Blog

Likvidácia od 01.10.2020

Obchodný zákonník je alfou a omegou každého podnikateľa. Od októbra nastávajú veľké zmeny a dotýkajú sa aj likvidácie obchodnej spoločnosti a družstiev, ktoré sa menia takmer od základov. Viete, ktoré zmeny to sú? My vám ich radi predstavíme.

Podľa nastávajúcej právnej úpravy spoločnosť vstupuje do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do Obchodného registra, a teda nie ako v súčasnosti – ku dňu svojho zrušenia. Pred týmto zápisom bude spoločnosť povinná zložiť do notárskej úschovy tzv. preddavok na likvidáciu, ktorý bude možné použiť na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora.

Preddavok na likvidáciu bude musieť spoločnosť uhradiť bez ohľadu na to, či bol likvidátor ustanovený súdom alebo spoločníkmi. Výšku preddavku určí vykonávací predpis a bude ho potrebné zložiť do notárskej úschovy formou notárskej zápisnice.

Podľa nadchádzajúcej právnej úpravy môže byť likvidátorom iba osoba, ktorá je zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty alebo iná fyzická (teda nie právnická) osoba zapísaná v registri fyzických osôb, a to za predpokladu, že spĺňa aj požiadavky stanovené na výkon funkcie štatutárneho orgánu a samozrejme, že s vymenovaním súhlasí. Cudzinci, ktorí nie sú štátnymi občanmi SR, budú môcť byť vymenovaní za likvidátorov iba v prípade, ak sú prihlásení na pobyt na území SR  alebo majú udelený azyl v príslušnom rozsahu.

Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie (teda do zápisu likvidátora do obchodného registra) podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s takýmto majetkom, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín.

Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti budú spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti povinní rozhodnúť o ustanovení likvidátora súčasne s prijatím rozhodnutia o zrušení spoločnosti, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak si spoločníci nesplnia svoju povinnosť v uvedenej lehote, likvidátora ustanoví súd, ale iba v prípade zloženia preddavku na likvidáciu.

S likvidáciou zaniknú príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry udelené spoločnosťou. Ostanú v platnosti iba plné moci udelené na zastupovanie v súdnom konaní.

Novela zavádza nasledujúce dodatočné povinnosti počas procesu likvidácie:

  • Vyhotovenie zoznamu prihlásených pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jej uloženie do zbierky listín (ktorá je verejná) do 30 dní od jej vyhotovenia;
  • Vyhotovenie základného zoznamu majetku a jeho uloženie do zbierky listín v rovnakých lehotách;

Viac o zmenách týkajúcich sa likvidácií obchodných spoločností sa dočítate v našom článku: https://www.4justice.sk/zmeny-v-likvidaciach-obchodnych-spolocnosti-a21-96

Pokiaľ sa vám tento prehľad páčil a máte záujem o právne poradenstvo v súvislosti s likvidáciou, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky