Audit - Due Diligence

Čo znamená Due Diligence?

Due Diligence je termín, pod ktorým sa rozumie hĺbková najmä právna previerka podniku. Najčastejšie sa vykonáva pred kúpou časti alebo celého podniku, investície do podniku, či poskytnutím úveru. Ide o štandardnú starostlivosť, ktorú je potrebné a žiadané vykonať pred prijatím dôležitého rozhodnutia ohľadom uzavretia transakcie alebo pred podpísaním zmluvy.

Základným účelom vykonávania Due Dilignce je zjednotenie informácií o právnom a ekonomickom stave spoločnosti a z neho vyplývajúca istota o momentálnom stave a budúcom vývoji spoločnosti.

Čo vykonaním Due Diligence získate?

Po vykonaní Due Diligence získate predovšetkým istotu a odstránite nejasnosti a tým aj možné skryté nebezpečenstvo. Na základe výsledkov z Due Diligence získate presný obraz o spoločnosti z právneho a ekonomického hľadiska. Na základe tohto presného obrazu získate istotu, na základe ktorej môžete urobiť relevantné rozhodnutie.

Naša advokátska kancelária získala skúsenosti s hĺbkovou právnou a ekonomickou previerkou spoločností najmä správcovskou činnosťou pri konkurzoch a reštrukturalizáciách väčších obchodných spoločností, a to aj s cudzím prvkom (napr. zahraničným akcionárom). Ako správcovská kancelária sme vykonávali a vykonávame správu v mnohých spoločnostiach, medzi ktoré patrili aj spoločnosti, ktorých obrat sa pred vstupom do konkurzu, resp. reštrukturalizácie pohyboval v priemere vo výške 1.000.000,00 Eur. Počet zamestnancov v najväčších týchto spoločnostiach predstavoval cca 100 až 200.

V rámci tejto činnosti vždy preskúmavame:

 • všetky obchodné zmluvy, práva a povinnosti, prípadné riziká z nich vyplývajúce, možnosti ich ukončenia, neobvyklé ustanovenia, spriaznenosť zmluvných strán ako aj obvyklosť dohodnutej ceny,
 • všetky zmluvy, na základe ktorých prišlo k nadobudnutiu hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločnosti a zmluvy, na základe ktorých spoločnosť majetok užíva, a taktiež neobvyklé ustanovenia, spriaznenosť zmluvných strán ako aj obvyklosť dohodnutej ceny,
 • zápisy vlastníckeho práva spoločnosti k majetku v príslušných registroch a existujúce ťarchy na majetku a s tým súvisiace právne dokumenty,
 • pracovné zmluvy a nároky z pracovnoprávnych vzťahov,
 • duševné vlastníctvo spoločnosti, registrácie na Úrade priemyselného vlastníctva SR a čas ich trvania,
 • iné majetkové hodnoty spoločnosti vyplývajúce z predložených dokumentov,
 • všetky záväzky (úvery, pôžičky, zmenky a pod.) spoločnosti, ich plnenie a riziká spojené s ich neplnením,
 • súdne, prípadne rozhodcovské a správne konania, ich stav a celkové zhodnotenie.

V rámci našej advokátskej činnosti sme vypracovávali a preskúmavali aj:

 • korporátne dokumenty a ich súlad s Obchodným zákonníkom,
 • interné smernice spoločností vyplývajúce z povinností spoločností z pracovnoprávnych vzťahov a ich súlad so Zákonníkom práce a súvisiacimi predpismi, zmapovanie systému odmeňovania zamestnancov,
 • interné smernice a nastavenie organizačných a technických opatrení na základe GDPR,
 • obchodné zmluvy, pracovné zmluvy a pod.

Skúsenosti máme aj z oblasti preverenia:

 • platnosti a existencie licencií, oprávnení, osvedčení a pod.,
 • posúdenia poistných zmlúv a nárokov na poistné plnenia v prípade škodovej udalosti.

Z právnej stránky vieme posúdiť aj iné právne úkony, či skutočnosti, ktoré vyplynú z predloženej dokumentácie.

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky