Dlhy

Vznikli Vám dlhy v podnikaní a chcete vedieť, ako a kedy vyhlásiť konkurz? Sužujú Vás záväzky a niet cesty von? Pomôže Vám náš tím advokátov a správcov, ktorí sa zameriavajú aj na riešenie tohto Vášho problému.


Každý problém má riešenie a s našou pomocou už budete vedieť, ako ho vyriešiť.

Potrebujete ozdraviť Váš podnik?

Od 17.07.2022 bude možné zabrániť úpadku a teda platobnej neschopnosti a predlženiu novým nástrojom a to tzv. preventívnou reštrukturalizáciou (preventívnym ozdravným procesom).

Je pre vás vhodná reštrukturalizácia alebo preventívne konanie (tzv. preventívna reštrukturalizácia)?

Proces reštrukturalizácie je náročný proces, kedy vďaka úspešnému naplánovaniu ozdravného procesu dochádza k záchrane prevádzkovania podniku dlžníka a k uspokojeniu splatných pohľadávok veriteľov prihlásených v reštrukturalizačnom konaní. Nevyhnutným predpokladom pre úspešný proces reštrukturalizácie je včasné zhodnotenie ekonomickej situácie dlžníka a s tým súvisiace správne vyhodnotenie hroziaceho úpadku.

Máte veľké dlhy? Neviete, ako sa ich zbaviť? Nezvládate platiť exekútorom? Chcete vedieť, aké máte v tejto zložitej situácii možnosti? Premeňte Vašu situáciu na nový začiatok.

Sú ľudia, ktorí nehľadajú riešenia. Vy ste však práve ten, kto sa teraz vybral správnym smerom.

Zverte Vaše dlhy a pôžičky do rúk profesionálov, ktorí Vám pomôžu.

Hrozí mi bankrot, platobná neschopnosť alebo predlženie? Ak áno, čo mi hrozí a aké mám povinnosti?

Nový spôsob riešenia hroziaceho úpadku – preventívna reštrukturalizácia 

Od 17.07.2022 bude možné zabrániť úpadku a teda platobnej neschopnosti a predlženiu novým nástrojom a to tzv. preventívnou reštrukturalizáciou (preventívnym ozdravným procesom). Ide o úplne nový nástroj v našom právnom poriadku, pomocou ktorého bude možné zachovať životaschopnosť spoločnosti, pracovné miesta zamestnancov, know-how a zároveň aj zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu spoločnosti.

Cieľom takéhoto preventívneho konania je včas zabrániť likvidačnému procesu spoločnosti a teda, aby spoločnosť bola nútená vyhlásiť na svoj majetok konkurz a teda ukončiť podnikateľskú činnosť a ísť do bankrotu.

Zákon samozrejme ukladá s uvedeným niekoľko povinností a zároveň musia byť splnené zákonom vyžadované podmienky.

Základnými podmienkami sú:

-              hroziaca platobná neschopnosť dlžníka,

-              dlžník je právnickou osobou (preventívne konanie nie je možné použiť v prípade, ak ide o fyzickú osobu).

V súvislosti s novým zákonom upravujúcim tzv. preventívne konania prišlo aj k zmene definície platobnej neschopnosti a rovnako bol definovaný aj nový pojem a to hroziaca platobná neschopnosť.

Kto je osobou povinnou podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

- štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...)

- likvidátor dlžníka a

- zákonný zástupca dlžníka.

Kedy má osoba povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

 • Do 30 dní od kedy sa dozvedela alebo MOHLA dozvedieť:
 •  o svojom predlžení,
 •  o svojej platobnej neschopnosti.

Sprísnenie podmienok teda z nášho pohľadu spočíva v tom, že konatelia (štatutárne orgány) sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu nie len v prípade, ak je spoločnosť, či podnik v predlžení (dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku) ale aj „iba“ v platobnej neschopnosti

Zároveň sa však pri platobnej neschopnosti predĺžila lehota posudzovania splatných pohľadávok a zákon vyžaduje, aby pohľadávky boli po lehote splatnosti nie 30 dní ale 90 dní (toto vnímame ako mierny ústupok).

V rámci časového rozmedzia od 17.07.2022 do 31.12.2022 je táto lehota rozšírená dokonca na 180 dní.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak je vaša spoločnosť v platobnej neschopnosti a teda:

 • spoločnosť má minimálne 2 peňažné záväzky 90 dní po lehote splatnosti,
 • a tieto záväzky sú minimálne voči 2 veriteľom

vzniká vám POVINNOSŤ podať Návrh na vyhlásenie konkurzu.

Čo vám ako konateľovi hrozí v prípade porušenia povinnosti podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas?

- zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR,

- pokuta vo výške 1.000,- EUR až 10.000,- EUR,

- zodpovednosť za škodu spôsobnú veriteľom.

Hoci ide o záväzky spoločnosti, vyššie uvedené sankcie hrozia priamo vám ako konateľovi (štatutárnemu orgánu).

Rovnako vám za určitých podmienok hrozí zákaz vykonávať určité funkcie, napr. funkciu konateľa, člena predstavenstva a to po dobu 3 rokov.


PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ

Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi, pričom za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou, predpokladá sa, že je platobne neschopný.

PREDLŽENIE

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Možno teda povedať, že základným predpokladom pre začatie konkurzného konania v prípade predlženia je predovšetkým pluralita veriteľov (čiže stav, keď má firma viacerých neuspokojených veriteľov).

Samotný postup spojený s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je taktiež upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon. Dlžník je však oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podľa novej právnej úpravy 2. časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, iba ak je právnickou osobou. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa novej právnej úpravy iba voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom.

Zákon taktiež hovorí aj povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorú má dlžník, ktorý je v predĺžení a to v lehote do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predĺžení. Rovnako má takúto povinnosť v mene dlžníka aj štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, prípadne likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Nesplnenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu je sankcionované v podobe zmluvnej pokuty do výšky polovice najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť.

Myslíte, že ste v situácii, ktorá je popísaná vyššie, ale neviete čo ďalej? Chcete poznať najlepšie a najbezpečnejšie riešenie Vašej situácie? My Vašu situáciu odborne posúdime a vypracujeme a podáme návrh za Vás.

POTREBNÉ INFORMÁCIE:

 • Súdny poplatok k Návrhu na vyhlásenie konkurzu pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa (preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu): 1.500,- EUR.
 • Výška majetku potrebná na vyhlásenie konkurzu pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľa: 6.500,- EUR.
 • Výška preddavku potrebná pre vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby, prípadne postupu oddlženia prostredníctvom splátkového kalendára: 500,- EUR.
 • Po novom dlžník – fyzická osoba nemusí mať ani spomínaných 500,- EUR, nakoľko mu ich môže požičať Centrum právnej pomoci, ako druh pôžičky.
 • Každý problém má riešenie a s našou pomocou už budete vedieť, ako ho vyriešiť.

ČO VÁM PONÚKAME:

 • Konzultácie 
 • Školenia
 • Poradenstvo (Komplexné poradenstvo pri riešení úpadku a hroziaceho úpadku)
 • Audit
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
 • Zastupovanie dlžníkov a veriteľov v konkurzných, reštrukturalizačných konaniach, konaniach o oddlžení
 • Poskytovanie služieb Poradcu
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na vyhlásenie konkurzu (malého a veľkého konkurzu)
 • Spracovanie a vyhotovenie reštrukturalizačných posudkov a návrhov na povolenie reštrukturalizácií
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie spolu s konceptom plánu

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia

Je pre vás vhodná reštrukturalizácia alebo preventívne konanie (tzv. preventívna reštrukturalizácia)?

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že

 • preventívna reštrukturalizácia je možná iba v prípade, ak spoločnosti platobná neschopnosť hrozí,
 • reštrukturalizácia je možná iba v prípade, ak už úpadok nastal (predlženie alebo platobná neschopnosť).

Ako nám vyplýva už aj zo samotného názvu (Reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia), v obidvoch prípadoch ide o reštrukturalizáciu a teda ozdravný proces pomocou vhodných nástrojov a opatrení.

Pričom cieľom preventívnej reštrukturalizácie je predísť úpadku spoločnosti a samotnej reštrukturalizácie už vzniknutý úpadok napraviť.

Preventívne konania a reštrukturalizácia sú dve možnosti, ktoré umožňujú spoločnosti pokračovať v prevádzkovaní podniku, avšak predpokladom ich úspešnosti je schopnosť spoločnosti prevádzkovať podnik tak, aby dosahovala dostatočnú výšku príjmov s ohľadom na záväzky po splatnosti ako aj na novovzniknuté záväzky.

Jedným z rozdielov je aj skutočnosť, že v prípade preventívnej reštrukturalizácie nemusí byť za určitých podmienok ustanovený správca (a celý proces je možné zvládnuť pomocou tzv. poradcu), kdežto v reštrukturalizácii musí byť vždy správca ustanovený.

Do obidvoch procesov vstupuje súd významnejšou mierou. Vykonáva dohľad a potvrdzuje plány (reštrukturalizačný plán v prípade reštrukturalizácie a verejný plán v prípade preventívnej reštrukturalizácie) schválené schvaľovacími schôdzami tvorenými veriteľmi. Súd zároveň môže, v prípade splnenia zákonných predpokladov, nahradiť súhlas skupiny veriteľov, v ktorej nebola dosiahnutá potrebná väčšina hlasov za prijatie plánu.

V rámci obidvoch konaní sú možné viaceré metódy a reštrukturalizačné opatrenia, ktorých použitie je potrebné podrobne preskúmať a zvážiť.

Do 16.07.2022 bolo možné poskytnutie tzv. dočasnej ochrany podnikateľom. V súvislosti s novou právnou úpravou však poskytnutie dočasnej ochrany je možné iba v rámci preventívnej reštrukturalizácie.

Preventívna reštrukturalizácia ako nový spôsob riešenia hroziaceho úpadku

Od 17.07.2022 bude možné zabrániť úpadku a teda platobnej neschopnosti a predlženiu novým nástrojom a to tzv. preventívnou reštrukturalizáciou (preventívnym ozdravným procesom).

Ide o úplne nový nástroj v našom právnom poriadku, pomocou ktorého bude možné zachovať životaschopnosť spoločnosti, pracovné miesta zamestnancov, know-how a zároveň aj zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu spoločnosti.

Cieľom takejto preventívnej reštrukturalizácie je včas zabrániť likvidačnému procesu spoločnosti a teda, aby spoločnosť bola nútená vyhlásiť na svoj majetok konkurz a teda ukončiť podnikateľskú činnosť a ísť do bankrotu.

Zákon samozrejme ukladá s uvedeným niekoľko povinností a zároveň musia byť splnené zákonom vyžadované podmienky.

Základnými podmienkami sú:

 • hroziaca platobná neschopnosť dlžníka,
 • dlžník je právnickou osobou (preventívnu reštrukturalizáciu nie je možné využiť v prípade, ak ide o fyzickú osobu).

Z definície hroziacej platobnej neschopnosti vyplýva, že v prípade, ak ako konateľ spoločnosti viete predpokladať, že v nasledovnom čase (12 kalendárnych mesiacov) u vás v spoločnosti platobná neschopnosť nastane (že budete evidovať aspoň 2 záväzky dvoch svojich veriteľov 90 dní po lehote splatnosti), tak predmetná preventívna reštrukturalizácia môže byť vhodná pre vás. 

Aké sú vaše povinnosti v súvislosti s hroziacou platobnou neschopnosťou?

 • Povinnosť sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov, aby ste sa včas dozvedeli o hroziacej platobnej neschopnosti.
 • Povinnosť posúdiť hroziacu platobnú neschopnosť vždy, ak je spoločnosť vedená v zozname dlžníkov (napr. zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, zoznam daňových dlžníkov),

Aké sú vaše povinnosti v prípade, ak vám platobná neschopnosť už hrozí?

 • Povinnosť prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia.
 • Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku.
 • Povinnosť vyhľadať pomoc odborníka na posúdenie, či vám hrozí platobná neschopnosť a aké opatrenia je potrebné uskutočniť, ak nemáte odborné vedomosti a skúsenosti na posúdenie tejto skutočnosti.
 • Urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení.
 • Zohľadňovať spoločné záujmy veriteľov.

Kto je poradca a ako vám vie pomôcť?

V prípade, ak potrebujete pomoc pri riešení nie ideálnej situácie spoločnosti, môžete osloviť odborne spôsobilú osobu, tzv. poradcu.

Poradca vám vie okrem iného poskytnúť odbornú pomoc aj s posúdením, či vám platobná neschopnosť hrozí ako aj pomôcť vám s celým procesom preventívnej reštrukturalizácie.

V prípade, ak by ste v súvislosti s preventívnou reštrukturalizáciou prípadne hroziacou platobnou neschopnosťou potrebovali odbornú pomoc a poradiť sa ohľadom vašich ďalších krokov, radi vám pomôžeme.

Zároveň poskytujeme služby aj ako poradcovia pri riešení hroziacej platobnej neschopnosti.

ČO VÁM PONÚKAME:

 • Konzultácie
 • Školenia
 • Poradenstvo (Komplexné poradenstvo pri riešení úpadku a hroziaceho úpadku)
 • Audit
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
 • Zastupovanie dlžníkov a veriteľov v konkurzných, reštrukturalizačných konaniach, konaniach o oddlžení
 • Poskytovanie služieb Poradcu
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na vyhlásenie konkurzu (malého a veľkého konkurzu)
 • Spracovanie a vyhotovenie reštrukturalizačných posudkov a návrhov na povolenie reštrukturalizácií
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie spolu s konceptom plánu

Konkurz

KONKURZY („veľký“ konkurz a „malý“ konkurz)

Malý konkurz

Malý konkurz v podstate znamená, že konkurzné konanie nie je zväčša tak časovo a finančne náročné ako tzv. „veľký“ konkurz.

Preddavok na náklady malého konkurzu: 500 €

Minimálne trvanie: 45 dní 

Čo vám hrozí, keď situáciu spoločnosti neriešite včas?

V tomto prípade si vás dovolíme upozorniť na možné sankcie priamo pre vás ako konateľa (NIE spoločnosti):

 • možnosť uloženia pokuty (od 1 000 eur do 10 000 eur),
 • možnosť uloženie tzv. zmluvnej pokuty vo výške 12.500,- EUR.
 • uplatnenie zodpovednosti za škodu spôsobenú veriteľom.

Hoci ide o záväzky spoločnosti, vyššie uvedené sankcie hrozia priamo vám ako konateľovi (štatutárnemu orgánu).

Uvedenú možnosť uloženia vyššie uvedených sankcií odporúčame pre vás posúdime ešte PRED podaním Návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Zároveň v takejto situácii vzniká riziko, že súd vyhlási na majetok vašej spoločnosti tzv. veľký konkurz. S veľkým konkurzom sa spája jednak vyššie riziko pre vás (povinné preskúmavanie určitých úkonov v spoločnosti správcom) a takéto konanie je samozrejme ako už aj z jeho názvu vyplýva aj časovo a aj finančne náročnejšie.

Veľký konkurz

Pod pojmom „veľký“ konkurz rozumieme konkurz, ktorý môže byť časovo a aj finančne náročnejším procesom.

Ide o tzv. pôvodný konkurz, v ktorom má správca široké právomoci a povinnosti a povinne skúma úkony, ktoré sa v spoločnosti udiali, prípadne spôsobili nie dobrý ekonomický stav spoločnosti.

Vy ako konateľ (štatutárny orgán) spoločnosti môžete podať Návrh na vyhlásenie takéhoto konkurzu.

Rovnako však aj veriteľ môže podať Návrh na vyhlásenie veľkého konkurzu na majetok vašej spoločnosti.

Veľký konkurz môže mať dve fázy:

 • Fáza tzv. predbežnej správy (koná súdom ustanovený predbežný správca), ak tu sú pochybnosti o existencii a výške majetku spoločnosti,
 • Fáza tzv. riadneho konkurzu (koná súdom ustanovený správca), ak súd nemá pochybnosť o majetku spoločnosti aspoň vo výške 6 500,- EUR.

Pred podaním Návrhu je potrebné zaplatiť preddavok.

Preddavok je vo výške: 1.500 €.

Minimálne trvanie 1. fázy, a to predbežnej správy: 45 dní.

Minimálne trvanie 2. fázy, a to riadneho konkurzu: 

 • do konania prvej schôdze minimálne 105 dní a
 • následné trvanie konkurzu je závislé od procesu speňažovania majetku. Z našej skúsenosti vyplynulo, že konkurzné konanie v prípade „veľkého“ konkurzu málokedy trvá menej ako 1 rok.

Kto má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu VČAS?

 • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...),
 • likvidátor dlžníka a
 • zákonný zástupca dlžníka.

Kedy má osoba povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

Do 30 dní od kedy sa dozvedela alebo mohla dozvedieť:

 • svojom predlžení,
 • svojej platobnej neschopnosti.

Od 17.07.2022 prichádza k prísneniu podmienok, ktoré vidíme v tom, že konatelia (štatutárne orgány) sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu nie len v prípade, ak je spoločnosť, či podnik v predlžení (dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku) ale aj „iba“ v platobnej neschopnosti. 

V tomto prípade si vás dovolíme upozorniť na možné sankcie priamo pre vás ako konateľa (NIE spoločnosti):

 • možnosť uloženie tzv. zmluvnej pokuty vo výške 12.500,- EUR,
 • uplatnenie zodpovednosti za škodu spôsobenú veriteľom,
 • zákaz vykonávať určité funkcie, napr. funkciu konateľa, člena predstavenstva a to po dobu 3 rokov

Hoci ide o záväzky spoločnosti, vyššie uvedené sankcie hrozia priamo vám ako konateľovi (štatutárnemu orgánu).

Uvedenú možnosť uloženia vyššie uvedených sankcií odporúčame pre vás posúdime ešte PRED podaním Návrhu na vyhlásenie konkurzu.

V prípade, ak situácia vašej spoločnosti nie je ideálna (a teda máte nesplatené záväzky), je možné, že návrh na vyhlásenie konkurzu na  majetok vašej spoločnosti podá veriteľ.

V takomto prípade už riziko vyvodenia zodpovednosti a uloženia vyššie uvedených sankcií voči vašej osobe ako konateľovi podstatne vzrastie.

V súvislosti s týmto rizikom vám odporúčame takejto situácii určite predísť a pomôžeme vám, aby konkurz prebiehal minimálne tak, aby ste neboli prekvapený a vedeli sa na celý proces pripraviť.

Aj takýto neslávny koniec firmy môže predstavovať riešenie s uspokojivým výsledkom.

ČO VÁM PONÚKAME:

 • Konzultácie
 • Školenia
 • Poradenstvo (Komplexné poradenstvo pri riešení úpadku a hroziaceho úpadku)
 • Audit
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
 • Zastupovanie dlžníkov a veriteľov v konkurzných, reštrukturalizačných konaniach, konaniach o oddlžení
 • Poskytovanie služieb Poradcu
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na vyhlásenie konkurzu (malého a veľkého konkurzu)
 • Spracovanie a vyhotovenie reštrukturalizačných posudkov a návrhov na povolenie reštrukturalizácií
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie spolu s konceptom plánu

Oddlženie

SÚ ĽUDIA, KTORÍ NEHĽADAJÚ RIEŠENIA. VY STE VŠAK PRÁVE TEN, KTO SA TERAZ VYBRAL SPRÁVNYM SMEROM.

V súčasnosti neustále narastajúci trend konkurzných konaní vyhlásených na fyzickú osobu je výsledkom dnešnej doby, kedy sa množstvo fyzických osôb zadlžuje, následne sú voči nim vedené viaceré exekučné konania a nie sú schopní svoje dlhy splácať.

SOM ZADLŽENÝ. AKÉ MÁM MOŽNOSTI?

Ak máte pocit, že Vaše dlhy Vám prerastajú nad Vaše možnosti splácania, máte exekúcie a neviete si ďalej poradiť, kontaktujte náš tím advokátov a správcov konkurznej podstaty, ktorý Vám na úvodnej konzultácii ochotne načrtne všetky podrobnosti ohľadom možného riešenia Vášho oddlženia, či už formou splátkového kalendára alebo formou konkurzu.

ČO VÁM PONÚKAME?

 • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu fyzickej osoby – podnikateľa zo strany veriteľa
 • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu právnickej osoby zo strany veriteľa
 • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu právnickej osoby v pozícii dlžníka
 • Zastupovanie veriteľa, dlžníka (úpadcu) v konkurznom konaní, zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch
 • Konzultácie a riešenia v oblasti možnosti vyhlásenia osobného bankrotu

ODDLŽENIE

Máte veľa dlhov a neviete si s nimi dať rady? Neviete ako ďalej splácať svoje záväzky, a zároveň žiť dôstojný život? Obráťte sa na našu advokátsku a správcovskú kanceláriu 4JUSTICE a my Vám pomôžeme v riešení Vašej finančnej situácie. Poskytneme Vám právne konzultácie, v rámci ktorých, na základe viac než osemročných skúseností, prehľadne vyhodnotíme Vašu možnosť osobného bankrotu či už prostredníctvom konkurzu alebo prostredníctvom novej možnosti oddlženia cez splátkový kalendár. Sme tu pre Vás, aby sme Vám vysvetlili celý proces oddlženia a ušili Vám ,,na mieru“ riešenie Vašich dlhov.

ČO PRESNE ODDLŽENIE ZNAMENÁ?

Oddlženie predstavuje druh konania, prostredníctvom ktorého sa dlžník – fyzická osoba zbaví svojich dlhov bez možnosti ich ďalšieho vymáhania zo strany veriteľov dlžníka. Inštitút oddlženia teda napomáha dlžníkom – fyzickým osobám zbaviť sa trvalo svojich dlhov a začať tak nový a plnohodnotný život bez exekúcií.

NÁVRAT K ŽIVOTU BEZ OBÁV Z DLHOV

Takýmto osobným bankrotom môže fyzická osoba dosiahnuť oddlženie, čo znamená, že sa zbaví všetkých svojich dlhov, ktoré neboli uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom a dôjde k zastaveniu exekúcií.

V prípade novej právnej úpravy, ktorá je v účinnosti od 01. marca 2017 má dlžník dve možnosti ako sa oddlžiť, a to buď prostredníctvom konkurzu alebo prostredníctvom splátkového kalendára. Nie každá možnosť oddlženia je však vhodná pre každého dlžníka.

EXISTUJÚ DVA SPÔSOBY

Spôsob oddlženia prostredníctvom podania Návrhu na vyhlásenie konkurzu predstavuje typovú alternatívu pre dlžníkov, ktorí majú málo majetku a aj nízke príjmy, a pritom hodnota ich záväzkov spravidla významne presahuje hodnotu ich majetku.

Spôsob oddlženia prostredníctvom podania Návrhu na určenie splátkového kalendára predstavuje alternatívu najmä pre dlžníkov, ktorí majú ešte dostatok majetku, určité príjmy, ale tento majetok je spravidla zaťažený zabezpečovacími právami tretích osôb, pričom svoje záväzky nie sú schopní plniť včas alebo riadne.

Riešenie oddlženia splátkovým kalendárom je teda alternatívou pre dlžníkov, ktorí svoj úpadok zachytili ešte včas, a teda majú možnosť zachrániť svoj majetok, nakoľko základným rozdielom medzi konkurzom a oddlžením vo forme splátkového kalendára je, že pri splátkovom kalendári nemusí dlžník prísť o celý svoj majetok. Platí však, že uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % z pohľadávok a musí byť o 10 % vyššie ako pri vyhlásení konkurzu.

POTREBUJEM NEJAKÝ MAJETOK, ABY SOM SA MOHOL ODDLŽIŤ?

Nová právna úprava zároveň pamätá aj na dlžníkov, ktorí sa chcú zbaviť svojich dlhov, avšak nemajú ani minimálny majetok vo výške 1.659,70 Eur, ktorý bol potrebný pre vyhlásenie konkurzu podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Po novom pri podaní Návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Návrhu na určenie splátkového kalendára dlžník nemusí preukazovať minimálnu hodnotu svojho majetku.

Ak ste aj Vy fyzickou osobu, máte množstvo dlhov a neviete ako ďalej so splácaním, riešenie Vašej situácie je možné práve cez osobný bankrot v podobe podania Návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Návrhu na určenie splátkového kalendára. Radi Vám pomôžeme.

Dočasná ochrana podnikateľov

Dočasná ochrana podnikateľov

Do 16.07.2022 bolo možné poskytnutie tzv. dočasnej ochrany podnikateľom. V súvislosti s novou právnou úpravou však poskytnutie dočasnej ochrany je možné iba v rámci preventívnej reštrukturalizácie.

O preventívnej reštrukturalizácii sa viac dočítate tu: https://riesenia.4justice.sk/formular/

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky