Dlhy

Vznikli Vám dlhy v podnikaní a chcete vedieť, ako a kedy vyhlásiť konkurz? Sužujú Vás záväzky a niet cesty von? Pomôže Vám náš tím advokátov a správcov, ktorí sa zameriavajú aj na riešenie tohto Vášho problému.
Každý problém má riešenie a s našou pomocou už budete vedieť, ako ho vyriešiť.

Potrebujete ozdraviť Váš podnik?
Proces reštrukturalizácie je náročný proces, kedy vďaka úspešnému naplánovaniu ozdravného procesu dochádza k záchrane prevádzkovania podniku dlžníka a k uspokojeniu splatných pohľadávok veriteľov prihlásených v reštrukturalizačnom konaní. Nevyhnutným predpokladom pre úspešný proces reštrukturalizácie je včasné zhodnotenie ekonomickej situácie dlžníka a s tým súvisiace správne vyhodnotenie hroziaceho úpadku.

Máte veľké dlhy? Neviete, ako sa ich zbaviť? Nezvládate platiť exekútorom? Chcete vedieť, aké máte v tejto zložitej situácii možnosti? Premeňte Vašu situáciu na nový začiatok.

Sú ľudia, ktorí nehľadajú riešenia. Vy ste však práve ten, kto sa teraz vybral správnym smerom.

Zverte Vaše dlhy a pôžičky do rúk profesionálov, ktorí Vám pomôžu vo Vašom oddlžení

Hrozí mi bankrot?

PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ

Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi, pričom za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou, predpokladá sa, že je platobne neschopný.

PREDLŽENIE

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Možno teda povedať, že základným predpokladom pre začatie konkurzného konania v prípade predlženia je predovšetkým pluralita veriteľov (čiže stav, keď má firma viacerých neuspokojených veriteľov).

Samotný postup spojený s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je taktiež upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon. Dlžník je však oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podľa novej právnej úpravy 2. časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, iba ak je právnickou osobou. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa novej právnej úpravy iba voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom.

Zákon taktiež hovorí aj povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorú má dlžník, ktorý je v predĺžení a to v lehote do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predĺžení. Rovnako má takúto povinnosť v mene dlžníka aj štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, prípadne likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Nesplnenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu je sankcionované v podobe zmluvnej pokuty do výšky polovice najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť.

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu: Myslíte, že ste v situácii, ktorá je popísaná vyššie, ale neviete čo ďalej? My Vašu situáciu posúdime, vypracujeme a podáme návrh za Vás.

POTREBNÉ INFORMÁCIE:

 • Súdny poplatok k Návrhu na vyhlásenie konkurzu pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa (preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu): 1.500,- EUR.
 • Výška majetku potrebná na vyhlásenie konkurzu pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľa: 6.500,- EUR.
 • Výška preddavku potrebná pre vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby, prípadne postupu oddlženia prostredníctvom splátkového kalendára: 500,- EUR.
 • Po novom dlžník – fyzická osoba nemusí mať ani spomínaných 500,- EUR, nakoľko mu ich môže požičať Centrum právnej pomoci, ako druh pôžičky.
 • Každý problém má riešenie a s našou pomocou už budete vedieť, ako ho vyriešiť.
Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je podobne ako konkurzné konanie osobitným typom konania. Na rozdiel od konkurzného konania však účelom reštrukturalizácie nie je speňaženie celkového majetku úpadcu, ale snaha dosiahnuť medzi dlžníkom a jeho veriteľmi ,,dohodu“ o spôsobe uhradenia splatných pohľadávok veriteľov, a to všetko za účelom zachovania prevádzky podniku dlžníka alebo aspoň jej časti.

Základným cieľom reštrukturalizácie je ozdravenie podniku a snaha zachovať jeho prevádzku a zabezpečiť tak uspokojenie veriteľov dlžníka vo väčšom rozsahu ako je tomu v konkurznom konaní. Základným predpokladom pre úspešný proces reštrukturalizácie je reštrukturalizačný plán, v ktorom sú dojednané individuálne podmienky uspokojovania veriteľov dlžníka spolu s opatreniami, ktoré má dlžník prijať pre účely úspešnej reštrukturalizácie.

KEDY JE MOŽNÁ REŠTRUKTURALIZÁCIA?

Reštrukturalizácia ako osobitný druh konania prichádza do úvahy v prípade, ak dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, pričom v takomto prípade poverí správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, v ktorom správca na základe posúdenia obchodnej a finančnej situácie dlžníka odporučí prípadne neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka.

Následne v ďalšej časti procesu reštrukturalizácie, kedy sa predkladá na schválenie reštrukturalizačný plán, je potrebné, aby dlžník dodržiaval pravidlá, resp. opatrenia pre úspešnú reštrukturalizáciu, ktoré sú uvedené v opisnej časti reštrukturalizačného plánu.

POZITÍVNY KONIEC

Proces reštrukturalizácie je náročný proces, kedy vďaka úspešnému naplánovaniu ozdravného procesu dochádza k záchrane prevádzkovania podniku dlžníka a k uspokojeniu splatných pohľadávok veriteľov prihlásených v reštrukturalizačnom konaní. Nevyhnutným predpokladom pre úspešný proces reštrukturalizácie je včasné zhodnotenie ekonomickej situácie dlžníka a s tým súvisiace správne vyhodnotenie hroziaceho úpadku.

Vďaka úspešnému tímu ekonomických či daňových poradcov vieme včas a správne vyhodnotiť Vaše okolnosti a poskytnúť Vám tak uspokojivé riešenie Vašej situácie.

Konkurz

KONKURZ ALEBO REŠTRUKTURALIZÁCIA?

Sužujú Vás záväzky a niet cesty von? Pomôže Vám náš tím advokátov a správcov, ktorí sa zameriavajú na:

 • Komplexné poradenstvo pri riešení úpadku
 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
 • Zastupovanie dlžníkov a veriteľov v konkurzných, reštrukturalizačných konaniach, konaniach o oddlžení
 • Spracovanie a vyhotovenie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • Spracovanie a vyhotovenie reštrukturalizačných posudkov a návrhov na povolenie reštrukturalizácií
 • Riešenie osobných bankrotov a oddlžení

KONKURZY:

Konkurzné konanie predstavuje osobitný druh konania, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho uspokojenia veriteľov úpadcu, a to na základe speňaženia majetku zaradeného do konkurznej podstaty. Správca konkurznej podstaty teda počas celého priebehu konkurzného konania zisťuje majetok úpadcu, zabezpečuje speňaženie majetku úpadcu a následne z výťažku z predaja majetku uspokojuje pohľadávky veriteľov prihlásené v konkurznom konaní.

Aj takýto neslávny koniec firmy môže predstavovať riešenie s uspokojivým výsledkom.

Oddlženie

SÚ ĽUDIA, KTORÍ NEHĽADAJÚ RIEŠENIA. VY STE VŠAK PRÁVE TEN, KTO SA TERAZ VYBRAL SPRÁVNYM SMEROM.

V súčasnosti neustále narastajúci trend konkurzných konaní vyhlásených na fyzickú osobu je výsledkom dnešnej doby, kedy sa množstvo fyzických osôb zadlžuje, následne sú voči nim vedené viaceré exekučné konania a nie sú schopní svoje dlhy splácať.

SOM ZADLŽENÝ. AKÉ MÁM MOŽNOSTI?

Ak máte pocit, že Vaše dlhy Vám prerastajú nad Vaše možnosti splácania, máte exekúcie a neviete si ďalej poradiť, kontaktujte náš tím advokátov a správcov konkurznej podstaty, ktorý Vám na úvodnej konzultácii ochotne načrtne všetky podrobnosti ohľadom možného riešenia Vášho oddlženia, či už formou splátkového kalendára alebo formou konkurzu.

ČO VÁM PONÚKAME?

 • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu fyzickej osoby – podnikateľa zo strany veriteľa
 • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu právnickej osoby zo strany veriteľa
 • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu právnickej osoby v pozícii dlžníka
 • Zastupovanie veriteľa, dlžníka (úpadcu) v konkurznom konaní, zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch
 • Konzultácie a riešenia v oblasti možnosti vyhlásenia osobného bankrotu

ODDLŽENIE

Máte veľa dlhov a neviete si s nimi dať rady? Neviete ako ďalej splácať svoje záväzky, a zároveň žiť dôstojný život? Obráťte sa na našu advokátsku a správcovskú kanceláriu 4JUSTICE a my Vám pomôžeme v riešení Vašej finančnej situácie. Poskytneme Vám právne konzultácie, v rámci ktorých, na základe viac než osemročných skúseností, prehľadne vyhodnotíme Vašu možnosť osobného bankrotu či už prostredníctvom konkurzu alebo prostredníctvom novej možnosti oddlženia cez splátkový kalendár. Sme tu pre Vás, aby sme Vám vysvetlili celý proces oddlženia a ušili Vám ,,na mieru“ riešenie Vašich dlhov.

ČO PRESNE ODDLŽENIE ZNAMENÁ?

Oddlženie predstavuje druh konania, prostredníctvom ktorého sa dlžník – fyzická osoba zbaví svojich dlhov bez možnosti ich ďalšieho vymáhania zo strany veriteľov dlžníka. Inštitút oddlženia teda napomáha dlžníkom – fyzickým osobám zbaviť sa trvalo svojich dlhov a začať tak nový a plnohodnotný život bez exekúcií.

NÁVRAT K ŽIVOTU BEZ OBÁV Z DLHOV

Takýmto osobným bankrotom môže fyzická osoba dosiahnuť oddlženie, čo znamená, že sa zbaví všetkých svojich dlhov, ktoré neboli uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom a dôjde k zastaveniu exekúcií.

V prípade novej právnej úpravy, ktorá je v účinnosti od 01. marca 2017 má dlžník dve možnosti ako sa oddlžiť, a to buď prostredníctvom konkurzu alebo prostredníctvom splátkového kalendára. Nie každá možnosť oddlženia je však vhodná pre každého dlžníka.

EXISTUJÚ DVA SPÔSOBY

Spôsob oddlženia prostredníctvom podania Návrhu na vyhlásenie konkurzu predstavuje typovú alternatívu pre dlžníkov, ktorí majú málo majetku a aj nízke príjmy, a pritom hodnota ich záväzkov spravidla významne presahuje hodnotu ich majetku.

Spôsob oddlženia prostredníctvom podania Návrhu na určenie splátkového kalendára predstavuje alternatívu najmä pre dlžníkov, ktorí majú ešte dostatok majetku, určité príjmy, ale tento majetok je spravidla zaťažený zabezpečovacími právami tretích osôb, pričom svoje záväzky nie sú schopní plniť včas alebo riadne.

Riešenie oddlženia splátkovým kalendárom je teda alternatívou pre dlžníkov, ktorí svoj úpadok zachytili ešte včas, a teda majú možnosť zachrániť svoj majetok, nakoľko základným rozdielom medzi konkurzom a oddlžením vo forme splátkového kalendára je, že pri splátkovom kalendári nemusí dlžník prísť o celý svoj majetok. Platí však, že uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % z pohľadávok a musí byť o 10 % vyššie ako pri vyhlásení konkurzu.

POTREBUJEM NEJAKÝ MAJETOK, ABY SOM SA MOHOL ODDLŽIŤ?

Nová právna úprava zároveň pamätá aj na dlžníkov, ktorí sa chcú zbaviť svojich dlhov, avšak nemajú ani minimálny majetok vo výške 1.659,70 Eur, ktorý bol potrebný pre vyhlásenie konkurzu podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Po novom pri podaní Návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Návrhu na určenie splátkového kalendára dlžník nemusí preukazovať minimálnu hodnotu svojho majetku.

Ak ste aj Vy fyzickou osobu, máte množstvo dlhov a neviete ako ďalej so splácaním, riešenie Vašej situácie je možné práve cez osobný bankrot v podobe podania Návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Návrhu na určenie splátkového kalendára. Radi Vám pomôžeme.

Dočasná ochrana podnikateľov

Dočasná ochrana podnikateľov

Od 12.05.2020 je účinná Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Táto Novela priniesla riešenie pre podnikateľov v podobe dočasnej ochrany pred veriteľmi.

Prečítajte si naše dva blogy, v ktorých popisujeme, ako danú ochranu získať a v čom vám bude ochrana poskytnutá.

Blog - časť I: https://www.4justice.sk/docasna-ochrana-podnikatelov-cast-i-a21-113

Blog - časť II: https://www.4justice.sk/docasna-ochrana-podnikatelov-cast-ii-a21-114

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky