Obchodné právo

 • Máte dobrý nápad ako sa realizovať v podnikateľskej sfére?
 • Máte predstavu o tom, v čom by ste chceli podnikať a jediné, čo Vám chýba je založenie Vašej prosperujúcej obchodnej spoločnosti?
 • Plánujete si otvoriť svoj vlastný e-shop a neviete sa zorientovať v množstve pravidiel a požiadaviek, ktoré Vám zákon ukladá?
 • Máte problém s vymáhaním svojich pohľadávok?
 • Vediete sporové konanie a potrebujete kvalitné právne zastúpenie s osobitným prístupom a riešením Vášho právneho problému?
 • Chcete byť chránený a mať právnu istotu pri negociácii, uzatváraní zmlúv, prípadne pri iných právnych úkonoch súvisiacich so zmluvami?
 • Vybudovali ste svoju obchodnú značku s dobrou povesťou a nechcete, aby na Vašom dobrom mene niekto parazitoval?
 • Vytvorili ste svojou duševnou činnosťou niečo nové čo tu ešte nebolo?
 • Chceli by ste vyriešiť konflikt mimosúdne pomocou tretej strany – mediátora?

Oslovte našu advokátsku kanceláriu 4JUSTICE a my Vám radi pomôžeme s budovaním Vašich predstáv.

Právo obchodných spoločností

Máte dobrý nápad ako sa realizovať v podnikateľskej sfére? Máte predstavu o tom, v čom by ste chceli podnikať a jediné čo Vám chýba je založenie Vašej prosperujúcej obchodnej spoločnosti?

Oslovte našu Advokátsku a Správcovskú kanceláriu a my Vám radi pomôžeme s budovaním Vašich predstáv. Založenie všetkých druhov obchodných spoločností je taktiež predmetom našej činnosti, ktorej sa už niekoľko rokov úspešne venujeme. Príďte na úvodné stretnutie, aby ste sa oboznámili s priebehom zakladania Vašej obchodnej spoločnosti a ostatné môžete nechať na nás.

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA A PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

 • Zakladanie obchodných spoločností, družstiev a organizačných zložiek
 • Komplexné zastupovanie vo veciach obchodného a živnostenského registra
 • Zmeny v zakladateľských dokumentoch a orgánoch obchodných spoločností
 • Zmena právnej formy
 • Bežnú agendu obchodných spoločností
 • Úkony smerujúce k zvyšovaniu a znižovaniu základného imania
 • Organizáciu valných zhromaždení, zastupovanie spoločníkov a akcionárov
 • Prípravu a efektívnu negociáciu zmlúv v obchodnom styku
 • Prípravu podkladov pri predaji alebo prevzatí podniku
 • Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou
 • Zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením, splynutím, rozdelením obchodnej spoločnosti
 • Predaj podniku alebo jeho časti

Ušetrite si čas a starosti. Nechajte tieto záležitosti na profesionálov.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Vymáhanie pohľadávok

Máte problém s vymožením svojich pohľadávok? Vediete sporové konanie a potrebujete kvalitné právne zastúpenie s osobitným prístupom a riešením Vášho právneho problému?

PONÚKAME VÁM JEDNOTLIVÉ KROKY SMERUJÚCE K ČO NAJRÝCHLEJŠIEMU VYMOŽENIU VAŠICH POHĽADÁVOK:

 • Právna analýza pohľadávky
 • Sledovanie dlžníka (prípadne aj obchodných partnerov) vo verejných registroch a v Obchodnom vestníku za účelom včasného zistenia vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizácie, likvidácie a pod.
 • Súdne vymáhanie pohľadávky (žaloby, právne poradenstvo, zastupovanie klientov)
 • Exekúcia (zastupovanie klientov, právne poradenstvo)

KOĽKO BUDE STÁŤ VYMÁHANIE POHĽADÁVKY?

Odmena bude dohodnutá vždy individuálne podľa vzájomnej dohody, príp. určená na základe Vyhlášky č. 665/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. Odmena závisí od náročnosti právnej veci a času, ktorý je potrebný na vykonanie jednotlivých úkonov.

Vyhnite sa častým chybám pri vymáhaní svojich nárokov. Nechajte tieto záležitosti na profesionálov.

ČO S NEZAPLATENOU POHĽADÁVKOU, KEĎ JE MÔJ DLŽNÍK UŽ V KONKURZE?

Naša pomoc v predmetnej oblasti sa zároveň sústreďuje aj na právnu pomoc osobám, ktorých dlžníci sa ocitli v konkurznom konaní. Ak ste veriteľom dlžníka, ktorý je v konkurznom konaní a neviete si poradiť s vymáhaním svojej pohľadávky, kontaktujte nás a na prvotnej konzultácii Vám vysvetlíme všetky potrebné veci k uplatňovaniu Vášho práva v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Poskytneme Vám zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, a to prostredníctvom vypracovania prihlášky do konkurzného, či reštrukturalizačného konania a poskytneme Vám a rovnako Vám zabezpečíme zastupovanie počas celého priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania, vďaka ktorému budete vždy vedieť aktuálny priebeh situácie, ako aj očakávané možné uspokojenie Vašej pohľadávky.

Nie je ojedinelým prípadom, kedy veritelia práve vďaka nesprávnemu prihláseniu pohľadávky či zmeškaniu lehoty na prihlásenie pohľadávky strácajú svoje oprávnenie zúčastňovať sa priebehu konkurzného konania a do istej miery ovplyvňovať aj samotný priebeh konkurzného konania účasťou v príslušných orgánoch konkurzného konania. Nedoplácajte teda aj Vy na absenciu odbornej právnej pomoci pri vymáhaní Vašich pohľadávok a oslovte nás, za ktorých prácou stojí niekoľko v súčasnosti úspešne ukončených, ako aj prebiehajúcich konkurzných konaní.

Ak ste veriteľom, ktorý má pohľadávku voči dlžníkovi, či už z obchodného styku, prípadne na základe iného právneho titulu a potrebujete pomoc pri jej vymáhaní, oslovte nás za účelom úvodnej konzultácie a po prípadnom zhodnotení právnej situácie pripravíme Návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka a pomôžeme Vám zabezpečiť vymoženie Vašej pohľadávky.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Analýza a príprava zmluvných dokumentov

Chcete byť chránený a mať právnu istotu pri negociácii zmlúv, uzatváraní zmlúv, prípadne pri iných právnych úkonoch súvisiacich so zmluvami?

ZABEZPEČÍME PRE VÁS:

 • Komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní zmlúv podľa Obchodného zákonníka, ako aj atypických zmlúv podľa požiadaviek klienta
 • Kontrolu rôznych typov zmlúv
 • Vypracovanie a kontrolu zmlúv v cudzom jazyku
 • Pripomienkovanie zmlúv a právne analýzy
 • Odstúpenie od zmlúv
 • Efektívnu negociáciu zmlúv v obchodnom styku

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Právo duševného vlastníctva

PRÁVA K OZNAČENIAM:

Vybudovali ste svoju obchodnú značku s dobrou povesťou a nechcete, aby na Vašom dobrom mene niekto parazitoval? Radi Vám pomôžeme s registráciou Vášho obchodného mena ako ochrannej známky, príp. ochranou práva označenia pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.

PRÁVA K VÝSLEDKOM DUŠEVNEJ TVORIVEJ ČINNOSTI:

Vytvorili ste svojou duševnou činnosťou niečo nové čo tu ešte nebolo? Chcete si výsledok svojej tvorivej činnosti ochrániť? Naša advokátska kancelária 4JUSTICE Vám zabezpečí kompletné zastúpenie pri registrácii pred patentovým úradom, a to či už patentu alebo úžitkového vzoru alebo iného spôsobu ochrany, a to nie len na území Slovenskej republiky, ale aj v celej Európskej únii, či na medzinárodnej úrovni.

ČO VÁM PONÚKAME?

 • Prípravu a podanie prihlášky Vašej ochrannej známky, príp. inej formy ochrany označenia
 • Prípravu a podanie prihlášky výsledku Vašej tvorivej duševnej činnosti ako patentu, úžitkového vzoru, či dizajnu
 • Zastupovanie v celom konaní o prihlásení pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
 • Žiadosť o predĺženie ochrany patentu, úžitkového vzoru, dizajnu alebo o predĺženie platnosti zápisu ochrannej známky

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Ochrana osobných údajov

Dňa 24.05.2016 nadobudlo činnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, tzv. GDPR. Nariadenie sa začne uplatňovať 25.05.2018 po uplynutí prechodného dvojročného obdobia. Nariadenie upravuje ochranu osobných údajov všeobecne a v mnohých otázkach prenecháva úpravu na vnútroštátny predpis. Na základe Nariadenia GDPR príjme Slovenská republika nový zákon upravujúci ochranu osobných údajov.

GDPR

Nariadenie prináša množstvo zmien, ako aj novú terminológiu. Nové pravidlá je potrebné implementovať vnútropodnikovou smernicou do fungovania každej spoločnosti, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, obchodných partnerov, ale aj zamestnancov. Dopĺňajú sa aj právne základy spracúvania osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, ako aj náležitosti súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

GDPR opätovne zavádza povinnosť obchodných spoločností mať ustanovenú zodpovednú osobu a to v prípade ak:

 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, alebo
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu.

Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo si môže prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zabezpečiť splnenie tejto podmienky externe na základe zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby.

Naša advokátska kancelária 4JUSTICE Vám rada poskytne kompletný servis týkajúci sa ochrany osobných údajov, a to od vypracovania kompletne internej dokumentácie vyžadovanej GDPR až po zabezpečenie zodpovednej osoby. Neváhajte sa teda na nás obrátiť.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky