Občianske právo

Naša advokátska kancelária disponuje dlhoročnými odbornými skúsenosťami aj v tejto širokej právnej oblasti. Neváhajte preto využiť naše služby v nasledujúcich, ale aj v ďalších právnych otázkach či problémoch, ktoré potrebujete vyriešiť:

Kúpa, predaj, darovanie, prenájom nehnuteľností

Chystáte sa kúpiť nehnuteľnosť a realitná kancelária alebo kupujúci Vám predložili návrh kúpnej zmluvy a súvisiace dokumenty, o ktorých máte pochybnosti. Neváhajte nám dokumenty k prevodu vlastníctva zaslať na kontrolu. Naše pripomienky Vám môžu ušetriť peniaze ako aj možné problémy v budúcnosti.

Plánujete predať svoju nehnuteľnosť alebo chcete svoju nehnuteľnosť darovať svojim potomkom, ale zároveň si chcete byť istý, že v nehnuteľnosti budete môcť ostať bývať aj naďalej? Ponúkame Vám naše bohaté skúsenosti s prevodom vlastníckeho práva k akejkoľvek nehnuteľnosti a so zriaďovaním vecných bremien, či už ide o právo doživotného bývania alebo právo prechodu, príp. prejazdu či iné.

Využitím našich služieb a autorizácie zmluvy našou advokátskou kanceláriou 4JUSTICE ušetríte na poplatkoch do katastra nehnuteľností sumu až vo výške 48,00 Eur.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Máte problémy s určením Vášho vlastníctva, prípadne chcete vyporiadať Vaše podielové spoluvlastníctvo?

VYPORIADANIE PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA

Život prináša mnohé situácie, v ktorých sa stáva, že nehnuteľnosť nadobudnete spolu s ďalšími osobami. Existujú mnohé spôsoby ako sa s touto situáciou vysporiadať a nehnuteľnosť nadobudnúť do výlučného vlastníctva, resp. získať finančnú náhradu za spoluvlastnícky podiel alebo nehnuteľnosť reálne stavebne rozdeliť podľa spoluvlastníckych podielov.

URČENIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Rovnako sa stáva, že nehnuteľnosť, ktorú považujete za svoje vlastníctvo nie je v katastri nehnuteľnosti zapísaná vo Vašom mene. Ako sa domôcť určenia vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti?

Poradíme Vám, ako si ochrániť svoje vlastníctvo, pripravíme všetku dokumentáciu potrebnú k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva. V prípade súdneho konania Vám poskytneme kompletný právny servis vrátane právneho zastúpenia.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je často náročný proces, ktorý si vyžaduje odborný a precízny prístup.

BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MÔŽE ZANIKNÚŤ NIEKOĽKÝMI SPÔSOBMI, A TO:

  • Rozvodom
  • Rozhodnutím súdu o jeho zrušení za trvania manželstva
  • Vyhlásením konkurzu na jedného z manželov

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné ho vysporiadať v lehote troch rokov od jeho zániku, inak uplynutím tejto lehoty bez ďalšieho pripadne každému z manželov polovica ich spoločného majetku.
Bezpodielové spoluvlastníctvo možno vyporiadať dohodou, rozhodnutím súdu alebo zo zákona, teda už vyššie spomenutou domnienkou.

Advokáti advokátskej kancelárie 4JUSTICE Vám svojím odborným a precíznym prístupom zabezpečia komplexnú právnu pomoc aj pri riešení vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Právo duševného vlastníctva

PRÁVA K OZNAČENIAM:

Vybudovali ste svoju obchodnú značku s dobrou povesťou a nechcete, aby na Vašom dobrom mene niekto parazitoval? Radi Vám pomôžeme s registráciou Vášho obchodného mena ako ochrannej známky, príp. ochranou práva označenia pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.

PRÁVA K VÝSLEDKOM DUŠEVNEJ TVORIVEJ ČINNOSTI:

Vytvorili ste svojou duševnou činnosťou niečo nové čo tu ešte nebolo? Chcete si výsledok svojej tvorivej činnosti ochrániť? Naša advokátska kancelária 4JUSTICE Vám zabezpečí kompletné zastúpenie pri registrácii pred patentovým úradom, a to či už patentu alebo úžitkového vzoru alebo iného spôsobu ochrany, a to nie len na území Slovenskej republiky, ale aj v celej Európskej únii, či na medzinárodnej úrovni.

ČO VÁM PONÚKAME?

  • Prípravu a podanie prihlášky Vašej ochrannej známky, príp. inej formy ochrany označenia
  • Prípravu a podanie prihlášky výsledku Vašej tvorivej duševnej činnosti ako patentu, úžitkového vzoru, či dizajnu
  • Zastupovanie v celom konaní o prihlásení pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
  • Žiadosť o predĺženie ochrany patentu, úžitkového vzoru, dizajnu alebo o predĺženie platnosti zápisu ochrannej známky

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Ochrana spotrebiteľa

Každý z nás, takmer na dennej báze uzatvára spotrebiteľské zmluvy. Spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy bez ohľadu na právnu formu, ktoré uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľom je pritom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Či už pri bežnom nákupe tovaru alebo služieb v kamenných obchodoch alebo cez internet, ale aj pri menej bežných vzťahoch ako zmluva o spotrebnom úvere alebo inej forme pôžičky, vstupujete do spotrebiteľského vzťahu. V tomto vzťahu máte ako spotrebiteľ pomerne široké možnosti na svoju ochranu. Dnes často spomínaná problematika ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských vzťahoch je v právnom poriadku obsiahnutá najmä v Občianskom zákonníku, ale aj v iných právnych predpisoch. Právny poriadok obsahuje mnohé pravidlá, ktoré Vás ako spotrebiteľa chránia. Orientácia v nich je však často zložitá a neprehľadná. Advokátska kancelária 4JUSTICE Vám zabezpečí Vašu ochranu ako spotrebiteľa pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv, ako aj právne zastúpenia v súdnom konaní začatom na základe spotrebiteľského vzťahu.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Vypracovanie zmlúv, právnych podaní

Občiansky zákonník obsahuje množstvo zmluvných typov, ktoré upravujú vzťahy v bežnom živote každého bežného človeka. Či už pri rekonštrukcii bytu, domu alebo len pri jednoduchom nákupe potravín uzatvárame zmluvy, ktoré tento nosný kódex slovenského právneho poriadku upravuje. Pokiaľ Občiansky zákonník neupravuje inak, zmluvy nemusia byť písomné, avšak z dôvodu Vašej právnej istoty je vhodné, aby ste mali zmluvné vzťahy upravené písomne. Obsah takýchto zmlúv musí byť jasný, zrozumiteľný pre všetky zmluvné strany, ale zároveň musí obsahovať často zložité formulácie a úpravu vzťahov, ktoré si vyžadujú odborný prístup. Advokáti advokátskej kancelárie 4JUSTICE so svojimi bohatými skúsenosťami pripravia alebo spripomienkujú Vaše zmluvy a iné právne texty, tak aby ste mali istotu, že v budúcnosti nevznikne žiaden problém, ktorý vyvolá súdne konanie. Samozrejme, vychádzajúc zo skúsenosti, že ani najlepšia zmluva nepostačuje, ak vzťahy medzi zmluvnými stranami sú značne narušené, pomôžeme Vám eliminovať riziká, ktoré by z takýchto vzťahov mohli vzniknúť.

Ak sa aj napriek všetkému stanete sporovou stranou súdneho konania, či už ako žalovaný alebo žalobca, náš tím právnikov Vám poskytne komplexné právne zastúpenie pred súdom, prípadne aj pred inými orgánmi.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Náhrada škody, bezdôvodné obohatenie

ŠKODA

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti – základná formulácia, od ktorej sa odvíja zodpovednosť za škodu každého, kto poruší svoju povinnosť. Okrem porušenia povinnosti, škody a príčinnej súvislosti medzi nimi je pri posudzovaní zodpovednosti za škodu dôležité aj zavinenie škodcu. Ide o tzv. subjektívnu zodpovednosť za škodu. Slovenský právny poriadok však ustanovuje výnimky, teda situácie, kedy pre vznik zodpovednosti za škodu zavinenie nie je dôležité, ide o tzv. objektívnu zodpovednosť. Zodpovednosti za škodu sa v zmysle zákona možno zbaviť, okrem prípadov ustanovených zákonom, podľa ktorých je zodpovednosť absolútna a teda sa jej zbaviť nedá.

BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

Boli ste poškodený porušením právnej povinnosti iného a chcete sa domáhať náhrady vzniknutej škody? Bezdôvodne sa na Váš úkor niekto obohatil? Neváhajte sa na nás obrátiť. Pripravíme pre Vás právnu analýzu a navrhneme jednotlivé kroky k tomu, aby Vám bola nahradená škoda alebo vydané bezdôvodné obohatenie.

Ponúkame Vám aj možnosť vyriešiť Váš spor pomocou mediácie. Mediácia je v zmysle zákona o mediácii mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových alebo pracovnoprávnych vzťahov. Výhodou mediácie ako formy vyriešenia sporu je, že obe strany sporu sa pomocou mediátora spoločne dohodnú a ušetria aj svoj čas a aj peniaze.

Aj s týmito, ako aj s mnohými ďalšími právnymi otázkami v oblasti Občianskeho práva Vám vie naša advokátska kancelária 4JUSTICE poskytnúť právnu pomoc. Neváhajte a obráťte sa na našich advokátov, ktorý svojim odborným a profesionálnym prístupom nájdu riešenie na Váš právny problém.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky