Blog

Index daňovej spoľahlivosti

V dnešnom blogu si povieme niečo o indexe daňovej spoľahlivosti, nakoľko práve v tomto období Daňový úrad zasiela oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti jednotlivým daňovým subjektom.

Čo je to vlastne index daňovej spoľahlivosti?

Index daňovej spoľahlivosti predstavuje akési hodnotenie daňového subjektu, na základe určitých kritérií (viď nižšie), v dôsledku ktorých sú daňovým subjektom s dobrým indexom priznávané isté benefity.

Aké daňové subjekty sú hodnotené v rámci indexu daňovej spoľahlivosti?

Hodnotené daňové subjekty sú tie, ktoré sú registrované pre daň z príjmov. Sú to :

 • Fyzické osoby – podnikatelia,
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri,
 • Slobodné povolania,
 • Verejná obchodná spoločnosť,
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným, 
 • Komanditná spoločnosť,
 • Akciová spoločnosť,
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
 • Európska spoločnosť, 
 • Európske družstvo,
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie,
 • Družstvo.

Podľa akých kritérií sú hodnotené daňové subjekty?

Kritériá pre hodnotenie sú upravené vo Vyhláške č.544/2021 Z.z. Ministerstva financií SR o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Znejú nasledovne:

 1. plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,
 2. plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu,
 3. plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu,
 4. plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 5. plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 6. plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie,
 7. plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
 8. plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
 9. plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 10. plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 11. plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 12. plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,
 13. plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.

Na základe týchto kritérií je daňový subjekt ohodnotený nasledovne:

 • vysoko spoľahlivý daňový subjekt,
 • spoľahlivý daňový subjekt,
 • nespoľahlivý daňový subjekt,
 • nehodnotený daňový subjekt.

Aké benefity dostanú daňové subjekty na základe výsledku hodnotenia?

Benefity bude finančná správa poskytovať daňovým subjektom, ktoré dosiahnu hodnotenie vysoko spoľahlivý a spoľahlivý. Voči nespoľahlivým daňovým subjektom bude finančná správa uplatňovať obmedzenia. Nižšie sú vymenované niektoré z benefitov.

Benefity pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty:

 • Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly,
 • Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
 • Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach,
 • Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Benefity pre spoľahlivé a vysoko spoľahlivé daňové subjekty:

 • Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu,
 • Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom,
 • Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom,
 • Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní,
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení,
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení,
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.

Obmedzenia pre nespoľahlivé subjekty:

Takýmto daňovým subjektom správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o Indexe daňovej spoľahlivosti. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.