Blog

Konečný užívateľ výhod a jeho zápis do Obchodného registra

S pojmom konečný užívateľ výhod sa možno v právnej úprave stretnúť v dvoch zákonoch a to jednak v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), ktorého hlavným cieľom je zabraňovať tzv. ,,praniu špinavých peňazí“ ako aj v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého hlavným cieľom je zriadenie registra partnerov verejného sektora, prostredníctvom ktorého možno zistiť, kto je konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa do tohto registra zapisuje. V danom prípade sa teda jedná o subjekt, ktorý prichádza do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Presné vymedzenie konečných užívateľov výhod možno nájsť v ustanovení § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo najmenej 25 % na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (napr. tichý spoločník),
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, konečnými užívateľmi výhod sú členovia jej vrcholového manažmentu, za ktorých sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Každý podnikateľ, ktorý je podľa § 5 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti povinnou osobou (ako je napr. realitná kancelária, banka, účtovník, audítor alebo firma, ktorá má v predmete činnosti podnikateľské poradenstvo...) musí vo vzťahu ku svojmu klientovi vykonávať určité úkony za účelom odhalenia prípadnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Tieto úkony sa súhrnne označujú pojmom starostlivosť o klienta, pričom zákon hovorí o základnej, zjednodušenej a zvýšenej starostlivosti o klienta. Základná starostlivosť o klienta okrem iného zahŕňa aj identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta. Od novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  účinnej 15.3.2018 má podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, v rámci vykonávania základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi okrem identifikácie daného klienta a overenia jeho identifikácie, vždy povinnosť identifikovať aj konečného užívateľa výhod a prijať opatrenia na overenie jeho identifikácie. Podnikateľ teda musí o klientovom konečnom užívateľovi výhod zistiť tieto údaje: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti. 

Povinné zapisovanie údajov o konečnom užívateľovi výhod do príslušných registrov:

S účinnosťou od 1. 11. 2018 budú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri právnické osoby (podnikatelia) musieť do obchodného registra zapisovať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhodPrávnické osoby, ktoré boli založené do 31. 10. 2018 si túto povinnosť budú musieť splniť najneskôr do 31. 12. 2019. Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra  platí takmer pre všetky právnické osoby. Túto povinnosť nemajú iba právnické osoby, ktoré sú:

  • subjektom verejnej správy,
  • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú v obchodnom registri verejne prístupné, t.j. nie sú viditeľné na internetovej stránke www.orsr.sk a ani v listinnej forme výpisu z  registra, ktorý je prístupný verejnosti, ale sú zapísane v neverejnej časti obchodného registra. Prístup k nim majú len vybrané subjekty (napr. súdy, finančná polícia, daňový úrad a pod.).

Sankcia za nesplnenie povinnosti zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do príslušných registrov:

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3.310 EUR.

§ § § § §

Záverom si dovoľujeme upozorniť Vás, že v danom prípade zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod nejde o totožnú povinnosť ako pri zápise do Registra partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu konečného užívateľa do obchodného registra sa totiž vzťahuje na všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie, pokiaľ nie sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora