Blog

Čo je pre Vás v podnikaní výhodnejšie? Živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným? 2.časť

Prednedávnom sme pre Vás zverejnili článok o výhodách a nevýhodách podnikania na základe živnosti. Ako sme uviedli, živnosť je jednoduchšia forma podnikania ako spoločnosť s ručením obmedzeným, avšak aj spoločnosť s ručením obmedzeným má svoje výhody. V tomto článku sa budeme venovať výhodám a nevýhodám spoločnosti s ručením obmedzeným, v skratke s. r. o. alebo spol. s r. o.

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti

Za veľkú výhodu spoločnosti s ručením obmedzeným možno považovať to, že spoločník spoločnosti neručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, ako je to pri živnosti, kde živnostník ručí za záväzky vzniknuté v podnikaní aj svojím súkromným majetkom, ktorý na podnikanie neslúži. Spoločník spoločnosti je povinný do spoločnosti vložiť svoj vklad (peňažný alebo nepeňažný), o ktorý v prípade neúspešného podnikania a vzniku záväzkov príde. Nepríde však už o nič viac. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať len jedného spoločníka alebo môže mať spoločníkov viac, najviac však 50. Minimálny vklad každého spoločníka musí byť 750,00 Eur. Súčet všetkých vkladov spoločníkov sa musí rovnať základnému imaniu, ktoré je pre spoločnosť s ručením obmedzeným stanovené na sumu minimálne 5.000,00 Eur. To znamená, že ak je spoločník iba jeden, jeho vklad musí byť aspoň 5.000,00 Eur. Spoločníci rozhodujú o záležitostiach spoločnosti na valnom zhromaždení, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak je spoločník iba jeden, prijíma rozhodnutia sám.

Medzi základné práva spoločníka v spoločnosti patrí právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendy) a právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti. Podiel na zisku spoločnosti sa vypočíta pomerom jeho vkladu k základnému imaniu spoločnosti. Teda, ak sú v spoločnosti spoločníci dvaja a vklad každého z nich predstavuje 50 % na základnom imaní (vklad každého spoločníka predstavuje sumu 2.500,00 Eur), aj podiel na zisku každého z nich bude 50 %. Rovnako sa vypočíta aj pomer ich hlasov pri hlasovaní na valnom zhromaždení. Výhodou dividend vyplatených spoločníkovi je, že od 01.01.2017 sa z nich neodvádza poistné do zdravotnej ani do sociálnej poisťovne. Dividendy však podliehajú zrážkovej dani vo výške 7 %. Táto daň je v porovnaní s daňou z príjmu živnostníka (19 %) podstatne nižšia a dividendy nie sú zaťažené odvodmi, avšak treba vziať do úvahy skutočnosť, že za zisk, ktorý je možné spoločníkom vyplatiť, sa považuje hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení. To znamená, že dividendy sa môžu vyplácať zo zisku, ktorý už spoločnosť raz zdanila, a to daňou vo výške 21 %.

Ďalším orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý za spoločnosť s ručením obmedzeným koná. Konateľom môže byť aj spoločník, ale môže ním byť aj osoba odlišná od spoločníka. Konateľ spoločnosti nesie za záväzky spoločnosti väčšiu zodpovednosť ako spoločník. O zodpovednosti konateľa za záväzky spoločnosti sa viac dočítate v tomto článku https://www.4justice.sk/pokuty-pre-konatelov-a21-66. Konateľom spoločnosti je osoba, ktorá vykonáva funkciu konateľa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho vymenovaní. Jeho práva a povinnosti určuje zákon. Odmena za výkon funkcie konateľa je spravidla stanovená v zmluve o výkone funkcie konateľa. Táto odmena podlieha dani a odvodom rovnako ako príjem zo živnosti.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti

Nevýhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je nepochybne vyššia náročnosť a vyššie náklady pri jej založení. Aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné ohlásiť živnosť na príslušný živnostenský úrad. Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa v tomto smere vzťahujú takmer rovnaké pravidlá ako na živnostníka (pozri článok https://www.4justice.sk/co-je-pre-vas-v-podnikani-vyhodnejsie-zivnost-alebo-spolocnost-s-rucenim-obmedzenym-a21-62). Navyše však spoločnosť s ručením obmedzeným musí úradu okrem iného predložiť spoločenskú zmluvu, ktorou sa preukazuje, že spoločnosť bola založená. Poplatky za ohlásenie živnosti spoločnosti sú rovnaké ako pre živnostníkov. Aby mohla spoločnosť s ručením obmedzeným začať podnikať, musí byť zapísaná aj do obchodného registra, ktorý je vedený okresným súdom v sídle kraja, v ktorom má spoločnosť sídlo. Poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra je 150,00 Eur, ak je návrh podaný elektronickými prostriedkami a v prípade listinného podania je poplatok 300,00 Eur.

Ďalšou nevýhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je, že spoločnosť má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a nemá možnosť uplatňovať si paušálne výdavky. Musí si uplatniť preukázateľne skutočne vynaložené náklady na dosiahnutie a zabezpečenie príjmu. Daň z príjmov právnickej osoby predstavuje 21%.