Blog

Prečo sa oplatí, aby otec ostal na materskej dovolenke

Poberanie materskej dávky oboma rodičmi je finančne výhodné a pomôže tak nejednej mladej rodine zvládnuť životnú situáciu príchodu dieťaťa do rodiny pomerne s ľahkosťou, bez toho, aby to výrazne pocítila ich peňaženka. Po ukončení materskej dovolenky matky (trvá štandardne 34 týždňov, t.j. v priemere približne 8,5 mesiaca) nastupuje matka na rodičovskú dovolenku, s čím sa automaticky spája aj zánik poberania materskej dávky (v súčasnosti je výška materskej dávky 75% z vymeriavacieho základu, v jednoduchosti povedané pre lepší výpočet 75% z hrubej mzdy matky) a nastupuje poberanie dávky rodičovského príspevku, ktorá je výrazne nižšia (v súčasnosti je rodičovský príspevok vo výške 220,70 Eur a vypláca sa do 3 rokov veku dieťaťa).

Po ukončení materskej dovolenky matky môže v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nastúpiť na materskú dovolenku aj otec dieťaťa, ktorý prevezme dieťa do svojej starostlivosti. Nevyhnutnosťou je aj pri otcovi dieťaťa splnenie zákonných podmienok na to, aby mohol ísť otec na materskú dovolenku. Po ich splnení môže otec aj matka čerpať materské postupne pri tom istom dieťati, vylučuje sa však súčasné poberanie rodičovského príspevku matky a materskej dávky otca na materskej dovolenke. V zmysle uvedeného sa teda môže matka vrátiť do práce, kde bude poberať príjem a zároveň otec dieťaťa bude na materskej dovolenke, kde bude poberať materskú dávku (taktiež 75% z vymeriavacieho základu, v jednoduchosti povedané pre lepší výpočet 75% z hrubej mzdy otca). Takýmto spôsobom bude mať mladá rodina mesačný príjem do domácnosti vyšší, ako by tomu bolo v prípade, keby otec pracoval a matka poberala rodičovský príspevok mesačne vo výške 220,70 Eur. Otec môže využiť svoj nárok ostať s dieťaťom doma na materskej dovolenke a požiadať Sociálnu poisťovňu o takýto nárok až do 3 rokov veku dieťaťa.

Modelová situácia

Pre predstavu uvádzame aj orientačný výpočet pre mladú rodinu, kde otec zarába mesačne v čistom 1.000,- Eur a matka dieťaťa poberá po ukončení materskej dovolenky (8,5 mesiaca) už len rodičovský príspevok vo výške 220,70 Eur. Ich spoločný mesačný príjem do domácnosti je teda vo výške: 1.220,70 Eur. Ak by však matka dieťaťa nastúpila do práce, kde zarába 700,- Eur v čistom a otec dieťaťa by bol na materskej dovolenke, na ktorej by poberal 7 mesiacov materskú dávku vo výške 975,- Eur (75% z hrubej mzdy otca vo výške 1.300,- Eur), ich spoločný mesačný príjem do domácnosti je vo výške 1.675,- Eur. Oproti situácii, kedy by matka ostala na rodičovskom príspevku a otec by pracoval, je to mesačné prilepšenie pre domácnosť rodiny vo výške 454,30 Eur. Keď si zrátame obdobie 7 mesiacov, počas ktorých bude otec na materskej dovolenke, je celkový príjem do domácnosti za dané obdobie o 3.180,10 Eur vyšší oproti situácii, kedy by matka ostala na rodičovskom príspevku a otec by pracoval.

Maximálna suma materského pre rok 2019 je 1.411,40 Eur v mesiaci, ktorý má 30 dní a 1.458,50 Eur v mesiaci, ktorý má 31 dní. V roku 2020 bude najvyššie materské vo výške 1.548,70 Eur mesačne v mesiaci, ktorý má 31 dní. Zároveň uvádzame, že z materského sa neplatí daň, ani odvody.

Zákonné podmienky pre splnenie nároku otca na materské

Nárok na materské vznikne otcovi, ak prevezme dieťa do starostlivosti počas trvania nemocenského poistenia, alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote, ak v posledných dvoch rokoch, pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Nárok na materské otcovi trvá odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské (t.j. v priemere 7 mesiacov).

Otec, ktorý bol zamestnancom, nemôže mať počas poberania materského príjem z tej istej zmluvy, z ktorej sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Tak, ako pri ženách, aj pri mužoch teda platí, že otec nesmie mať počas poberania materského príjem za aktívnu prácu zo zamestnania, z ktorého sa odvíja nárok na dávku. Majú však možnosť uzatvoriť niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ako vybaviť priznanie nároku na materské pre otca dieťaťa

V prvom rade je potrebné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, kde rodičia predložia prehlásenie o tom, že sa s matkou dieťaťa dohodli na prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca dieťaťa. Následne pri návšteve Sociálnej poisťovne vyplnia tlačivo žiadosti o materské pre otca a predložia aj potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok. Následne predmetné tlačivo žiadosti o materské musí vyplniť aj zamestnávateľ a preto sa na Sociálnu poisťovňu s daným tlačivom opätovne vrátite.