Blog

Ako za návrh na vklad do katastra nehnuteľností zaplatiť menej ako polovicu.

Kupujete alebo predávate nehnuteľnosť, prípadne chcete urobiť iný úkon týkajúci sa nehnuteľnosti, ktorý si vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností a nevyhovujú Vám vysoké poplatky za jeho podanie? Poradíme Vám ako na to, aby poplatok za návrh na vklad jedného právneho úkonu bol podstatne nižší.

V dnešnej dobe, keď ceny nehnuteľností dosahujú závratné sumy, padne dobre ušetriť aspoň na poplatkoch za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Tento poplatok Vás môže stáť len 18 Eur, ak splníte podmienky, ktoré ustanovuje jednak zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo svojej prílohe pod položkou 11 písm. b), ako aj § 30 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.

Týmito podmienkami sú:

  • elektronické podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a
  • vyplnenie oznámenia o návrhu na vklad v elektronickej podobe pred jeho podaním.

Ak pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva, či už v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, vyplníte na internetovej stránke katastra nehnuteľností oznámenie o návrhu na vklad a toto oznámenie predložíte spolu s návrhom na vklad, poplatok za návrh na vklad bude znížený o 15,00 Eur.

Ak návrh na vklad podáte elektronicky, prostredníctvom internetovej stránky slovensko.sk, poplatok za návrh na vklad bude 33,00 Eur.

To znamená, že podaním návrhu na vklad elektronicky je správny poplatok za jeho podanie namiesto 66,00 Eur len 33,00 Eur a ak zároveň pred podaním návrhu vyplníte oznámenie o návrhu na vklad a priložíte ho k elektronickému podaniu, od tohto poplatku sa navyše odráta 15,00 Eur. Teda za podanie návrhu na vklad zaplatíte len 18,00 Eur a ušetríte tak 48,00 Eur.

Elektronické podanie však musí byť autorizované podľa zákona č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení. Takúto autorizáciu pre Vás môže vykonať:

  1. orgán verejnej moci, advokát a notár,
  2. poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta.

Tieto inštitúcie však musia byť vybavené programovým vybavením, ktoré im potrebnú autorizáciu umožní. Naša kancelária takýmto vybavením disponuje a svojim klientom v rámci poskytovania právnych služieb pri tvorbe zmluvnej dokumentácie autorizáciu vykoná bezodplatne. Klientom, ktorí majú záujem len o autorizáciu listín potrebných pre elektronické podanie, radi poskytneme túto službu za poplatok.