Blog

Vyrieši vaše prieťahy na súde „lietajúci sudca“?

Ministerstvo  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  predložilo  ministerstvám na pripomienkovanie novelu zákona o sudcoch a prísediacich.

Súdy sa často stretávajú so  situáciami,  kedy  dočasný  výpadok  zákonného  sudcu  dlhodobejšieho charakteru  spôsobuje  nutnosť  prerozdelenia  vecí  medzi  jeho ostatných  kolegov. Keďže je však absencia sudcu dočasná,  vymenovať na daný súd nového sudcu by bolo zbytočné.

Dočasné pridelenie sudcu z iného súdu takisto nie je najšťastnejšie riešenie, keďže tým dochádza len k presunu problému na iný súd.

Tzv. hosťujúci sudca by mal funkciu vykonávať po prerokovaní s ministrom z dôvodu zastupovania najmä počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, šesť týždňov presahujúcej práceneschopnosti, alebo dočasného pridelenia, stáže a z ďalších menej frekventovaných dôvodov.

Zároveň bude  platiť,  že  sudca  sa  stane  hosťujúcim sudcom len na základe vlastného súhlasu; bez tohto súhlasu nie je obsadenie voľného miesta hosťujúceho sudcu možné.

Hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu na okresnom súde, má patriť príplatok za výkon funkcie hosťujúceho sudcu vo výške 20 % zo základného platu mesačne, čo by malo byť hlavnou motiváciou, prečo by daný sudcovia mali chcieť túto funkciu vykonávať.

Zavedenie nového inštitútu si vyžiada niektoré systémové zmeny. Po novom  bude  zákon  rozlišovať  voľné  miesto  sudcu  a voľné  miesto  hosťujúceho sudcu.

Inštitút hosťujúceho sudcu nie je v Európe novinkou. Obdobnú právnu  úpravu  pozná  napríklad  Rakúsko, Francúzsko, Taliansko alebo Holandsko.

Vzhľadom na uvedené budeme dúfať, že prieťahy na súdoch spôsobené nedostatkom sudcov by mohli byť týmto inštitútom znížené.

Novela by v prípade schválenia mala byť účinná od 1. júla 2019.