Blog

Osobný bankrot – na čo je potrebné si dávať pozor

Od roku 2017 u nás platí nová právna úprava týkajúca sa osobného bankrotu. Ide o inštitút, na základe ktorého sa môžete zbaviť svojich záväzkov v prípade, ak sa dostanete do finančných problémov. Túto legálnu možnosť zbavenia sa dlhov, či už formou oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, využilo už veľké množstvo ľudí.

Na čo je však potrebné si dávať pozor?

- v prvom rade si dlžník (fyzická osoba) musí dávať pozor, aby spĺňal základnú podmienku: a to, že je proti nemu vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie (daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou a pod.)

- zároveň dlžník musí mať poctivý zámer, čo znamená:

a) v zozname majetku, prípadne na dopyt správcu musí uviesť všetok svoj majetok,

b) v zozname veriteľov, prípadne na dopyt správcu musí uviesť všetkých svojich veriteľova to fyzické osoby, nakoľko tieto fyzické osoby je správca povinný písomne upovedomiť o skutočnosti, že bol vyhlásený konkurz,

c) v návrhu alebo v prílohe návrhu prípadne na dopyt správcu musí pravdivo uvádzať všetky dôležité informácie,

d) musí správcovi poskytovať potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,

e) nesmie sa úmyselne priviesť do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,

f) musí byť platobne neschopný, to znamená, že nie je schopný plniť aspoň jeden svoj peňažný dlh 180 dní po lehote splatnosti,

g) nesmie sa pri preberaní záväzkov spoliehať na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,

h) nesmie sa pokúšať poškodiť niektorého svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,

i) musí plniť riadne a včas súdom určený splátkový kalendár,

j) musí plniť výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni, t.j. po tom, ako bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi,

k) musí plniť povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu;

l) nesmie sa domáhať zbavenia dlhov, ak na území Slovenskej republiky nemá v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (zväčša ide o miesto totožné s miestom obvyklého pobytu).

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok poctivého zámeru bude dlžník vystavený riziku, keď môže byť jeho poctivý zámer napadnutý na súde a to až po dobu 6 rokov. V prípade, ak by sa tak stalo a súd by rozhodol o zrušení osobného bankrotu pre nepoctivý zámer, tak všetky dlhy sa dlžníkovi „vrátia“ a veritelia ich môžu vymáhať tak, ako tomu bolo pred osobným bankrotom dlžníka.