Blog

Ako sa dotkne bankrot majetku manžela alebo manželky?

Ohľadom bankrotu fyzických osôb sa stretávame s mnohými otázkami. Jednou z nich je, ako sa dotkne bankrot jedného z manželov majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zákon o konkurze rieši túto otázku úplne jednoznačne.

V prvom rade, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyhlásením konkurzu zaniká. Z toho vyplýva, že dňom vyhlásenia konkurzu už bezpodielové spoluvlastníctvo manželov neexistuje.

V prípade, ak vlastníte ako manželia spolu dom, byt, hnuteľné veci alebo iné nehnuteľné veci a jeden z vás pôjde do bankrotu, tak všetok tento majetok bude v konkurze speňažovaný.

Uvedené by neplatilo v prípade, ak by bolo už pred bankrotom toto bezpodielové spoluvlastníctvo vyporiadané.

Bezpodielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať aj za trvania manželstva, napríklad z dôvodu podnikania jedného z manželov. Ak by prišlo k takejto situácii, tak samozrejme do konkurzu spadá iba ten majetok, ktorý vlastní ten manžel, na ktorého majetok bol konkurz vyhlásený.

V prípade, že by však išli do bankrotu obidvaja manželia, tak by majetok manželov, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve, spadal do toho konkurzu, v ktorom bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný na súd skôr.

Ak dôjde k situácii, že majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve je speňažovaný v konkurze jedného z manželov, tak z tohto majetku dostanú peniaze (zväčša pomerne) všetci veritelia, ktorí majú právo byť uspokojení z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tejto situácii teda nezáleží na tom, či ide o dlh manžela alebo manželky. Druhý manžel však má právo na tzv. náhradovú pohľadávku voči manželovi v bankrote a to z dôvodu vyporiadania podielov medzi manželmi.

Ak je v konkurze speňažovaný taký majetok, ktorý je obydlím (obydlím sa rozumie obývateľná vec, ktorú dlžník v návrhu na vyhlásenie konkurzu ako svoje obydlie označí) obidvoch manželov, tak každý z manželov má nárok na tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia (ide o sumu 10.000,- EUR pre každého z manželov). Správca je teda povinný vydať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia aj manželovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz a rovnako aj druhému manželovi.

Správca môže obydlie manželov speňažiť iba dražbou. Ak prišlo k speňaženiu obydlia v konkurze jedného z manželov, tak správca je povinný poukázať sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia (10.000,- EUR) na osobitný bankový účet, ktorý zriadil na tento účel v mene a na účet dlžníka. Zároveň je správca takisto povinný zriadiť takýto účet aj pre druhého manžela a takisto je povinný poukázať na tento účet sumu vo výške 10.000,- EUR. Samozrejme, správca je následne povinný o tom bez zbytočného odkladu poučiť dlžníka a rovnako aj druhého manžela.

Finančné prostriedky na osobitnom účte dlžníka a druhého manžela nepodliehajú konkurzu, exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu počas 36 mesiacov od jeho zriadenia.

Dlžník a rovnako ani druhý manžel nie sú oprávnení počas doby 36 mesiacov od zriadenia účtu disponovať s daným osobitným účtom, sú však oprávnení požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o výber finančných prostriedkov v hotovosti z takéhoto účtu a to každý manžel mesačne najviac do 250,- EUR.