Blog

Čo je pre Vás v podnikaní výhodnejšie? Živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným?

V tomto článku Vám priblížime, aké sú výhody a nevýhody podnikania na základe živnostenského oprávnenia. Ak Vás viac zaujíma podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, výhodám a nevýhodám tejto právnej formy, ako aj porovnaním živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným sa budeme venovať v našich ďalších článkoch.

Výhody živnosti oproti spoločnosti s ručením obmedzeným

Z pohľadu založenia je živnosť menej náročná forma podnikania. K začatiu podnikania na živnosť Vám postačí ohlásiť jednotlivé predmety podnikania na príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania. Zákon o živnostenskom podnikaní rozlišuje tri druhy živností, a to voľnú živnosť, remeselnú a viazanú živnosť.

Voľné živnosti sú obsiahnuté v katalógu voľných živností, ktorý je dostupný na internetovej stránke okresného úradu – odboru živnostenského podnikania a z ktorého si môžete vybrať činnosť, ktorú chcete vykonávať. Ide len o orientačný výpočet voľných živností, to znamená, že ak nie je v katalógu uvedená činnosť, ktorú chcete prevádzkovať a nejde ani o remeselnú alebo viazanú živnosť, môžete si dať zapísať aj takúto činnosť.

Remeselné a viazané živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 zákona o živnostenskom podnikaní. Pri týchto živnostiach je potrebné vychádzať len z príloh k zákonu a nie je možné sa od nich odchýliť. Od voľných živností sa tieto živnosti odlišujú tým, že na to, aby ste ich mohli prevádzkovať, musíte živnostenskému registru preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo aj prax v danom odbore.

Živnosť môžete začať vykonávať v deň jej ohlásenia alebo v neskorší deň, ktorý uvediete v ohlásení. Za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa zákona o živnostenskom oprávnení.

Náklady na založenie živnosti sú podstatne nižšie ako náklady na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Za ohlásenie voľnej živnosti zaplatíte 5,00 Eur za každú jednu voľnú živnosť. Ak ohlásenie podávate elektronicky, ohlásenie je zadarmo. V prípade remeselnej a viazanej živnosti zaplatíte za ohlásenie jednej 15,00 Eur, pri elektronickom podaní polovicu, teda 7,50 Eur.

Prevádzkovanie živnosti je jednoduchšie oproti spoločnosti s ručením obmedzeným aj čo sa týka povinnosti vedenia účtovníctva. Živnostník v určitých prípadoch účtovníctvo viesť nemusí, stačí ak bude viesť daňovú evidenciu. Zároveň, pri splnení podmienok podľa zákona o dani z príjmov si nemusí uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky na udržanie a dosahovanie príjmu, ale môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov. Takýto postup podstatne zjednodušuje daňové a účtovné povinnosti živnostníka.

Toto by boli v jednoduchosti zhrnuté výhody živnosti. Teraz si zhrnieme jej nevýhody oproti spoločnosti s ručením obmedzeným.

Nevýhody živnosti oproti spoločnosti s ručením obmedzeným

Prvou nevýhodou je to, že v prípade, ak má živnostník z podnikania dlhy, ručí za ne celým svojím majetkom. To znamená, že jeho veritelia budú môcť uspokojovať svoje pohľadávky aj zo súkromného majetku živnostníka, ako aj z majetku, ktorý patrí do spoločného majetku živnostníka a jeho manželky.

Ďalšou nevýhodou je výška odvodov poistného do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Živnostník je povinný odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne od začiatku podnikania. Poistné do sociálnej poisťovne prvý rok podnikania platiť nemusí, avšak ak tento prvý rok dosiahne príjmy vyššie ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku za ktorý sa platí poistné (v roku 2018 je to suma 5 724,00 Eur) vzniká povinnosť platiť poistné do sociálnej poisťovne od júla nasledujúceho roka. V prípade, že ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania do 30. 06., povinnosť platiť poistné Vám vzniká k 01. 10. Sociálna poisťovňa živnostníkom oznamuje vznik povinnosti platiť poistné, takže vy to už nemusíte sledovať a ani Sociálnej poisťovni oznamovať.

Výška odvodov poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne taktiež závisí od výšky príjmov, ktoré ste dosiahli v predchádzajúcom roku. Pre rok 2019 je minimálna výška poistného do zdravotnej poisťovne 66,78 Eur mesačne a do sociálnej poisťovne vo výške 158,11 Eur mesačne. Výška poistného sa zvyšuje v závislosti od Vášho príjmu. Do sociálnej poisťovne je maximálna výška poistného pre rok 2019 stanovená na sumu 2 213,75 Eur, poistné do zdravotnej poisťovne nemá horný strop.

Z pohľadu dane z príjmov je pre živnostníkov stanovená percentuálna sadzba dane vo výške 19 %, ak základ dane (teda Váš príjem po odpočítaní Vašich nákladov na  podnikanie) nepresiahne 176,8 – násobok životného minima. Pre rok 2019 je to suma 36 256,37 Eur. V prípade, ak základ dane presiahne túto sumu, sadzba dane sa zvýši na 25 %. Ako živnostník si od základu dane môžete odrátať nezdaniteľné minimum, ktorého výška je pre rok 2019 stanovená na sumu 3 937,35 Eur a ak máte deti, môžete si odrátať daňový bonus vo výške 266,04 Eur na jedno vyživované dieťa priamo od dane.

Pre daň z pridanej hodnoty platí rovnaká sadzba dane pre živnostníka aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným, a to 20 %.