Blog

Osobný bankrot

S novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej aj len „ZKR“/ účinného od 1.3.2017 sa stretávame s oddlžovacím konaním po novom, prostredníctvom ktorého sa fyzické osoby  - dlžníci môžu legálnym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Cieľom novej právnej úpravy je predovšetkým pomôcť dlžníkom z nepriaznivej finančnej situácie v pomerne krátkom časovom období.

1. Čo je osobný bankrot a oddlženie ?

Osobný bankrot je výraz, ktorý sa používa v hovorovej reči, avšak právny poriadok Slovenskej republiky používa legálny pojem „oddlženie“. Teda osobný bankrot – oddlženie je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo aj nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Dlžník má k dispozícii dve možnosti prostredníctvom ktorých sa zbaví svojich záväzkov, a to oddlženie konkurzom alebo splátkový kalendár.

2. Aká forma oddlženia je vhodná pre mňa ?

 • Oddlženie konkurzom je vhodné pre dlžníkov, ktorí nevlastnia žiaden majetok, majú problémy s prácou a pravidelným príjmom, resp. sú nezamestnaní. V prípade, že dlžník nejaký majetok vlastní, bude tento majetok správcom konkurznej podstaty speňažený a následne z výťažku budú uspokojené pohľadávky veriteľov.
 • Oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára je vhodné pre tých dlžníkov, ktorí si chcú ponechať svoj majetok, pričom majú dostatočne vysoké príjmy na to, aby v lehote 3 rokov splácali svoje dlhy podľa splátkového kalendára určeného súdom. (V zmysle ZKR musí dlžník splatiť aspoň o 10 % vyššiu sumu svojich záväzkov ako by splatil vo forme oddlženia konkurzom,  a zároveň nesmie uhradiť menej ako 30 % z pohľadávky).

3. Aké podmienky musím spĺňať ?

Medzi podmienky, ktoré musí dlžník spĺňať zaraďujeme:

 • dlžník musí byť fyzickou osobou/ fyzickou osobou – podnikateľom,
 • dlžník musí byť platobne neschopný (čo znamená, že dlžník nie je schopný plniť aspoň jeden svoj peňažný záväzok 180 dní po lehote splatnosti),
 • voči dlžníkovi musí byť vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie (daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou, výkon dražby....)
 • návrh musí byť podaný v súlade s poctivým zámerom (v zmysle ustanovení ZKR má dlžník poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil).

4. Aké záväzky budem musieť napriek oddlženiu plniť ?

Právna úprava osobného bankrotu v ustanovení § 166c ZKR vymenúva tzv. nedotknuté pohľadávky. Ide najmä  o nasledovné záväzky, ktoré bude musieť dlžník plniť napriek tomu,  že bol súdom oddlžený (zbavený všetkých dlhov):

 • pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení (500 Eur),
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
 • pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky (nárok dieťaťa na výživné),
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (napríklad škoda spôsobená zamestnancom na zverených veciach od zamestnávateľa, hmotná zodpovednosť – manko v pokladni, nárok na nevyplatenú mzdu),
 • peňažný trest podľa Trestného zákona (Slovenský trestný zákon umožňuje súdu uložiť peňažný trest od 160 eur do 331 930 eur páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech),
 • nepeňažná pohľadávka (ide o pohľadávku, ktorá nesúvisí s povinnosťou zaplatiť peňažné prostriedky ale môže ísť o povinnosť poskytnúť, resp. dodať hmotné veci – napr. tovar, byt, dom prípadne nehmotné veci – napr. softvér, licencia).

5. Ako prebieha celý proces oddlženia ?

 • Po úvodnej konzultácii s naším pracovníkom doručí dlžník požadované dokumenty, na základe ktorých advokátska kancelária 4JUSTICE vypracuje Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendára. Dlžník poskytne nášmu pracovníkovi za účelom vypracovania návrhu informácie týkajúce sa jeho majetku, záväzkov, informácie o ukončení štúdia, prehľad zamestnaní, zoznam spriaznených osôb (deti, rodičia, manžel/manželka, partner, súrodenci.... ).
 • Po vypracovaní návrhu doručí dlžník Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendára Centru právnej pomoci, spolu so Žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlženíŽivotopisom dlžníka.
 • Centrum právnej pomoci poskytne dlžníkovi pôžičku na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania vo výške 500 eur (bezúročná pôžička, ktorú musí dlžník do 3 rokov splatiť). V prípade oddlženia prostredníctvom splátkového kalendára platí dlžník 500 Eur priamo na účet správcu konkurznej podstaty po výzve súdu alebo správcu konkurznej podstaty.
 • Po spracovaní predmetných žiadosti a poskytnutí pôžičky podá Centrum právnej pomoci Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendára na súd.
 • Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz a uznesením dlžníka zbaví všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (s výnimkou záväzkov uvedených v bode 4) a určí dlžníkovi správcu konkurznej podstaty.

6. Dôležité informácie

 • V zmysle ZKR je dlžník v konkurznom konaní  povinne zastúpený Centrom právnej pomoci a teda Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendáru môže byť podaný na súd výlučne prostredníctvom Centra právnej pomoci.
 • Pri podaní Návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Návrhu na určenie splátkového kalendára má dlžník právo uplatniť si nepostihnuteľnú časť obydlia, pod ktorou sa v zmysle ZKR rozumie časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je stanovená na sumu 10.000 Eur.

​Súd môže zrušiť oddlženie dlžníka z dôvodu nedodržania poctivého zámeru. Konanie, ktoré súd kvalifikuje ako konanie, kedy dlžník nemá poctivý zámer, je napríklad: zatajenie časti majetku, neposkytnutie súčinnosti správcovi, neplnenie výživného pre dieťa.

 • V súlade s poctivým zámerom je dlžník povinný v prípade dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúknuť dobrovoľne aspoň polovicu veriteľom na uspokojenie pohľadávok, ktorých bol dlžník v oddlžení alebo splátkovým kalendárom zbavení.
 • Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr až po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendáru.