Blog

Zastavenie všetkých exekúcii?

Upozorňujeme, že samotný materiál o príprave zákona o ukončení niektorých exekúcií, je v legislatívnom konaní a môže sa zmeniť v legislatívnom procese, preto ide len o predbežné informácie.

Zákon má upraviť postup zastavenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017

V zmysle návrhu sa stará exekúcia zastavuje, ak uplynula rozhodná doba 5 rokov a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie alebo po účinnosti tohto zákona nastal iný dôvod na jej zastavenie, ktorým je zánik účastníka bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, ďalej ak zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený, ďalším dôvodom je zastavenie exekúcie podľa zákona o konkurze pri oddlžení.

Uvedené však nebude platiť najmä v prípadoch, ak ide o vymoženie pohľadávky na výživnom, pri nepeňažnom plnení, pri exekúcii, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred uplynutím 5 rokov dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur, v exekúciách, kde je zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, ak možno očakávať uspokojenie vymáhaného nároku aspoň sčasti.

Zákon má ďalej rozlišovať prípady, keď sa táto rozhodná doba predĺži.

Ak sa stará exekúcia zastavila, súdny exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie, s náležitosťami, ktoré budú presne špecifikované.

Trovy starej exekúcie na úhradu trov starej exekúcie súdneho exekútora má hradiť oprávnený/veriteľ  a ich výška má byť paušálna 35,- €, bez inej úhrady trov.

Voči upovedomeniu o zastavení starej exekúcie môže oprávnený podať do 15 dní od jeho doručenia u súdneho exekútora námietky, ak bolo toto upovedomenie vydané v rozpore s týmto zákonom, o týchto námietkach má rozhodovať súd, ktorý upovedomenie zruší, ak je toto v rozpore so zákonom.

Zákon umožňuje opätovné podanie oprávnenému/veriteľovi po zastavení starej exekúcie podľa tohto zákona návrhu na vykonanie exekúcie s tým, že pohľadávka sa nepremlčí/nezanikne počas 1 roka od zastavenia starej exekúcie, oprávnený však nebude mať nárok na náhradu trov konania okrem súdneho poplatku.

Nakoľko spravujeme viacero pohľadávok klientov, naša kancelária bude podrobne sledovať vývoj tohto kontroverzného návrhu zákona.

V prípade požiadavky na analýzu Vášho právneho problému v exekúcii alebo požiadavky na akékoľvek podanie v exekúcii, či už z pohľadu veriteľa alebo dlžníka, sa neváhajte na nás obrátiť.