Blog

Apostila (overovanie listín na použitie v zahraničí)

Globalizácia so sebou prináša mnoho výziev. Aj vy ste sa už určite stretli s tým, že ste potrebovali predložiť úradný dokument vydaný na Slovensku orgánom do zahraničia. Rovnako ste mohli riešiť opačnú situáciu – a teda bolo potrebné použiť úradný dokument vydaný v zahraničí pred slovenskými verejnými orgánmi. Práve na tieto účely slúži apostila, o ktorej si povieme viac v tomto blogu.

Na čo vlastne apostila slúži? Keďže orgány jednotlivých štátov nepoznajú navzájom svoje právomoci, nemožno od nich očakávať, že automaticky uznajú, že listina vydaná orgánom cudzieho štátu ním naozaj vydaná bola a tento orgán konal v rámci svojej právomoci. Bolo preto potrebné zaviesť nejaký systém, ktorý zabezpečí overenie hodnovernosti a právnej sily verejných listín, ktoré majú byť použité na území iného štátu. Pred rokom 1961 bol tento systém pomerne zložitý a prísny a zahŕňal vyššie overenie zahraničných verejných listín – tzv. superlegalizáciu, do ktorej boli zapojené diplomatické, resp. konzulárne orgány. Takéto overovanie bolo niekoľkostupňové, a teda listinu bolo potrebné postupne predložiť na overenie niekoľkým orgánom (napr. príslušné ministerstvo, a následne veľvyslanectvo štátu). Tento systém bol nahradený prijatím tzv. Haagskeho dohovoru 15. októbra 1961, ktorý na Slovensku nadobudol platnosť v roku 2002. Zmluvné strany Haagskeho dohovoru už nepoužívajú vyššie overovanie listín, ale postačí overenie prostredníctvom apostily. Na základe nej sa na listinu hľadí ako na verejnú listinu aj v cudzom štáte, do ktorého je predložená. Je však potrebné povedať, že superlegalizácia sa používa aj dnes, ale iba v krajinách, ktoré nie sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru.

Čo to tá apostila je? Ide o doložku, ktorá sa pripája na verejnú listinu za účelom jej použitia v zahraničí. V podstate sa ňou overuje podpis a odtlačok pečiatky na verejnej listine, a teda sa ňou potvrdzuje, že dokument bol vydaný orgánom štátu, ktorý na jeho vydanie mal oprávnenie. Preukazuje sa ňou teda hodnovernosť verejnej listiny pre potreby zahraničných orgánov, ktorým sa táto listina predkladá.

Apostila sa spravidla umiestňuje na poslednej strane dokumentu ako pečiatka alebo nálepka a tvorí ju desať štandardizovaných bodov, ktoré potvrdzujú pravosť dokumentu. Vydáva ju orgán, ktorý pre konkrétny typ listiny určil samotný štát. Napríklad na Slovensku apostilujú verejné listiny vydané súdmi, notármi alebo exekútormi krajské súdy, výpis z registra trestov apostiluje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, rodný list príslušný okresný úrad a vysvedčenia a diplomy Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Nezabúdajte, že verejnú listinu je potrebné opatriť apostilou iba v prípade, ak ju potrebujete použiť pred verejnými orgánmi (úradmi) v zahraničí, ktoré požadujú overenie dokumentu. Zároveň musí ísť o štát, ktorý podpísal Haagsky dohovor (toto je potrebné preveriť najmä pri štátoch, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie). V opačnom prípade bude dokument potrebné superlegalizovať.

Dôležité je poznamenať, že apostila sa týka výlučne formy verejnej listiny. Dochádza tak len k osvedčeniu toho, že konkrétna verejná listina, ktorá obsahuje určité náležitosti, aj skutočne je verejnou listinou. Rozhodne sa však apostila netýka obsahu verejnej listiny. Apostila teda neslúži na posudzovanie správneho či nesprávneho, resp. akéhokoľvek obsahu predloženej verejnej listiny.

Apostila preto výrazne zjednodušuje proces overovania verejných listín na ich použitie v zahraničí. Vďaka nej nie je potrebné dokument predložiť na overenie postupne niekoľkým orgánom, a teda šetrí čas aj peniaze. Ak by ste potrebovali apostilu úradného dokumentu na účely jeho použitia v zahraničí, neváhajte sa na nás obrátiť.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >