Blog

Môže zamestnávateľ monitorovať svojich zamestnancov na pracovisku?

Mnohí z vás ste sa už určite stretli so situáciou, kedy ste si položili otázku, či môže zamestnávateľ monitorovať svojich zamestnancov počas toho ako vykonávajú prácu? Nejde o zásah do súkromia zamestnanca? Alebo si monitorovaním zamestnávateľ chráni svoj majetok? Týmto otázkam sa budeme venovať v dnešnom blogu.

V prvom rade je potrebné objasniť, čo si môžeme pod pojmom „monitorovanie zamestnanca“ predstaviť. Zákonník práce uvádza príklady, čo môže byť monitorovaním. Ide napríklad o

  • zaznamenávanie telefonických hovorov z mobilných telefónov zamestnávateľa,
  • kontrolu e-mailov odoslaných a doručených na pracovnú e-mailovú adresu,
  • lokalizáciu polohy zamestnanca pomocou GPS. (Globálny lokalizačný systém prostredníctvom ktorého dokáže zamestnávateľ lokalizovať svojich zamestnancov. Najjednoduchší príklad je zamestnávateľ vodičov kamiónov/autobusov/taxikárov, kedy tento zamestnávateľ svojich zamestnancov musí lokalizovať aby vedel, kde sa nachádzajú.)

Každý zo spôsobov, či už uvedených v zákone, alebo iných spôsobov, ktorým zamestnávateľ kontroluje svojich zamestnancov, je istým spôsobom zásahom do súkromia zamestnanca. Preto musí mať zamestnávateľ vážny dôvod na monitorovanie (kontrolu/sledovanie) svojich zamestnancov.

Je však potrebné zdôrazniť, že monitorovanie zamestnancov musí uskutočňovať výlučne a iba zamestnávateľ, nie iná osoba.

Zákonník práce obsahuje podmienky/možnosti monitorovania zamestnanca na pracovisku. Avšak naša právna úprava je v tejto otázke veľmi strohá, preto je čoraz častejšie, že sa k danej téme vyjadruje Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

Možno si kladiete otázku, či existuje nariadenie alebo smernica v rámci Európskej únie, ktoré by chránilo zamestnanca pred neoprávneným monitorovaním. Áno, existuje Nariadenie  o GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov) alebo Charta základných práv EÚ, ktoré tento účel spĺňajú.

Zamestnávateľ musí splniť zákonom stanovené podmienky na to, aby mohol svojich zamestnancov monitorovať – aké sú tieto podmienky?

  1. existencia vážnych dôvodov na monitorovanie zamestnancov (napr. ochrana majetku),
  2. oznamovacia povinnosť = povinnosť informovať zamestnancov o rozsahu, spôsobe, dobe trvania monitorovania,
  3. povinnosť prerokovať spôsob monitorovania so zástupcami zamestnancov.

Ak by zamestnávateľ nedodržal niektorú z podmienok, ktoré mu stanovuje Zákonník práce pri začatí monitorovania svojich zamestnancov, išlo by o zásah do súkromia zamestnanca.

Záver:

Odpoveď na otázku, či zamestnávateľ môže monitorovať svojich zamestnancov na pracovisku, je teda áno. Je však povinnosťou zamestnávateľa splniť všetky podmienky stanovené zákonom na to, aby mohol takéto monitorovanie vykonávať oprávnene.

Musí však všetky tieto podmienky spĺňať vždy, alebo existujú aj nejaké výnimky?  Tejto otázke sa budeme venovať v  ďalšom blogu, ktorý zverejníme o týždeň.

Ak by ste potrebovali akúkoľvek pomoc týkajúcu sa monitorovania zamestnanca na pracovisku alebo s akýmkoľvek iným právnym problémom, radi vám pomôžeme. Napíšte nám na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Rozhodnutia ESĽP


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >