Blog

Práva a povinnosti prezidenta na Slovensku

Najvyššie miesto v hierarchii štátnych orgánov má hlava štátu, ktorá štát reprezentuje smerom navonok aj dovnútra. Jej postavenie sa v jednotlivých krajinách líši podľa uplatňovanej formy vlády.

Hlavou štátu v republike (forma vlády, v ktorej sa orgány štátnej moci volia na stanovené obdobie, z latin. res publica – „vec verejná“) je prezident (z latin. presidēns – „predsedajúci“). Prezident môže byť volený priamo občanmi – príkladom je Česko, Poľsko, Rakúsko a tiež Slovensko. Druhým prípadom je nepriama voľba prezidenta, a to parlamentom, ako je to napr. v Maďarsku či Grécku, alebo pomocou takzvaných voliteľov, ako je to v Spojených štátoch amerických, a na voľbu môže byť ustanovený aj špeciálny zbor, ako je to napr. v Nemecku či Taliansku.

Právomoci prezidenta sa môžu v republikách výrazne líšiť v závislosti od toho, či má dominantné postavenie prezident (napr. v USA) alebo parlament, ako je to aj u nás – na Slovensku. Prezident reprezentuje našu parlamentnú republiku vo vnútornej aj zahraničnej politike. Svoje práva a povinnosti vykonáva podľa svojho najlepšieho svedomia, keďže nie je viazaný príkazmi.

Podľa článku 102 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. prezident:

- dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy,

- môže podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy s ústavou,

- prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,

- zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR,

- môže za stanovených podmienok rozpustiť Národnú radu SR,

- podpisuje zákony,

- vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády SR,

- vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov, vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,

- udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán,

- odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou

individuálnej milosti alebo amnestie,

- je hlavným veliteľom ozbrojených síl,

- vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady SR a uzatvára mier,

- môže na návrh vlády SR nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,

- vyhlasuje referendum,

- môže vrátiť Národnej rade SR zákon s pripomienkami,

- podáva Národnej rade SR správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,

- má právo vyžadovať si od vlády SR a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,

- vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu SR,

- vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady SR,

- rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti.

Podľa Ústavy SR možno stíhať prezidenta len za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.

Na záver nášho blogového príspevku o právach a povinnostiach prezidenta na Slovensku by sme doplnili spomínané ústavnoprávne práva a povinnosti o ďalší aspekt, ktorým je dôležitosť osobnosti prezidenta ako osoby, ktorá štát reprezentuje.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >