Blog

„Neprijateľné podmienky“ v spotrebiteľských zmluvách

Počuli ste už o tzv. „neprijateľných zmluvných podmienkach“? Čo tento pojem označuje a čo všetko pod neho môžeme zaradiť? Odpovede na tieto otázky, ako aj omnoho viac sa dočítate práve v tomto blogu.

Na úvod je dôležité uviesť, čo sú to spotrebiteľské zmluvy. Spotrebiteľskou zmluvou sa označuje každá zmluva, ktorá je uzatvorená medzi dodávateľom na jednej strane a spotrebiteľom na strane druhej. Pod označením dodávateľa pritom rozumieme osobu, ktorá vystupuje a koná v predmetnom vzťahu v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je naopak fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vo všeobecnosti platí, že na všetky právne vzťahy, v ktorých vystupuje spotrebiteľ, sa prioritne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa za iných okolností mali použiť ustanovenia Obchodného zákonníka.

Neprijateľné podmienky môžeme charakterizovať ako zmluvné podmienky, ktoré neoprávnene znevýhodňujú spotrebiteľa a vytvárajú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Musí byť teda naplnené kritérium, že zmluvná podmienka smeruje v neprospech spotrebiteľa.

Občiansky zákonník nám uvádza príklady ustanovení, ktoré sú klasifikované ako neprijateľné podmienky, avšak toto vymenovanie nie je konečné. Ak teda nevieme ustanovenie v zmluve zaradiť pod konkrétny typ neprijateľnej podmienky, ktorá je uvedená v zákone, neznamená to, že nemôže ísť o neprijateľnú podmienku.

Pod neprijateľnou podmienkou rozumieme napríklad zmluvné ustanovenie, ktoré:

  • umožňuje dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zákonného / zmluvného dôvodu, ale spotrebiteľovi takéto odstúpenie od zmluvy nie je umožnené,
  • úplne vylučuje / obmedzuje zodpovednosť dodávateľa za konanie, ktorým bola spotrebiteľovi spôsobená smrť alebo ujma na zdraví,
  • má spotrebiteľ plniť, avšak nemal možnosť oboznámiť sa s ním pred uzavretím zmluvy,
  • umožňuje dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu, ktorý je pre tento prípad dohodnutý v zmluve,
  • prikazuje spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj v prípade, keď dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré mu vznikli,
  • požaduje od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, tzv. neprimeranú zmluvnú pokutu,
  • určuje, že cena tovaru alebo služieb bude určená až v čase ich splnenia, príp. oprávňuje dodávateľa na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby mal spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia.

Zákon v tomto prípade uvádza, že takéto ustanovenia zmluvy sú neplatné.

Z uvedeného môžeme tvrdiť, že ochrana spotrebiteľa je pomerne silná, čo sa môže niektorým podnikateľom javiť ako určitá forma obmedzenia. Zmyslom tejto právnej úpravy, je však aj motivácia podnikateľov, aby upravili svoje postupy, zmluvy a obchodné podmienky tak, aby predchádzali sporom a minimalizovali množstvo nespokojných zákazníkov.

Ak by ste mali akékoľvek pochybnosť o súlade ustanovení zmluvy so zákonom, príp. ak by ste si pre istotu chceli dať skontrolovať zmluvu pred jej podpisom, radi ju za Vás skontrolujeme.

Veríme, že náš článok bol užitočný a radi Vás privítame na konzultácii. Zabezpečte si konzultáciu s advokátom ešte dnes: pravnesluzby@4justice.sk alebo na tel. č.: +421 911 844 424.

Použité zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/

https://podnikam.sk/neprijatelne-podmienky-v-spotrebitelskych-zmluvach/


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >