Blog

Rozdiel medzi nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním

Aký je rozdiel medzi nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním?

V dnešnom blogu si „posvietime“ na rozdiely medzi nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou a samozrejme aj na ich výnimky.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bude upravovať Zákonník práce, ale nie je tomu tak, tieto dva inštitúty sú upravené v osobitnom zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (zákon č.82/2005 Z.z.).

Základným rozdielom medzi nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním je:

  1. nelegálnu prácu vykonáva taká osoba, ktorá nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom (teda osoba, ktorá sa nechá nelegálne zamestnať)
  2. a pod nelegálnym zamestnávaním rozumieme
  • činnosť zamestnávateľa, ktorý zamestnáva takú osobu, ktorá pre neho vykonáva závislú prácu, ale bez toho aby medzi nimi existoval pracovnoprávny vzťah  (tzv. „čierna práca“ alebo „práca na čierno“)
  • ak zamestnávateľ nesplní svoju prihlasovaciu povinnosť a neprihlásil osobu, s ktorou uzavrel pracovnú zmluvu do 7 dní do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

(napríklad ak vznikol pracovnoprávny pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom, avšak zamestnávateľ nestihne tohto svojho nového zamestnanca prihlásiť do registra, považuje sa to za nelegálne zamestnávanie, aj napriek tomu, že medzi nimi existuje pracovnoprávny vzťah)

  • ak zamestnávateľ „zamestnáva“ osobu, ktorá je cudzincom a nemá pracovné povolenie.

(Pozor však na to, že pri vymedzení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania používame „iba“ pojem „osoba“ a nie pojem „zamestnanec“. Je to z toho dôvodu, že zamestnancom je iba osoba, ktorá má so svojím zamestnávateľom pracovno-právny vzťah (rozumej pracovný pomer, teda existuje medzi nimi pracovná zmluva).

Výnimky:

Možno sa pýtate, či existuje nejaká výnimka z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania. Samozrejme, a vymedzuje ju už samotný zákon. Ide o situácie, kedy prácu vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ale iba v prípade ak ide o študenta do 26 rokov veku alebo je poberateľom starobného dôchodku.

(Napríklad, ak by chcel otec zamestnať svoju dcéru (ktorá je študentkou do 26 rokov), nemusí medzi nimi vzniknúť pracovnoprávny pomer a nepôjde ani o nelegálnu prácu ani o nelegálne zamestnávanie, keďže táto dcéra splnila jednu z výnimiek, ktoré uvádza zákon).

Zdroje:

Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >