Blog

Generálny pardon 2023

Generálny pardon 2023

Tiež si kladiete otázku, čo je to generálny pardon? V tomto blogu sa dozviete všetky potrebné informácie o tom, o čo vlastne ide, na koho sa vzťahuje a dokedy treba splniť podmienky na jeho udelenie.

Generálny pardon môžeme charakterizovať ako istú formu exekučnej amnestie, ktorá bude uplatňovaná voči dlžníkom Sociálnej poisťovne a to konkrétne v období od 1. februára 2023 až do 31. augusta 2023. V praxi pôjde o to, že ak do 31. augusta 2023 zaplatí dlžník Sociálnej poisťovne svoj dlh v plnej výške, tak mu Sociálna poisťovňa odpustí povinnosť zaplatiť akékoľvek penále spojené s jeho dlhom. Ide o doposiaľ najdlhšie obdobie, až 7 mesiacov, ktoré Sociálna poisťovňa poskytla svojím dlžníkom na vyrovnanie svojich záväzkov.

V praxi sa bude generálny pardon vzťahovať na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré bolo splatné do 31. januára 2023. Osoba, ktorá odvádza poistné, má povinnosť predložiť podklady, ktoré slúžia na zistenie sumy poistného a príspevkov za obdobie do 30. júna 2022. Ak je osobou, ktorá odvádza poistné, zamestnávateľ, podkladom bude mesačný výkaz poistného a príspevkov. Ak však ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, podkladom na zistenie sumy poistného a príspevkov budú doklady na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného. V prípade, že si povinná osoba nesplní svoju povinnosť, nebude mať možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Najdôležitejšou podmienkou na udelenie výnimky z platenia penále je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného do 31. augusta 2023 a predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Ak ste si vedomý, že nemáte v Sociálnej poisťovni aktualizované kontaktné údaje, mohlo by byť pre Vás prospešné, keby ste tak urobili. Sociálna poisťovňa totiž od marca 2023 upozorňuje svojich klientov (dlžníkov) na možnosť zapojenia sa do generálneho pardonu a to prostredníctvom zasielania SMS správ, emailov poprípade prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne.

Ako vykonať aktualizáciu údajov?

- Samostatne zárobkovo činné osoby – online prostredníctvom eSlužieb (konkrétne „Saldokonto SZČO“)

- Zamestnávatelia – online prostredníctvom eSlužieb alebo prostredníctvom odosielaného dokumentu RLFO (Registračný list fyzickej osoby), RLZ (Registračný list zamestnávateľa) či MVP/VP (Medzinárodný vodičský preukaz/Vodičský preukaz).

Okrem toho, je tu taktiež možnosť aktualizácie údajov pri osobnej návšteve pobočky.

Prvé hromadné oddlženie by sa malo uskutočniť už v apríli 2023. Zahrnutí budú do neho všetci tí, ktorí svoj dlh zaplatia do konca marca 2023. O oddlžení dostanú klienti Sociálnej poisťovne oznámenie listom alebo prostredníctvom e-mailovej schránky.

Veríme, že náš článok bol pre vás užitočný a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu: pravnesluzby@4justice.sk alebo na tel. č.: +421 911 844 424.

Použité zdroje:

Generálny pardon 2023: Uhraďte poistné, doplňte chýbajúce výkazy a odpustíme vám penále - MPSVR SR (gov.sk)

Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >