Blog

Zmluvné typy podľa Zákonníka práce, ich základné znaky a odlišnosti

Zákonník práce rozlišuje pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Medzi tieto dohody zaraďujeme dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti. Ich základné znaky a jednotlivé odlišnosti si vysvetlíme v tomto blogu.

Základným rozdielom medzi pracovným pomerom a dohodami mimo pracovného pomeru je ten, že zatiaľ čo pracovný pomer predstavuje štandardnú formu zamestnávania, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú využívané skôr príležitostne.

Ako prvý si predstavíme pracovný pomer. Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, pričom vzniká až dňom nástupu do práce. Aj napriek tomu, že Zákonník práce ustanovuje písomnú formu zmluvy, na základe ustálenej judikatúry je možné uzavrieť pracovnú zmluvu aj ústne, ak prejavy vôle účastníkov nevzbudzujú pochybnosti o tom, čo chceli prejaviť. Z našich skúseností Vám však odporúčame uzatvárať pracovné zmluvy písomne.

Zákonník práce upravuje niekoľko typov pracovných pomerov. Rozlišuje pracovný pomer na dobu neurčitú a jeho špecifikom je, že v pracovnej zmluve nie je určená doba trvania pracovného pomeru. Naopak, keď je pracovnej zmluve určená doba trvania pracovného pomeru, ide o pracovný pomer na dobu určitú. Takýto pomer je možné dohodnúť najdlhšie na dva roky a predĺžiť alebo opätovne uzavrieť je ho možné v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Ďalším typom pracovného pomeru je pracovný pomer na kratší pracovný čas, ktorého špecifikom je, ako už vyplýva z názvu, dohoda zamestnanca a zamestnávateľa na kratšom pracovnom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Rozlišujeme ďalej aj delené pracovné miesto, kedy si dvaja zamestnanci pracujúci na kratší pracovný čas delia jedno pracovné miesto. Posledným typom pracovného pomeru je domáca práca a telepráca. Špecifikom domácej práce je, že zamestnanec vykonáva prácu, určenú pracovnou zmluvou, doma alebo na inom dohodnutom mieste a v prípade, že pri práci používa informačné technológie, pôjde o teleprácu.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje Zákonník práce v § 223 a nasledujúcich paragrafoch. Ide o dohody uzatvorené medzi zamestnávateľom a zamestnancom príležitostne. Základným rozdielom medzi jednotlivými dohodami je ten, že zatiaľ čo pri dohode o brigádnickej práci študenta a dohode o pracovnej činnosti, je odmena za vykonanú prácu vymedzená počtom odpracovaných hodín, pri dohode o vykonaní práce je odmena vymedzená splnením pracovnej činnosti, pre ktorú bola dohoda uzatvorená.

  

Dohoda o vykonaní práce môže byť uzavretá najviac na 12 mesiacov. V dohode musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa týka práce študentov počas štúdia. Zamestnávateľ môže dohodu uzavrieť so študentom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov. Na základe dohody je tak možné vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov.

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne alebo v rozsahu 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce. Dohoda, podobne ako aj ostatné, sa uzatvára písomne a musí v nej byť dohodnutá práca, odmena za prácu, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa uzatvára dohoda. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára najviac na 12 mesiacov, pričom dohodu na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

Ak by ste potrebovali poradiť, či vyhotoviť alebo skontrolovať pracovnú zmluvu, neváhajte sa na nás obrátiť: pravnesluzby@4justice.sk, +421 911 844 424.

Použité zdroje:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >