Blog

Ústava Slovenskej republiky a jej členenie

Ústava Slovenskej republiky je zákon, ktorý platí na území nášho štátu. V Slovenskej republike  máme hierarchické usporiadanie zákonov, to znamená, že každý má svoju pozíciu podľa toho, akú má právnu silu. Ústava je v spomínanej hierarchii (t.j. nejakom usporiadaní) na úplnom začiatku, resp. vrchu. Nájdeme v nej princípy štátu, ako napríklad princíp demokratického štátu (na našom území máme demokratické štátne zriadenie), ďalej organizáciu a členenie verejnej moci, územnej samosprávy a samozrejme aj základné práva a povinnosti ľudí. Je to základný zákon štátu. A čo to znamená? No znamená to to, že všetky prijaté a schválené zákony musia byť v súlade s Ústavou. Súladnosť s Ústavou znamená, že akýkoľvek text zákona musí byť napísaný podľa textu, ktorý je v nej uvedený, a teda nesmie byť s ním v rozpore. Ak by nastala situácia, kde by napríklad text zákona bol v rozpore s Ústavou, tak by bol považovaný za protiústavný.

Členenie Ústavy Slovenskej republiky

Ústava sa člení na preambulu, 9 hláv členených na oddiely, 156 článkov.

Prehľad deľby Ústavy

Preambula

PRVÁ HLAVA           

Prvý oddiel                 čl. 1 - 7a           Základné ustanovenia

Druhý oddiel              čl. 8 – 9           Štátne symboly

Tretí oddiel                 čl. 10                Hlavné mesto Slovenskej republiky

DRUHÁ HLAVA        ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

Prvý oddiel                 čl. 11 – 13          Všeobecné ustanovenia

Druhý oddiel              čl. 14 – 25         Základné ľudské práva a slobody

Tretí oddiel                 čl. 26 – 32        Politické práva

Štvrtý oddiel               čl. 33 – 34        Práva národnostných menšín a etnických skupín

Piaty oddiel                čl. 35 – 43        Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Šiesty oddiel               čl. 44 – 45        Právo na ochranu živ. prostredia a kult. dedičstva

Siedmy oddiel             čl. 46 – 50        Právo na súdnu a inú právnu ochranu

Ôsmy oddiel               čl. 51 – 54         Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave

TRETIA HLAVA

Prvý oddiel                 čl. 55 – 59        Hospodárstvo Slovenskej republiky

Druhý oddiel              čl. 60 – 63        Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

ŠTVRTÁ HLAVA        ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

PIATA HLAVA           ZÁKONODARNÁ MOC

Prvý oddiel                 čl. 72 – 92        Národná rada Slovenskej republiky

Druhý oddiel              čl. 93 – 100      Referendum

ŠIESTA HLAVA          VÝKONNÁ MOC

Prvý oddiel                 čl. 101 – 107      Prezident Slovenskej republiky

Druhý oddiel              čl. 108 – 123      Vláda Slovenskej republiky

SIEDMA HLAVA       SÚDNA MOC

Prvý oddiel                 čl. 124 – 140     Ústavný súd Slovenskej republiky

Druhý oddiel              čl. 141 – 148      Súdy Slovenskej republiky

ÔSMA HLAVA           PROKURATÚRA SR A VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV

Prvý oddiel                 čl. 149 – 151      Prokuratúra Slovenskej republiky

Druhý oddiel              čl. 151a             Verejný ochranca práv

DEVIATA HLAVA      PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

                                    čl. 152 – 156

ZDROJE :

Zákon číslo 460/1992 Ústava Slovenskej republiky


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >