Blog

Čo potrebujete vedieť o otcovskom

Dnes by sme vám chceli ozrejmiť jednu zo zmien, ktoré prináša novela v súvislosti so schválením zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Spomínaná novela smeruje aj k tzv. work - life balance. Čo to znamená? To znamená rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. V poslednom čase sa na ňu kladie čoraz väčší dôraz.  A práve pre dosiahnutie takejto rovnováhy je zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky. Nárok teda patrí otcovi, a to v rozsahu 14 kalendárnych dní v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťatka. Dokonca, ak bol novorodenec po pôrode hospitalizovaný, obdobie čerpania otcovskej dovolenky sa môže predĺžiť (platí to, iba ak prvý deň hospitalizácie dieťaťa spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa, kedy sa dieťa narodilo).

Ak sa otec rozhodne, že chce využiť zákonom danú možnosť otcovskej dovolenky, a tak ostať s dieťaťom a jeho matkou doma, má počas tejto doby nárok na tzv. „otcovské“. Čo je to spomínané „otcovské“? Je to nemocenská dávka zo sociálneho zabezpečenia. Otcom ju bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Táto zmena prichádza  od 1.11.2022. Viac si môžete prečítať v našom blogu.

Ak otcovia túto možnosť využijú, zaužívané a štandardné vyplácanie „materskej“ (trvajúce 28 týždňov), na ktoré už nárok majú, sa im rozdelí na dve časti:

  1. obdobie dvoch týždňov v spomínaných šiestich týždňoch od narodenia dieťaťa,
  2. obdobie nasledujúcich dvadsiatich šiestich týždňov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Na čo si treba dávať pozor?

Ak sa otec rozhodne, že bude čerpať otcovskú dovolenku v trvaní 2 týždňov, tak aj matka počas tohto obdobia má nárok na „materskú“ alebo rodičovský príspevok. Znamená to teda to, že v období dvoch týždňov dostanú sociálnu dávku obaja rodičia. Avšak, ak sa otcovi vypláca „materská“, tak v tomto čase ju a ani rodičovský príspevok už matka na dané dieťa nemôže čerpať.

Je povinnosťou čerpať tzv. „otcovské“?

Nie, je to iba zákonom dané právo pre otcov. Je už na ich zvážení, či pri štandardnej „materskej“ budú čerpať aj spomínané „otcovské“.

Podmienky, ktoré musia otcovia splniť pre získanie štrnásť dňovej otcovskej dovolenky, sú:

  • musí byť aktívne nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia v deň, od ktorého si uplatňuje nárok na tzv. „otcovské“,
  • starostlivosť o dieťa,
  • ak je SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni,
  • musí získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na „otcovské“, do tohto obdobia sa započítava aj predchádzajúce obdobie ktoréhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia.

A ako je to s deťmi, ktoré sa nenarodili po 1.11.2022?

Otcovia týchto detí majú taktiež nárok na čerpanie „otcovského“, avšak za predpokladu, že od  narodenia dieťaťa ešte neuplynulo viac ako šesť týždňov (lehota, kedy môže čerpať 14 dňovú  otcovskú dovolenku). Čiže napríklad, ak sa dieťa narodilo 15.10.2022, tak od toho dátumu uplynulo menej ako šesť týždňov, a teda otec má nárok na spomínanú 14 dňovú otcovskú dovolenku. V inom prípade, ak by sa dieťa narodilo 11.9.2022, tak už nejde o požadovanú dobu šiestich týždňov a nárok na dovolenku teda nie je, nakoľko od narodenia dieťaťa prešlo viac ako šesť týždňov.

Majú nárok na „otcovské“ aj otcovia pracujúci pre štát?

Áno majú. Rovnako aj pre túto skupinu odsúhlasil štát možnosť čerpania otcovskej dovolenky.  Ide o profesionálnych vojakov, príslušníkov finančnej správy, ktorý budú mať nárok na 10 pracovných dní otcovskej dovolenky. V prípade hasičov, policajtov a záchranárov, tak tí budú mať nárok na 14 kalendárnych dní čerpania otcovskej dovolenky. Takisto aj pre nich platí doba 6 týždňov.

ZDROJE:

novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >