Blog

Prečo uzatvoriť kúpnu zmluvu na hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec v písomnej forme?

Pred predajom auta, domu, bytu či pozemku si mnohí kladú túto otázku. Kúpna zmluva je nástroj, ktorý chráni obe zmluvné strany a zabezpečuje hladký priebeh transakcie. Jasne definuje predmet kúpy, kúpnu cenu, platobné podmienky, ako aj miesto a čas odovzdania predmetu kúpy.

Odovzdanie predmetu kúpy má zásadný význam, pretože pri ňom dochádza k prechodu vlastníckeho práva ako aj nebezpečenstva poškodenia a straty. V zmluve je možné dohodnúť prevod vlastníckeho práva aj k inému momentu. Zmluva stanovuje zodpovednosť predávajúceho za vady predmetu kúpy ako aj zodpovednosť kupujúceho za zaplatenie kúpnej ceny. V prípade, že jedna zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky, druhá strana môže na jej základe vymáhať svoje práva. Navyše zmluva s jasne definovanými podmienkami môže pomôcť chrániť kupujúceho pred podvodným predávajúcim.

Kúpnu zmluvu uzatvorenú fyzickými osobami, nepodnikateľmi, upravuje Občiansky zákonník. Zaujímavosťou je, že právnu úpravu kúpnej zmluvy uzatváranej podnikateľmi tiež nachádzame v Občianskom zákonníku, okrem úpravy premlčania alebo úrokov z omeškania, ktoré upravuje Obchodný zákonník.

Hoci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže dôjsť aj ústne a písomná forma zmluvy je zo zákona nutná iba v prípade predaja a kúpy nehnuteľnosti, odporúča sa trvať na písomnej forme jej uzatvorenia aj v prípade hnuteľných vecí, keďže vám môže ušetriť peniaze, čas a stres. Ak plánujete predať hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, zvážte výhody prekonzultovania zmluvných podmienok a vyhotovenia kúpnej zmluvy v písomnej forme. My vám s tým radi pomôžeme, napíšte nám.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >