Blog

Inštalácia fotovoltického zariadenia

Fotovoltika, ako jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, má čoraz väčšie zastúpenia na energetickom trhu a jej produkty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou i slovenských domácností. Narastajúci záujem o tento alternatívny zdroj energie prináša aj mnohé otázky v postupe smerom k stavebnému úradu.

Ako teda postupovať voči stavebnému úradu?

Zákon o energetike vymedzuje jednotný pojem pre zariadenie na výrobu elektriny, avšak stavebné úrady postupujú odlišne a rozlišujú dve kategórie týchto zariadení. Od klasifikácie zariadenia sa odvíja, či je na takéto zariadenie potrebné stavebné povolenie, alebo je postačujúce ohlásenie stavby.

Podľa stavebného zákona pre účely konania podľa stavebného zákona je potrebné rozlišovať medzi inštaláciami fotovoltických zariadení, ktoré majú charakter elektrárne a medzi fotovoltickými zariadeniami, ktoré nemajú charakter elektrárne, pretože sú integrovanou súčasťou stavby prispievajúcou k zlepšeniu jej energetickej bilancie.

Fotovoltická elektráreň (FVE)

Pod pojmom fotovoltická elektráreň rozumieme zariadenie, ktoré slúži primárne na výrobu elektriny dodávanej do distribučnej sústavy a zvyčajne sa umiestňuje na strešnej konštrukcii alebo na obvodovom plášti budovy. Fotovoltická elektráreň je novou prevádzkou výrobného charakteru, a ako výrobný produkt sa odvádza do verejnej energetickej siete nezávisle na prevádzke pôvodnej stavby. Umiestnenie takejto elektrárne v podstate mení a rozširuje účel užívania stavby, takéto zmeny sú prípustné len po ohlásení stavebnému úradu. Ak sa však jedná o zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, je potrebné stavebné povolenie, ktoré sa prerokuje v stavebnom konaní a následne sa vykoná kolaudácia.

Fotovoltické zariadenie (FVZ)

Fotovoltickým zariadením rozumieme zariadenie na výrobu elektrickej energie, najčastejšie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby, ktorého výkon je vyvedený do vlastnej elektroinštalácie stavby. Osadením takéhoto fotovoltického zariadenia sa nemení účel užívania stavby, a preto, ak sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob užívania stavby, je postačujúce ohlásenie stavebnému úradu.

Dúfame, že sme vám  priblížili problematiku povinností voči stavebnému úradu v súvislosti s fotovoltickými zariadeniami a priniesli užitočné informácie. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,

odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >