Blog

Pokuty pre konateľov – ZMENA od 17.07.2022

V našom blogu Pokuty pre konateľov sme vám priniesli informácie o pokutách a iných sankciách, ktoré vám hrozia v prípade, ak nepodáte návrh na vyhlásenie konkurzu včas.

S účinnosťou od 17.07.2022 sa však podmienky pre uloženie pokút a sankcie pre štatutárne orgány (konateľov spoločností,  členov predstavenstva...) sprísňujú a to z dôvodu prijatia nových definícií platobnej neschopnosti a v súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa preventívnych konaní (včasného preventívneho konania zabraňujúceho úpadku – platobnej neschopnosti a predlženiu).

Kto je osobou povinnou podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

- štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...)

- likvidátor dlžníka a

- zákonný zástupca dlžníka.

Kedy má osoba povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

  • Do 30 dní od kedy sa dozvedela alebo MOHLA dozvedieť:
  •  o svojom predlžení,
  •  o svojej platobnej neschopnosti.

Sprísnenie podmienok teda z nášho pohľadu spočíva v tom, že konatelia (štatutárne orgány) sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu nie len v prípade, ak je spoločnosť, či podnik v predlžení (dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku) ale aj „iba“ v platobnej neschopnosti

Zároveň sa však pri platobnej neschopnosti predĺžila lehota posudzovania splatných pohľadávok a zákon vyžaduje, aby pohľadávky boli po lehote splatnosti nie 30 dní ale 90 dní (toto vnímame ako mierny ústupok).

V rámci časového rozmedzia od 17.07.2022 do 31.12.2022 je táto lehota rozšírená dokonca na 180 dní.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak je vaša spoločnosť v platobnej neschopnosti a teda:

  • spoločnosť má minimálne 2 peňažné záväzky 90 dní po lehote splatnosti,
  • a tieto záväzky sú minimálne voči 2 veriteľom,  

vzniká vám POVINNOSŤ podať Návrh na vyhlásenie konkurzu.

Čo vám ako konateľovi hrozí v prípade porušenia povinnosti podať Návrh na vyhlásenie konkurzu včas?

- zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR,

- pokuta vo výške 1.000,- EUR až 10.000,- EUR,

- zodpovednosť za škodu spôsobnú veriteľom.

Hoci ide o záväzky spoločnosti, vyššie uvedené sankcie hrozia priamo vám ako konateľovi (štatutárnemu orgánu).

Rovnako vám za určitých podmienok hrozí zákaz vykonávať určité funkcie, napr. funkciu konateľa, člena predstavenstva a to po dobu 3 rokov.

Zároveň by sme vás chceli upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak sa dozviete alebo ak sa síce nedozviete o svojom úpadku (a to v akejkoľvek jeho forme – či už o predlžení alebo o platobnej neschopnosti), ale mali ste o ňom vedieť (vzhľadom na vaše povinnosti konať s odbornou starostlivosťou, predchádzať úpadku a sústavne sledovať svoju finančnú situáciu – na uvedené sme vás upozornili v našom blogu: POVINNOSTI konateľov (štatutárnych orgánov) pri hroziacej platobnej neschopnosti), tak:

nesmiete plniť žiadnu splatnú peňažnú pohľadávku vo väčšom rozsahu ako do výšky, aká by na daného veriteľa pripadala pri uspokojení veriteľov v prípade vyhlásenia konkurzu.

Z dôvodu sprísnenia podmienok pre uloženie vyššie uvedených sankcií a všetkých nových povinností vzťahujúcich na vás ako konateľov (štatutárne orgány), vám radi pomôžeme a poradíme vám tak, aby riešenie bolo pre vás čo najefektívnejšie a najlepšie.

Zároveň poskytujeme služby aj ako poradcovia pri riešení hroziacej platobnej neschopnosti.

Dúfame, že sme vám priniesli užitočné informácie o skutočnostiach, na ktoré je potrebné si dávať pozor a nových povinnostiach, ktoré je potrebné splniť pri úpadku, predlžení, platobnej neschopnosti či hroziacej platobnej neschopnosti. V prípade vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa o danej problematike viac, všetky potrebné informácie pre vaše podnikanie vám dodáme na školeniach, ktoré pripravujeme práve ohľadom tejto novely!

Prihláste sa na školenie tu.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >