Blog

Daňová licencia od 1.1.2024

Čo môžeme pod týmto pojmom rozumieť?

Pojem daňová licencia náš zákon o dani z príjmov nepozná. V zákone sa s týmto inštitútom môžeme stretnúť jedine ako s minimálnou daňou právnickej osoby. Dôležité je podotknúť, že predmetná daň sa nachádza v našej právnej úprave opätovne pomerne krátko, nakoľko ju novelizáciou zákona zaviedla až terajšia vláda. Jedná sa, ako už aj z názvu vyplýva, o minimálnu daň, ktorá sa týka výlučne právnických osôb. Daňovník, teda právnická osoba, je povinná ju platiť za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť, ktorá je vypočítaná v daňovom priznaní, je nižšia ako výška minimálnej dane pre jednotlivého daňovníka. Spomenutá povinnosť platí rovnako aj pre daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

Aká je výška daňovej licencie?

Zákon nám presne vymedzuje, ktorý daňovník akú výšku dane odvádza, a to podľa toho, akú výšku príjmov, resp. výnosov dosiahol za jedno zdaňovacie obdobie. Daň vo výške 340 EUR je povinný zaplatiť daňovník, ktorého príjmy nepresiahli sumu 50 000 EUR. Ak presiahli sumu 50 000 EUR, ale nepresiahli sumu 250 000 EUR, tak sa odvádza daň vo výške 960 EUR. Ak príjmy daňovníka presiahli aj sumu 250 000 EUR, ale zároveň nepresiahli sumu 500 000 EUR, tak je povinný zaplatiť daň vo výške 1 920 EUR. A napokon, ak príjmy za zdaňovacie obdobie presiahli aj sumu 500 000 EUR, tak daňovník povinne odvádza daň vo výške až 3 840 EUR. V prípade daňovníkov, ktorí zamestnávajú najmenej 20 % zdravotne postihnutých fyzických osôb, sa vyššie spomenutá výška dane znižuje na polovicu.

Keďže novelizovaný zákon nadobudol účinnosť dňom 1.januára 2024, právnická osoba je povinná minimálnu daň, takto vymedzenú, zaplatiť prvýkrát až budúci rok, teda v roku 2025. Čo v prípade zdaňovacieho obdobia kratšieho ako jeden kalendárny rok? Zákonodarca pri tvorbe spomínanej novely predpokladal aj takéto situácie a vysporiadal sa s tým nasledovane. V takomto prípade sa daň vypočíta ako súčin 1/12 minimálnej dane, ktorú sme si spomenuli vyššie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Máme vymedzené aj výnimky?

Ako to už pri zákonoch býva, ani v tomto prípade sa nemôžeme zaobísť bez výnimiek. Právna úprava nám striktne vymedzuje, koho sa predmetná daň netýka. Zaraďujeme sem daňovníka, ktorý má prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Ale pozor. Výnimka sa nevzťahuje na právnické osoby, ktoré sú právnym nástupcom právnických osôb, ktoré boli zrušené bez likvidácie (teda došlo napr. ich zlúčeniu). Minimálnu daň neplatia ani daňovníci ako občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, záujmové združenia právnických osôb, politické strany, profesijné komory, obce, vyššie územné celky a mnohé ďalšie, ktoré zákon vymedzuje. Ďalej daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Úľavu majú rovnako aj právnické osoby, ktoré vstúpili do likvidácie, a to od vstupu likvidácie do jeho skončenia. To isté platí aj pre právnické osoby, na ktorého bol vyhlásený konkurz, či bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku. Nemôžeme opomenúť ani pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje príjmy z činností, ktoré vymedzuje osobitný zákon a tieto príjmy neprevyšujú sumu 10 000 EUR.  A v neposlednom rade sem zaraďujeme právnické osoby, ktorým bolo doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti.

Ak by ste potrebovali právnu pomoc, neváhajte nám napísať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >