Blog

Dočasná ochrana podnikateľov z pohľadu veriteľov

Môžete ako veriteľ aj v čase koronakrízy vymáhať svoje pohľadávky? Bola Vášmu dlžníkovi poskytnutá dočasná ochrana? Ako sa o tom môžete dozvedieť? Ako môžete so svojou pohľadávkou voči dlžníkovi, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, naložiť?

V prvom rade Vám ako veriteľovi odporúčame sledovať Obchodný vestník. V prípade, ak bola Vášmu dlžníkovi poskytnutá dočasná ochrana, súd zverejnení túto informáciu v Obchodnom vestníku spolu s údajmi o žiadateľovi. Takýmto spôsobom sa dozviete, či bola Vášmu dlžníkovi poskytnutá dočasná ochrana. Dočasná ochrana je poskytnutá v deň nasledujúci po dni takéhoto zverejnenia v Obchodnom vestníku a spravidla zanikne 1.10.2020, prípadne ak dôjde k inému spôsobu zániku tejto ochrany, alebo ak dôjde k predĺženiu trvania dočasnej ochrany zo strany vlády SR.

Poskytnutie ochrany Vášmu dlžníkovi znamená, že sa prerušuje:

  • konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý bol podaný po 12. marci 2020, prípadne počas poskytnutej ochrany,
  • konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020,
  • exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti.

Vy ako veriteľ strácate možnosť:

- voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,

- vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do 12.05.2020 a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

- započítať svoju pohľadávku, ktorá Vám vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou proti pohľadávke, ktorá mu vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany a zároveň ste osobou spriaznenou s takýmto podnikateľom (tzn. ste napríklad konateľom alebo spoločníkom podnikateľa pod dočasnou ochranou).

V prípade, ak však nie ste osobou spriaznenou s podnikateľom pod dočasnou ochranou, tak započítanie Vašej pohľadávky je možné. 

Ak disponujete voči dlžníkovi – podnikateľovi pod dočasnou ochranou pohľadávkou, ktorá predstavuje záväzok dlžníka bezprostredne súvisiaci so zachovaním jeho prevádzky (napríklad ste jeho prenajímateľom) a vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, tak je podnikateľ pod dočasnou ochranou oprávnený Vám takúto pohľadávku uhrádzať prednostne pred inými aj skôr splatnými záväzkami.

Aj napriek poskytnutej dočasnej ochrane Vášmu dlžníkovi sa môžete domáhať svojej splatnej pohľadávky podaním žaloby na súde a môžete získať exekučný titul umožňujúci Vám nútené vymoženie Vašej pohľadávky. Vymáhať svoju pohľadávku môžete aj počas poskytnutej dočasnej ochrany a aj po nej. Zároveň lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú. To znamená, že v prípade, ak by malo napríklad dôjsť k premlčaniu Vašej pohľadávky počas dočasnej ochrany dlžníka, tak k premlčaniu nedôjde a premlčacia lehota sa predĺži o čas, na ktorý bola Vášmu dlžníkovi poskytnutá dočasná ochrana. Za týmto účelom Vám odporúčame takisto sledovať Obchodný vestník a trvanie poskytnutej dočasnej ochrany Vášmu dlžníkovi, nakoľko dočasná ochrana môže zaniknúť aj pred uplynutím doby poskytnutej ochrany a to v prípade, ak podnikateľ sám o to požiada alebo v prípade, ak súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany (napr. zanikli predpoklady na jej poskytnutie, podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany).

Naďalej však máte právo Vašu pohľadávku postúpiť, máte právo na uplatnenie úrokov z omeškania a na náhradu škody za splnenia zákonným predpokladov.

Radi Vám s vymáhaním Vašej pohľadávky pomôžeme, prípadne Vám pomôžeme nájsť pre Vás najlepšie riešenie v súvislosti s Vašou pohľadávkou.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >