Blog

Likvidácia od 1.10.2020

Likvidácia spoločnosti je zákonom upravený postup zrušenia obchodnej spoločnosti smerujúci k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok. Likvidáciu spoločnosti vykonáva likvidátor.

Tu sú najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1.10.2020:

 • Čas vstupu spoločnosti do likvidácie

Pred účinnosťou novely vstupovala spoločnosť do likvidácie dňom svojho zrušenia. Novela upravuje tento čas vstupu do likvidácie na zápis likvidátora do obchodného registra.

 • Možnosť ustanovenia likvidátora najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti

 • Preddavok na likvidáciu

Novela zavádza nový pojem: preddavok na likvidáciu.

V prípade, ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára preddavok na likvidáciu.

Preddavok na likvidáciu, ktorý je stanovený vo výške 1.500,- EUR, nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu a možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.

 • Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok

Likvidátor je povinný bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejniť oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, a výzvu, aby si veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva.

 • Prihlasovanie pohľadávok do likvidácie

Veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou, a to bez ohľadu na ich splatnosť.

Veritelia doručujú prihlášky pohľadávok do likvidácie na adresu nehnuteľnosti určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, a umožňuje doručovanie bez prieťahov.

Dôležitou skutočnosťou takisto je, že neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie.

 • Zoznam pohľadávok

Likvidátor z vyhotovuje tzv. zoznam pohľadávok, do ktorého priebežne zapisuje prihlásené pohľadávky.

Tento zoznam prihlásených pohľadávok vyhotovuje podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie.

Takisto je likvidátor povinný tento zoznam uložiť  do zbierky listín a to do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu.

 • Zoznam majetku

Počas celej likvidácie likvidátor zisťuje majetok spoločnosti.

Likvidátor vyhotovuje aj zoznam majetku spoločnosti, ktorý uloží do zbierky listín v rovnakej lehote ako zoznam prihlásených pohľadávok.

 • Mimoriadna účtovná závierka

Likvidátor má povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.

 • Predlženie spoločnosti

V prípade, ak likvidátor zistí predlženie spoločnosti, tak je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu s tou výnimkou, že konkurzné konanie alebo konkurz voči spoločnosti už boli ukončené pre nedostatok majetku.

 • Uspokojovanie pohľadávok

Likvidátor priebežne počas likvidácie uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti.

Podiel na likvidačnom zostatku nesmie likvidátor vyplatiť skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti.

 • Skončenie likvidácie

Ku dňu skončenia likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi tých, ktorí majú právo na likvidačný zostatok.

Následne likvidátor oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) bezodkladne zverejní.

Každý spoločník môže nahliadnuť do účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o skončení likvidácie spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považujú sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené.

Na záver má likvidátor povinnosť podať Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. K tomuto návrhu musí priložiť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

V prípade, ak príde k predĺženiu lehoty na skončenie likvidácie (z dôvodu daňového nedoplatku alebo vykonávania daňovej kontroly), je likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra povinný priložiť aj písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly.

Od účinnosti predmetnej novely už nie je na výmaz spoločnosti potrebný súhlas správcu dane a ani Sociálnej poisťovne.

Novela Obchodného zákonníka priniesla precíznejšiu úpravu procesu likvidácie spoločností.

V prípade, ak neviete, akým spôsobom zrušiť Vašu spoločnosť, prípadne aký postup zrušenia alebo zániku Vašej spoločnosti je pre Vás najvhodnejší, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >