Blog

Má človek nárok na náhradu škody, ak o svoje bývanie príde nešťastnou náhodou?

Vzhľadom na nešťastnú udalosť, ktorá sa udiala 06. 12. 2019 v Prešove, vám prinášame prehľad poistení a možností ako získať náhradu škody, ktorá Vám môže byť spôsobená na vašej nehnuteľnosti rôznymi náhodnými udalosťami.

Ak máte svoju nehnuteľnosť poistenú, podstatne vám to zjednoduší získanie náhrady škody, ak na nej bola spôsobená škoda (teda poistné plnenie). Aj v prípade, že svoj majetok poistený nemáte, je možné aby ste sa náhrady škody, ktorá vám bola spôsobená, domohli. Avšak v takom prípade je nevyhnutné, aby ste poznali škodcu, teda osobu, ktorá vzniknutú škodu zapríčinila porušením svojich zákonných povinností. Občiansky zákonník vo svojom § 420 zakotvuje všeobecnú zodpovednosť za škodu a síce, že každý je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil porušením svojej právnej povinnosti. Takúto škodu je potrebné uplatniť si na súde v lehote dvoch rokov od kedy ste sa o škode dozvedeli, najneskôr však v lehote troch rokov, od kedy ku škode došlo.

Keďže v praxi sa stáva, že preukázať škodu škodcovi je ťažké, alebo že je škoda spôsobená bez zavinenia konkrétnej osoby, je výhodnejšie uzatvoriť poistnú zmluvu s poisťovňou, ktorá Vám v prípade náhodnej udalosti dohodnutej v zmluve poskytne poistné plnenie, ktoré Vám škodu pokryje.

Ustanovenia, ktoré upravujú poistenie, sú obsiahnuté v § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka. Poistiť možno najmä:

  1. majetok pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú (poistenie majetku);
  2. fyzickú osobu pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti (poistenie osôb);
  3. zodpovednosť za škodu vzniknutú na živote a zdraví alebo na veci, prípadne zodpovednosť za inú majetkovú škodu (poistenie zodpovednosti za škodu).

Pod poistením majetku poisťovne ponúkajú rôzne produkty. Pôjde najmä o poistenie domu, poistenie bytu a poistenie domácnosti. Poisťovňa, teda poistiteľ, sa uzatvorením poistnej zmluvy zaväzuje, že poistenému poskytne poistné plnenie, ak dôjde k náhodnej udalosti dohodnutej v zmluve. Spravidla pôjde o nasledovné udalosti:

  • živelné udalosti ako požiar, povodeň, záplavy, úder blesku, víchrica a pod.
  • výbuch,
  • vlámanie,
  • vandalizmus.

Tieto náhodné udalosti môžu byť v poistnej zmluve na poistenie nehnuteľnosti dohodnuté aj inak. Rozsah poistenia závisí od produktu konkrétnej poisťovne.

Pri uzatváraní poistnej zmluvy je veľmi dôležité dôsledne si prečítať samotnú zmluvu a aj poistné podmienky, ktoré môžu obsahovať výluky z poistenia. Tieto výluky znamenajú výpočet udalostí alebo okolností udalostí, na ktoré sa poistná zmluva nebude vzťahovať.

Medzi najčastejšie poistenia ponúkané poisťovňami patrí poistenie nehnuteľnosti (bytu alebo domu) a poistenie domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti je poistenie Vášho bytu alebo domu ako takého. Poistenie domácnosti je poistenie všetkého, čo sa vo vašom dome alebo byte nachádza. Zjednodušene môžeme povedať, že poistenie domácnosti sa týka tých vecí, ktoré by z vášho domu alebo bytu vypadli, ak by ste ho otočili hore nohami.

Poistenie nehnuteľnosti je povinne vyžadované, ak je kúpa nehnuteľnosti financovaná prostredníctvom hypotekárneho úveru. V takom prípade je poistné plnenie vinkulované v prospech hypotekárnej banky, a tak v prípade, ak dôjde k náhodnej udalosti, ktorá je krytá poistnou zmluvou, celé poistné plnenie poisťovňa poukáže hypotekárnej banke. Hypotekárna banka peniaze môže použiť na opravu nehnuteľnosti, alebo pri zániku predmetu poistenia (nehnuteľnosti) môže peniaze použiť na úhradu zostatku vášho hypotekárneho úveru.

Poistenie domácnosti nie je povinné pri financovaní prostredníctvom hypotekárneho úveru, avšak vzhľadom na nepredvídateľnosť možných náhodných udalostí a jednoduchšie získanie peňazí v prípade poškodenia vašej domácnosti, možno uzatvorenie takéhoto poistenia len odporučiť.

Veríme, že sme vám týmito informáciami pomohli zorientovať sa v problematike poistenia nehnuteľností. V prípade, ak by ste mali k danej problematike ďalšie otázky, tím našej advokátskej kancelárie vám na ne rád odpovie. Preto neváhajte a využite 20 minútovú bezplatnú konzultáciu.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >