Blog

Máte právo na riadne odôvodnenie rozsudku?!

Na medzinárodnej konferencii „Odôvodnenie súdnych rozhodnutí" organizovanej Justičnou akadémiou Slovenskej republiky svoje skúsenosti s rozhodovaním súdov predstavili vyše 80-ti sudcovia takmer z celej Európy.

Organizátorom konferencie bol riaditeľ Justičnej akadémie Peter Hulla, ktorý tvrdí: „Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne, racionálne a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie a adresáti rozhodnutia majú morálnu povinnosť ho rešpektovať." Dodal, v  praxi sa v odôvodnení súdnych rozhodnutí stále možno stretnúť s viacerými nedostatkami. Jedine dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozsudku je v demokratickom právnom štáte základnou podmienkou legitimity každého rozhodnutia súdu.

Rovnako sa podľa riaditeľa Justičnej akadémie stáva, že v odôvodnení súdneho rozhodnutia súd iba popíše skutkový stav prípadu, pričom často uvedie formulku: „a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia".

Ďalším problémom je nerovnaké rozhodovanie súdov. Rozhodnutia sú často aj vnútorne rozporné, súd v odôvodnení uvádza argumenty, ktoré si navzájom odporujú. „Napokon, nie je zriedkavosťou, že sa súdy vôbec nezaoberajú pre vec významnými argumentmi," dodal na konferencii jej organizátor.

Gilbert Häfner, prezident Vrchného krajinského súdu v nemeckých Drážďanoch vysvetlil, čo je účelom odôvodnenia rozsudku: „V prvom rade ide o ukončenie sporu, zároveň podklad pre nútený výkon, podklad pre odvolací súd, ale odôvodnenie má slúžiť aj ako nástroj pre sebakontrolu sudcu, rozvíjanie práva a čo je najdôležitejšie, je to vysvetlenie pre účastníkov a pre verejnosť."

„Aj v Nemecku sa stáva, že mladí sudcovia sa snažia odôvodnenie súdneho rozhodnutia napísať tak, ako ich to učili v škole, aby bol ich profesor spokojný. Ale prax ich naučí, že oveľa dôležitejšie je rozsudky zverejniť v podobe, aby ho účastníci dokázali pochopiť," konštatoval prezident nemeckého krajinského súdu.

Podobný názor zastáva aj Erich Schwarzenbacher, sudca Najvyššieho súdu Rakúska. Podľa neho je zjavné, že  „ak je rozhodnutie nepochopiteľné, tak je to dôvod k neplatnosti tohto rozhodnutia." „Je dôležité, aby rozsudok bol zrozumiteľný aj bežnému človeku a nielen právne vzdelanému odborníkovi. Navyše, aj umelo vytvorený jazyk používaný pri odôvodňovaní súdnych rozhodnutí je niekedy príliš komplikovaný a zrozumiteľnosť pre verejnosť ešte viac znižuje," uviedol rakúsky odborník.

„Bez rozsudku by nemohla byť spravodlivosť“, myslí si sudca rodinného súdu z anglického Liverpoolu Andrew Greensmith. Ako konštatoval, vo Veľkej Británii zaviedli modul na odôvodnenie súdnych rozhodnutí, podľa ktorého súdy vydávajú svoje rozsudky. „Víťazovi je jedno prečo vyhral, ale ten čo prehral chce vedieť a hlavne pochopiť prečo prehral," pripomenul zmysel zrozumiteľnosti rozsudkov anglický sudca.

Podľa predsedníčky občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR Jany Bajánkovej by sa rozsudky v mene Slovenskej republiky „mali vyznačovať precíznosťou, mať oporu v reálnom riešení sporu a právnou zrozumiteľnosťou."  Iba tak môže mať podľa nej rozsudok punc jedinečnosti ako autorské dielo, ktorým by nepochybne malo byť. 

Presvedčivé odôvodnenie súdnych rozhodnutí je základným predpokladom dôveryhodnej justície a právnej istoty. Odôvodnenia súdnych rozhodnutí sú často pre účastníkov konania zložité, niekedy až nezrozumiteľné.

Nedostatky v rozhodovacej činnosti súdov ako aj súdne prieťahy sú jednou z najčastejších príčin nedôvery verejnosti k slovenskej justícii.

Rovnako ako bolo uvedené na tejto konferencii sa pripájame k názoru, že strany v súdnom konaní nemá zaujímať, prečo dochádza k závažným nedostatkom pri odôvodňovaní súdnych rozhodnutí, či už v civilných ale aj v iných veciach, ale je základným právom a legitímnym očakávaním, že konajúci súd sa riadne vysporiada s rozhodujúcimi argumentami a aj neúspešná strana sporu sa so súdnym rozhodnutím stotožní. Uvedené by určite prispelo k väčšej dôvere v spravodlivosť ako takej.

V prípade, že vám však bolo doručené rozhodnutie, ktoré má nedostatočné odôvodnenie neváhajte nás kontaktovať ohľadom vypracovania kvalitného odvolania, sťažnosti alebo dovolania.

Zdroj: TA JA SR


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >