Blog

Môže vám prenajímateľ pri neplatení nájmu zadržať vec?

Odpoveď je: áno, môže.

V dnešnom článku sa budeme zaoberať zádržným právom, aké sú podmienky jeho uplatnenia, zánikom zádržného práva a taktiež samotným pojmom „nájomná zmluva“.

Pravdepodobne ste sa už všetci stretli s pojmom „nájomná zmluva“. Ak náhodou nie, v skratke ide o dočasné užívanie niečoho – väčšinou nehnuteľnosti – za odmenu jej majiteľovi. Zo zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platiť dohodnutú odmenu a prenajímateľovi povinnosť poskytnúť užívanie veci nájomcovi. Zo zmluvy väčšinou vyplývajú ochranné inštitúty ako napr. poskytnutie preddavku prenajímateľovi.

V čase skončenia nájmu sú však tieto možnosti zväčša vyčerpané. Aké má teda prenajímateľ možnosti, ak si nájomca neplní svoju povinnosť platiť nájom?

Tu nastupuje do hry „zádržné právo“. Toto právo umožňuje prenajímateľovi zadržať hnuteľnú vec nájomcu, za tým účelom, aby si zabezpečil splatný dlh, ktorý voči nemu má nájomca.  Prenajímateľ pri tom nie je povinný skúmať, či nájomca je alebo nie je majiteľom zadržanej veci.

Podmienky uplatnenia zádržného práva prenajímateľa sú nasledovné:

  • uplatňuje sa v situácii, kedy sa nájomca z nájmu sťahuje alebo odstraňuje veci, pričom nájomné nie je zaplatené, či zabezpečené;
  • existencia neuhradených pohľadávok (nájmu) na nájomnom – tu je však dôležité, aby nájomné nebolo v čase zadržania vecí nájomcu zabezpečené iným spôsobom (napríklad kauciou);
  • prenajímateľ má právo zadržať veci nájomcu na predmete nájmu tzn., že by nemal odstraňovať veci z predmetu nájmu;
  • prenajímateľ je povinný informovať nájomcu o zadržaní jeho vecí (písomnou formou);
  • prenajímateľ je ďalej povinný do ôsmich dní po zadržaní vecí nájomcu podať na súd návrh na vydanie poverenia osobe, zväčša exekútorovi, na vykonanie súpisu hnuteľných zadržaných vecí.

Zádržné právo zaniká, ak nájomca zaplatí dlžné nájomné, vtedy je prenajímateľ povinný vydať zadržané veci nájomcovi.

Druhou alternatívou je, že po spísaní zadržaných hnuteľných vecí nájomcu súdom povereným exekútorom, už prenajímateľ nie je oprávnený tieto veci ďalej zadržiavať, má však zákonné záložné právo a z výťažku vecí môže uspokojiť svoje pohľadávky. 

Pevne veríme, že sme vám lepšie objasnili inštitút zádržného práva prenajímateľa. Pri akýchkoľvek otázkach sa na nás neváhajte obrátiť. Radi vám pomôžeme.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >