Blog

Môže veriteľ podať Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok svojho dlžníka?

Samozrejme aj veriteľ je oprávnený podať Návrh na vyhlásenie konkurzu svojho dlžníka a to v takom prípade, ak môže odôvodnene predpokladať jeho platobnú neschopnosť. Veriteľ je oprávnený podať Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok svojho dlžníka iba v prípade platobnej neschopnosti a nie predlženia. Platobnú neschopnosť dlžníka môže odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

Ide o prípad, ak veriteľ disponuje pohľadávkou, ktorá je aspoň 30 dní po lehote splatnosti a zároveň vie označiť aj iného veriteľa, ktorý takisto eviduje pohľadávku aspoň 30 dní po lehote splatnosti. Veriteľ v tomto prípade preukazuje prostredníctvom dôkazov iba svoju pohľadávku a postačuje, ak pohľadávku iného veriteľa iba označí a nemusí ju preukazovať. Zároveň musí v Návrhu na vyhlásenie konkurzu preukázať, že jeden z týchto veriteľov písomne vyzval dlžníka na zaplatenie. Uvedené je možné preukázať písomnou výzvou adresovanou dlžníkovi spolu s podacím lístkom a doručenkou.

Zároveň je potrebné, aby veriteľ doložil svoju pohľadávku napr.:

  • písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,
  • vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu, (napr. právoplatným rozsudkom)
  • potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe,
  • písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých zamestnancov dlžníka, ktorí nie sú jeho spriaznenými osobami, o nesplnení ich pohľadávky na mzde, odstupnom alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti; navrhovateľom v tomto prípade môže byť len zamestnanec alebo bývalý zamestnanec dlžníka, ktorý nie je osobou spriaznenou s dlžníkom, a ktorý je zastúpený odborovou organizáciou, aj keď nie je jej členom.

V prípade, ak Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, je povinný v Návrhu uviesť aj zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Pred podaním Návrhu na vyhlásenie konkurzu je veriteľ povinný zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR a doklad o zaplatení preddavku je potrebné pripojiť k Návrhu.

Výnimku z tejto povinnosti predstavuje prípad, ak ide o veriteľa, ktorým je zamestnanec alebo bývalý zamestnanec dlžníka a ktorý je zastúpený odborovou organizáciou a disponuje písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov o nesplnení ich pohľadávky na mzde, odstupnom alebo odchodnom 30 dní po lehote splatnosti.

Ak Návrh na vyhlásenie konkurzu podaný zo strany veriteľa spĺňa všetky zákonom požadované náležitosti, súd následne začne konkurzné konanie na majetok dlžníka.

V tejto fáze už prichádza na radu činnosť dlžníka. Dlžník následne môže na základe výzvy súdu osvedčiť svoju platobnú schopnosť.

Súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť. Ak dlžník svoju platobnú schopnosť osvedčil, súd rozhodne o zastavení konkurzného konania.

Po vyhlásení konkurzu už prebieha na majetok dlžníka konkurz, pričom správca konkurznej podstaty počas celého priebehu konkurzného konania zisťuje majetok dlžníka, zabezpečuje jeho speňaženie majetku a následne z výťažku z predaja majetku uspokojuje pohľadávky veriteľov prihlásené v konkurznom konaní.

Ak by ste potrebovali s podaním Návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Vášho dlžníka pomôcť, alebo poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >