Blog

Núdzový stav – zmeny v ústavnom zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Začiatkom roka 2020 sme Vám priniesli blog o Núdzovom stave a mimoriadnej situácii (https://www.4justice.sk/co-vlastne-znamena-mimoriadna-situacia-a-nudzovy-stav-a21-100). Ako však už býva zvykom, právne predpisy sa neustále menia a dopĺňajú. Keďže aj v našom právnom poriadku platí zásada Neznalosť zákona neospravedlňuje (lat. ignorantia iuris non excusat), rozhodli sme sa Vám poskytnúť informácie o najnovších zmenách v ústavnom zákone, ktorý upravuje Núdzový stav.

Nové znenie ústavného zákona hovorí nasledovné:

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, k ohrozeniu životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.

Oproti predošlej úprave nám tu pribudla územná špecifikácia, a teda, že postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.

Najvýznamnejšiu zmenu môžeme nájsť v nasledovnej časti ustanovenia, ktorá znie:

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. 

Predchádzajúca právna úprava hovorila iba o možnosti vyhlásenia núdzového stavu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, avšak najdlhšie na 90 dní. To znamená, že nezahŕňala možnosť predĺžiť jeho trvanie. V súčasnosti však túto možnosť upravenú máme, a to konkrétne predĺženie núdzového stavu najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane.

Núdzový stav je špecifický v mnohých veciach, avšak jednou z týchto vecí, ktorá nás môže najviac zasiahnuť, je možnosť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky. Konkrétne obmedzenia sme už uviedli v predchádzajúcom blogu (https://www.4justice.sk/co-vlastne-znamena-mimoriadna-situacia-a-nudzovy-stav-a21-100), avšak zmena nastala aj v tom, že obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia možno nie len evakuáciou na určené miesto, ale aj núteným pobytom v obydlí.

Čo však taktiež považujeme za potrebné, je upozorniť našich čitateľov na fakt, že podľa Trestného zákona je núdzový stav krízovou situáciou. Čo to pre nás znamená?

Znamená to zvýšené sankcie za spáchanie trestného činu. To platí iba, ak bol trestný čin spáchaný v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

Okrem vyššie uvedeného, poznáme aj špecifické trestné činy spáchané počas krízovej situácie napríklad:

V prípade ak niekto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na ochranu života a zdravia osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Kto za krízovej situácie v úmysle vyhnúť sa povinnosti uloženej orgánmi verejnej moci na ochranu života a zdravia osôb, sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Dúfame, že sme Vám dnešných blogom poskytli užitočné informácie o zmenách v ústavnom zákone a o núdzovom stave. V prípade akýchkoľvek otázok, sa neváhajte na nás obrátiť na e-mailovej adrese pravnesluzby@4justice.sk

Zdroj: Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z.

Trestný zákon


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >