Blog

Predávate alebo kupujete byt a chcete sa vyhnúť problémom s jeho prepisom na katastri?

V dnešnom blogu vám priblížime náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Previesť vlastníctvo bytu na inú osobu je možné len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi vlastníkom bytu, teda predávajúcim a treťou osobou, kupujúcim. Zákon označuje predávajúceho aj ako prevodca a kupujúceho ako nadobúdateľa. V zmluve musia byť uvedené skutočnosti, ktoré určuje zákon, inak nebude listinou schopnou vkladu do katastra nehnuteľností. Medzi tieto skutočnosti patrí:

  • popis bytu a jeho príslušenstva – to znamená, že v zmluve je potrebné uviesť z koľkých obytných miestností byt pozostáva a či k bytu prislúchajú vedľajšie miestnosti či miestnosti, ktoré sú určené na užívanie spolu s bytom, napríklad pivničná kobka a pod.
  • uvedenie polohy bytu – a to jeho číselným označením a číslom vchodu,
  • určenie rozsahu podlahovej plochy,
  • vybavenie bytu,
  • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu a príslušenstvu domu a ich opis – Každý vlastník bytu je zároveň podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, v ktorom sa byt nachádza, prípadne príslušenstva tohto domu. Príslušenstvom domu sú napríklad oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, teda všetko to, čo je určené na spoločné užívanie, ale nie je stavebnou súčasťou domu a nachádza sa na pozemku patriacom k domu. Zmluva musí obsahovať opis týchto spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu a musí vymedzovať veľkosť spoluvlastníckeho podielu prislúchajúceho k bytu, ktorý je predmetom zmluvy.
  • úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku – Vlastníkovi bytu patrí tiež spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom je dom postavený, ako aj spoluvlastnícky podiel na pozemku patriacom k domu, tzv. priľahlý pozemok. V zmluve je potrebné vyšpecifikovať aj tento spoluvlastnícky podiel. Za priľahlý pozemok sa považuje pozemok patriaci k domu, na ktorom sú postavené spoločné časti domu a príslušenstvo domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu. Ide napríklad o oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria. V praxi sa bežne stáva, že vlastník bytu nie je spoluvlastníkom pozemku pod domom a priľahlého pozemku. V takomto prípade je potrebné v zmluve uviesť úpravu práv k pozemkom, teda že k bytu neprislúcha spoluvlastnícky podiel k pozemku a k priľahlému pozemku.

Veľkosť spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, na pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k jednotlivým bytom sa určuje podielom výmery podlahovej plochy tohto ktorého bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome.  

Pri prevode vlastníctva bytu musí prevodca na nadobúdateľa bytu previesť aj svoje spoluvlastnícke podiely k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, pozemku pod domom a priľahlom pozemku. Prevod bytu bez týchto spoluvlastníckych podielov nie je možný.

V zmluve musí nadobúdateľ bytu vyhlásiť, že pristupuje k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy. K zmluve sa povinne prikladá aj potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Ak sa chystáte kúpiť alebo predať byt a chcete sa vyhnúť problémom pri zápise vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám pripravíme celú zmluvnú dokumentáciu a zastúpime Vás v katastrálnom konaní.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >