Blog

Slobodný prístup k informáciám

Medzi naše základné ústavné práva patrí aj právo na informácie. Teda každý z nás má právo na prístup k informáciám, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Povinnou osobou je orgán, od ktorého môžeme žiadať o informáciu, napr. obec, ministerstvo zdravotníctva, a pod. Na to, aby povinná osoba informácie sprístupnila, je potrebné podať žiadosť.

Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou. V žiadosti musíte uviesť:

  • Ktorej povinnej osobe je určená,
  • Vaše meno a priezvisko, poprípade obchodné meno,
  • Vašu adresu pobytu alebo sídlo,
  • Vymedzenie informácií, ktorých sa žiadosť týka,
  • A spôsob sprístupnenia, ktorý navrhujete, tzn. či chcete požadovanú informáciu zaslať elektronicky, poštou, alebo chcete nazrieť do spisu a pod.

V prípade, ak nebude možné sprístupniť informáciu spôsobom, ktorý ste navrhli, tak povinná osoba sa s vami dohodne na inom spôsobe.

Vašu žiadosť povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Ak teda podáte napríklad na Ministerstvo zdravotníctva (ďalej len ,,MZ“) žiadosť o sprístupnenie informácií dňa 01.12.2020, tak MZ je povinné vám túto informáciu sprístupniť najneskôr do 11.12.2020. V prípade, ak tak neurobí, môže vydať rozhodnutie, ktorým nevyhovie vašej žiadosti, či už celkovo alebo len sčasti.

Môže však nastať situácia, kedy vám povinná osoba neposkytne informácie, ale ani nevydá rozhodnutie o nevyhovení vašej žiadosti. Čo v takomto prípade? Zákon nám hovorí, že v takomto prípade po uplynutí lehoty na poskytnutie informácií, nastáva takzvaná fikcia rozhodnutia. Takže, ak by už bolo 13.12.2020 a vy ste neobdržali rozhodnutie o nevyhovení vašej žiadosti a zároveň vám neboli poskytnuté informácie, tak sa má za to, že povinná osoba, v našom prípade MZ, vydalo rozhodnutie, ktorým odmietlo poskytnúť informáciu. Za deň doručenia tohto fiktívneho rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti, a teda tretí deň od 11.12.2020, čo je 14.12.2020. Fyzicky vám však žiadne rozhodnutie toho 14.12.2020 nepríde, preto sa to nazýva FIKCIA rozhodnutia.

Je potrebné však spomenúť, že aj proti rozhodnutiu o nevyhovení žiadosti, a teda aj proti fiktívnemu rozhodnutiu, je možné podať odvolanie. Toto odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Dúfame, že sme Vám našim dnešným blogom priblížili problematiku sprístupnenia informácií na žiadosť. V prípade, ak by ste mali akékoľvek právne otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >