Blog

Zákonník práce - Domáci zamestnanec a domáci zamestnávateľ

Zákonník práce neupravuje iba problematiku hosťujúcich zamestnávateľov a hosťujúcich zamestnancov (https://www.4justice.sk/zmeny-v-zakonniku-prace-a21-132), ale aj problematiku domácich zamestnávateľov a domácich zamestnancov. Na začiatok by sme si mohli povedať, čo tieto pojmy znamenajú.

Domácim zamestnávateľom je zamestnávateľ, ktorý vysiela domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie. Napríklad, ak zamestnávateľ (Z), so sídlom v Bratislave, vyšle svojho zamestnanca (V) na výkon práce pri poskytovaní služieb do Nemecka, tak môžeme povedať, že (Z) je domácim zamestnávateľom a (V) je domácim zamestnancom, ktorý je zároveň aj vyslaným zamestnancom, pretože bol vyslaný pracovať do Nemecka.

Čo sa týka pracovných podmienok a podmienok zamestnávania domáceho zamestnanca, tak tie sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. V našom prípade by sa (V) spravoval právom Nemecka. Avšak ešte pred vyslaním zamestnanca je domáci zamestnávateľ povinný informovať domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v danom štáte, do ktorého ho vysiela. Pričom informácie o pracovnom čase a výmere dovolenky musí oznámiť písomne. Ak by sme si to mali aplikovať na náš príklad, tak by to znamenalo, že predtým ako (Z) vyšle (V) do Nemecka, musí ho informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ktoré pre (V) budú platiť v Nemecku.

Podľa súčasnej právnej úpravy môže domáci zamestnávateľ vyslať svojho domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu Európskej únie iba na základe písomnej dohody.  A teda možno povedať, že nestačí iba ústna dohoda, pretože zákon hovorí doslovne o písomnej forme dohody. Čo sa týka náležitostí takejto písomnej dohody, tak musí obsahovať:

  1. Deň začatia a skončenia vyslania,
  2. Druh práce počas vyslania,
  3. Miesto výkonu práce počas vyslania,
  4. Mzdové podmienky počas vyslania.

Vyššie vymenované náležitosti sú povinné, a teda dohoda ich musí obsahovať, avšak neznamená to, že dohoda nemôže obsahovať aj iné náležitosti. Tie však nesmú odporovať dobrým mravom a byť v rozpore so zákonom.

Dúfame, že sme Vám dnešným blogom priblížili problematiku domácich zamestnávateľov a domácich zamestnancov. V prípade ak by ste mali akékoľvek právne otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >