Blog

Zmeny pre podnikateľov od januára 2020 - Zníženie dane z príjmu na 15 %

Od 1. januára 2020 nastane významná zmena pre viacerých podnikateľov, ktorá im ušetrí nemalé finančné prostriedky. Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z príjmov. Ide o dlho očakávanú novelu, ktorá prináša zmeny do slovenskej legislatívy vzhľadom na zapracovanie smernice Európskej únie (tzv. smernica ATAD 2). Predmetná smernica sa zaoberá  nesúladmi pri odlišnom posudzovaní daňovníkov a finančných nástrojov v krajinách Európskej únie a v tretích štátoch.

 Okrem zmeny výšky dane z príjmov, ktorá potešila asi nejedného podnikateľa, však predmetná novela zavádza aj nový pojem ,,mikrodaňovníci“ a ich zvýhodnenia. Pojem mikordaňovníci je potrebné odlišovať od pojmu mikro účtovnej jednotky, nakoľko pre mikrodaňovníka budú platiť nové zvýhodňujúce pravidlá, napríklad pokiaľ ide o nové pravidlá pre odpisovanie majetku, zmena pravidiel odpočtu daňovej straty a podobne. Medzi mikrodaňovníkov sa zaradia tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu ako je suma obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH a to sumu 49.790,- Eur.

Zníženie dane z príjmov pre podnikateľov sa týka tak podnikateľov právnických osôb (firmy), ktorým sa daň z príjmov zníži z pôvodných 21% na 15 %, ako aj podnikateľov fyzických osôb (SZČO), ktorým sa zníži daň z príjmov z pôvodných 19% na 15 %. Predmetné zníženie dane z príjmov však nie je celoplošné, ale dotýka sa iba podnikateľov. Prvý krát podnikateľ pocíti platenie nižšej dane z príjmov až v roku 2021, pri vypracovaní daňového priznania za rok 2020. Podľa vyjadrenia predkladateľov novely zákona o dani z príjmov, takéto zníženie sadzby dane umožní výrazne efektívnejší výber daní a zrýchľovanie rastu slovenskej ekonomiky. Zároveň zníženie sadzby dane umožní  podporu  prílevu nových investícií a možnosť podnikateľov realizovať sa vo väčšej miere. Rovnako je možné očakávať aj generovanie domáceho inovačného potenciálu. Aj keď ide o zmenu, z ktorej budú mať slovenskí podnikatelia jednoznačne radosť, dovoľujeme si ilustračne uviesť aj iné krajiny a ich zavedenie európskej smernice do vnútornej politiky. Napríklad Poľská republika od 1. januára 2020 zdaňuje firmy 9 % do obratu 2 miliónov eur a Maďarská republika 9% bez limitu obratu.

Záverom by sme radi spomenuli aj ďalšiu zmenu, ktorá prichádza od budúceho roku, konkrétne zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa po dlhých rokoch výraznejšie zvýši, nakoľko jej výška sa už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 eur, oproti súčasnej výške 3 937,35 eur platnej v roku 2019.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >