Blog

Zmeny v živnostenskom zákone od 01.08.2021

Od 01.08.2021 nastali mnohé zmeny v živnostenskom zákone, ktoré Vám priblížime v dnešnom blogu. Živnostenský zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním. Účelom zmien, podľa dôvodovej správy má byť zjednodušenie podnikania odbúraním neprimeranej administratívnej záťaže, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti. 

Oblasti, ktorých sa týkajú zmeny:

  • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe,
  • zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, skracuje sa lehota na preukázanie praxe v odbore,
  • zníženie počtu remeselných živností, a to o galvanizáciu kovov, smaltovanie, tieto činnosti však naďalej ostávajú voľnou živnosťou.
  • úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní,
  • úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.

Zmena nastáva aj v konaní o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti, kde sa ruší povinnosť živnostenského úradu vyžiadať si vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.

Zároveň sa predĺžila lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to na 15 dní od jej zriadenia. Súčasne za neohlásenie zriadenia prevádzkarne hrozí nižšia pokuta, a to do výšky 663,- Eur.

Čo sa týka osôb s trvalým pobytom mimo územia Európskej únie, tak im môže vzniknúť oprávnenie prevádzkovať živnosť na území Slovenskej republiky až udelením povolenia na pobyt.

            Podľa právnej úpravy účinnej do 01.08.2021 bola minimálna dĺžka pozastavenia živnosti 6 mesiacov a maximálna 3 roky. Od 01.08.2021 sa toto zákonné obmedzenie vypustilo, a teda doba pozastavenia živnosti už nie je zákonom limitovaná.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie o zmenách v živnostenskom zákone. V prípade potreby akejkoľvek právnej služby sa neváhajte na nás obrátiť na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Živnostenský zákon

Dôvodová správa k novele živnostenského zákona


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

Zmeny v živnostenskom zákone │ Živnosť │ Pozastavenie živnosti

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >