Blog

Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním rozumieme zákonom stanovený postup a pravidlá, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentné, hospodárne a efektívne nakladanie s verejnými financiami. Verejné obstarávanie nám však poskytuje aj možnosť kontrolovať to, ako sa s verejnými financiami nakladá.

Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi verejným obstarávateľom (obstarávateľom) a úspešným uchádzačom, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných  prác alebo poskytnutie služby.

Koncesia je to isté ako zákazka, avšak protiplnením za stavebné práce/poskytnuté služby je buď právo využívať služby/stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.

Zákazky sa rozlišujú na nadlimitné, podlimitné a s nízkou hodnotou.

Podlimitnou zákazkou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako:

a) 70 000 Eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služieb,

b) 260 000 Eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy 1* zákona o verejnom obstarávaní (napr. Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby, Náboženské služby, Služby týkajúce sa poskytnutia dávok),

c) 180 000 Eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

V prípade, ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako vyššie uvedené sumy, a zároveň je vyššia ako 5 000 Eur, tak pôjde o zákazku s nízkou hodnotou.

Na to, aby zákazka bola podlimitná, musí byť predpokladaná hodnota zákazky zároveň nižšia, ako:

  • 139 000 Eur, ak ide o tovary a služby, ak je Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi (napr. ministerstvá), resp. 214 000 Eur, ak ide o ostatných verejných obstarávateľov,
  • 750 000 Eur, ak ide o služby podľa už vyššie spomínanej prílohy zákona,
  • 5 350 000 Eur, ak ide o stavebné práce.

V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako uvedené hodnoty, pôjde o nadlimitnú zákazku.

Na záver si môžeme uviesť príklad:

Obec XY, obstaráva nákup 250 ks počítačov pre mestský úrad. Predpokladaná hodnota zákazky je 165 000,00 €.

O akú zákazku pôjde?

Pôjde o podlimitnú zákazku na tovar.

Prečo?

Počítač = tovar.

Predpokladaná hodnota = 165 000 Eur. Viac ako 70 000 Eur ✔, menej ako 214 000 Eur ✔ (obec nie je štátny orgán).

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie ohľadom verejného obstarávania. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

*Príloha

Zdroj:

Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vyhláška 428/2019 Z.z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >