Blog

POVINNOSTI konateľov (štatutárnych orgánov) pri hroziacej platobnej neschopnosti

Ako sme uviedli v našom blogu: Nový spôsob riešenia hroziaceho úpadku – preventívna reštrukturalizácia, zákon zaviedol nový pojem a to hroziaca platobná neschopnosť.

Aké sú Vaše povinnosti v súvislosti s hroziacou platobnou neschopnosťou?

  • Povinnosť sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov, aby ste sa včas dozvedeli o hroziacej platobnej neschopnosti.

  • Povinnosť posúdiť hroziacu platobnú neschopnosť vždy, ak
  •  je spoločnosť vedená v zozname dlžníkov (napr. zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, zoznam daňových dlžníkov),

Aké sú Vaše povinnosti v prípade, ak vám platobná neschopnosť už hrozí?

  • Povinnosť prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie úpadku.

  • Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku.

  • Povinnosť vyhľadať pomoc odborníka na posúdenie, či vám hrozí platobná neschopnosť a aké opatrenia je potrebné uskutočniť na prekonanie hroziacej platobnej neschopnosti v prípade, ak nemáte dostatok odborných vedomostí alebo skúseností.

  • Urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jeho prekonanie.

  • Zohľadňovať spoločné záujmy veriteľov vrátane zamestnancov a ich zástupcov, spoločníkov a iných osôb, ktoré môžu byť hroziacou platobnou neschopnosťou dotknuté.

Kto je poradca a ako vám vie pomôcť?

V prípade, ak je preventívne konanie pre vás vhodné, môžete osloviť odborne spôsobilú osobu, tzv. poradcu.

Poradca vám vie poskytnúť odbornú pomoc aj s posúdením, či vám platobná neschopnosť hrozí ako aj pomôcť vám s celým procesom preventívneho konania.

V prípade, ak by ste v súvislosti s preventívnym konaním, prípadne hroziacou platobnou neschopnosťou potrebovali odbornú pomoc a poradiť sa ohľadom vašich ďalších krokov, radi vám pomôžeme.

Dúfame, že sme vám priniesli užitočné informácie o nových definíciách a povinnostiach pre konateľov (štatutárne orgány). V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >