Blog

Ako bezchybne prihlásiť pohľadávku do konkurzu alebo reštrukturalizácie?

            Základné informácie o vyhlásení konkurzu na konkrétneho dlžníka získa každý veriteľ z  Obchodného vestníka, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo prostredníctvom informačného systému verejnej správy – Registra úpadcov.

            Veľmi dôležité je na úvod uviesť, že súdom ustanovený správca konkurznej podstaty, nie je povinný informovať veriteľov o vyhlásení konkurzu aj napriek tomu, že informácie o veriteľoch dlžníka má k dispozícii. Výnimku z tohto pravidla predstavuje oddlženie fyzickej osoby, tzv. osobný bankrot, pri ktorom je správca povinný upovedomiť veriteľov – fyzické osoby dlžníka o vyhlásení konkurzu. Čo sa týka neznámych zahraničných veriteľov, správca konkurznej podstaty ich vyzve prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku, aby si svoje pohľadávky prihlásili. Známych zahraničných veriteľov správca vyzve na prihlásenie pohľadávky listom.

Ako a kde podať prihlášku?

            Prihlášky pohľadávok do konkurzného konania alebo reštrukturalizácie môže veriteľ podať výlučne na predpísaných tlačivách, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti v sekcii vzory podaní a formuláre. V súčasnosti je možné podať prihlášku aj elektronicky, a to prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, pričom elektronické podanie musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

            Na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sú zverejnené 3 druhy tlačív a to:

  • prihláška pohľadávky ako univerzálny formulár na prihlásenie jednej pohľadávky – zabezpečenej či nezabezpečenej,
  • prihláška súhrnnej pohľadávky, ktorá slúži na prihlásenie viacerých nezabezpečených pohľadávok,
  • formulár prihlášky zabezpečenej pohľadávky.

            Medzi základné náležitosti prihlášky v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii patria:

1.

  • meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
  • obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
  • názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,

2.

  • meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo
  • obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
  • názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,

3. právny dôvod vzniku pohľadávky,

4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

5. celková suma pohľadávky a

6. podpis.

            Zdôrazňujeme, že pokiaľ bude akákoľvek z vyššie uvedených náležitostí prihlášky chýbať, správca konkurznej podstaty nebude na danú prihlášku prihliadať.

Veritelia, nezabúdajte aj na prílohy! Súčasťou všetkých prihlášok musia byť aj prílohy – teda akékoľvek kópie listín a dokumentov, na ktoré sa veriteľ v prihláške odvoláva (napr. rozhodnutia súdov, zmluvy, notárska zápisnica, platobný rozkaz...), a to tak, aby z predložených listín vyplynuli všetky tvrdenia veriteľa.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade akejkoľvek chyby, nie je možné prihlášku opravovať ani dopĺňať, ale je potrebné doručenú prihlášku vziať späť a opätovne ju podať v správnom znení.

               Podpis na prihláške pohľadávky nemusí byť úradne overený.

               Lehota na podanie prihlášky do konkurzu v základnej prihlasovacej lehote je 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Táto lehota začína plynúť v deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (za deň zverejnenia sa považuje deň nasledujúci po dni faktického zverejnenia v obchodnom vestníku). V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, základná prihlasovacia lehota uplynie až najbližší pracovný deň.  V konkurznom konaní, na  rozdiel od reštrukturalizácie, je možné prihlásiť pohľadávku aj po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, pričom následkom nedodržania tejto 45 dňovej lehoty je, že predmetnú pohľadávku môže veriteľ prihlásiť len ako nezabezpečenú, pričom táto pohľadávka bude uspokojená pomerne len zo všeobecnej podstaty. Ďalším negatívnym dôsledkom je, že veriteľ nebude môcť hlasovať na schôdzi veriteľov, či byť volený do veriteľských orgánov. V prípade reštrukturalizácie sa prihláška podáva do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, pričom na neskôr doručené prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada.

               V prípade konkurzného konania sa prihláška pohľadávky podáva aj spolu so všetkými prílohami v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na súde. Veriteľ môže prihlášku doručiť do kancelárie správcu osobne alebo prostredníctvom pošty či elektronicky, pričom dôležité je, že prihláška musí byť v posledný deň lehoty doručená a prevzatá správcom. Teda nestačí, ak veriteľ pošle prihlášku posledný deň lehoty poštou!

            Rozdiel v prípade reštrukturalizácie je okrem 30 dňovej lehoty aj v tom, že prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise len u správcu.

            Aby ste mali istotu, že vašu prihlášku pohľadávky správca konkurznej podstaty nevylúčil a bude na ňu prihliadať,  odporúčame vám požiadať správcu o potvrdenie, či vaša pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Toto potvrdenie slúži ako dôkaz, že prihláška pohľadávky je podaná bezchybne, teda že spĺňa všetky zákonom vyžadované formálne náležitosti.

            V prípade potreby pomoci s prihlásením pohľadávok do konkurzného konania alebo reštrukturalizácie, prípadne s vypĺňaním predmetných formulárov neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu 4JUSTICE.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >