Blog

Ako dať výpoveď zamestnávateľovi

Inštitút výpovede máme upravený v Zákonníku práce. Pod pojmom výpoveď rozumieme jednostranný prejav vôle skončiť pracovný pomer.

Na to, aby bola výpoveď platná, musí byť písomná a musí byť doručená zamestnávateľovi.  Čo sa týka doručenia, je potrebné si uvedomiť, že pracovný pomer nezaniká doručením výpovede zamestnávateľovi, ale až uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba je minimálne jeden mesiac, avšak podľa Zákonníka práce, ak zamestnanec, ktorý dal výpoveď pracuje u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede najmenej 1 rok, výpovedná doba je najmenej 2 mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Je potrebné venovať pozornosť tomu, že ak zamestnanec nezotrvá u zamestnávateľa po celý čas výpovednej doby, tento má nárok na náhradu škody, a to vo výške najviac súčinu priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby (napr. 800 eur x 1 mesiac). Samozrejme takúto peňažnú náhradu môže zamestnávateľ požadovať len v tom prípade, ak bola vopred písomne so zamestnancom dohodnutá. V prípade, že nebola dohodnutá písomne, je takáto dohoda o peňažnej náhrade neplatná.

Aké náležitosti by mala výpoveď obsahovať?

Podľa judikatúry nie je potrebné, aby bola výpoveď výslovne označená vo svojom názve ako výpoveď. Postačuje, ak bude z obsahu vyplývať, že sa jedná o výpoveď. Avšak odporúčame, pre určitosť vo výpovedi uviesť aj označenie, že ide o výpoveď.

Vo výpovedi je potrebné označiť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zamestnanca, ako aj názov a sídlo zamestnávateľa.

Taktiež je dobré špecifikovať pracovný pomer zamestnanca, ktorý má byť ukončený. Napríklad: Dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa 11.06.2021.

Vo výpovedi zamestnanec môže, ale aj nemusí uviesť dôvod ukončenia pracovného pomeru.

Nakoniec je potrebné upozorniť na to, že v dôsledku ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, takýto zamestnanec nebude mať nárok na odstupné.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o výpovedi zo strany zamestnanca. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >