Blog

Ako sa vzdať funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným?

V praxi môže nastať nasledovná situácia: Ste konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, no časom z akýchkoľvek dôvodov stratíte záujem o výkon tejto funkcie a hľadáte možnosti ako „z toho von“. Neviete ako na to? Tak sa na to poďme spolu pozrieť.

Zánik funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným podstatným spôsobom ovplyvňuje fungovanie spoločnosti, keďže bez konateľa nemôže spoločnosť vykonávať činnosť, na ktorú bola založená.

K zániku funkcie konateľa môže dôjsť z viacerých zákonom predpokladaných dôvodov, ako napríklad smrťou konateľa, uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol valným zhromaždením do funkcie menovaný, či odvolaním z funkcie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Ako však postupovať, ak Vás ako konateľa nechce Valné zhromaždenie z funkcie odvolať? V takomto prípade máte možnosť vzdať sa funkcie konateľa. Nižšie Vám poradíme ako na to.

Vzdanie sa funkcie konateľa v niekoľkých krokoch

Konateľ spoločnosti musí vzdanie sa funkcie realizovať v písomnej forme. Táto listina musí byť konateľom vlastnoručne podpísaná na notárskom úrade, či už v osobnej prítomnosti notára alebo povereného zamestnanca notárskeho úradu. Upozorňujeme, že nestačí overenie podpisu obcou. Túto písomnú listinu overenú notárom je potrebné doručiť spoločnosti. Vzdanie sa funkcie je v takomto prípade účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie. V praxi sa však môže stať, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od vzdania sa funkcie. V takomto prípade účinnosť vzdania sa funkcie nastáva od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ďalším príkladom z praxe môže byť aj situácia, kedy sa spoločník na zasadnutie valného zhromaždenia schválne nedostaví, resp. valné zhromaždenie bude nečinné. Súdna prax v týchto prípadoch však hovorí, žnečinnosť orgánu, ktorý mal prerokovať odstúpenie z funkcie alebo vzdanie sa funkcie, má rovnaký dôsledok, ako keby odstúpenie alebo vzdanie sa skutočne prerokoval. Preto sa výkon funkcie konateľa skončí dňom, kedy malo jeho vzdanie sa prerokovať valné zhromaždenie.  

Konateľ sa však môže vzdať svojej funkcie aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, pričom takéto vzdanie sa bude účinné okamžite.

Po účinnom vzdaní sa funkcie konateľa nasleduje podanie návrhu na jeho výmaz z obchodného registra. Zostávajúci či nový konateľ má povinnosť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti vzdania sa funkcie podať tento návrh na príslušnom registrovom súde. Čo však, ak si zostávajúci konateľ túto úlohu nesplní? Konateľ, ktorý sa vzdal funkcie, môže v takomto prípade podať návrh na začatie konania o zhode, nakoľko údaje zapísané v Obchodnom registri už nezodpovedajú skutočnosti.

Špecifická situácia nastáva v prípade vzdania sa funkcie jediného konateľa spoločnosti. Ak by sa po jeho vzdaní sa funkcie nezvolil nový konateľ spoločnosti a nebol by zapísaný do obchodného registra ani do 60 dní od uplynutia 3 mesačnej lehoty na jeho zvolenie, posledný konateľ spoločnosti je povinný do 30 dní podať návrh na zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu.

Na záver je potrebné upozorniť, že i po vzdaní sa funkcie má konateľ povinnosť predchádzať hroziacim škodám, ktoré by spoločnosti mohli vzniknúť a upozorniť spoločnosť na opatrenia, ktorými by sa mohol vznik škody odvrátiť.

Dúfame, že bol pre vás aj dnešný článok zaujímavý a užitočný. V prípade potreby právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >