Blog

Ako založiť občianske združenie?

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich.

Občianske združenia sú právnické osoby, ktoré združujú osoby s rovnakými cieľmi. Členmi týchto združení však môžu byť aj právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo vlastnom mene a na vlastný účet, čo predstavuje možnosť uzatvárať zmluvy, hospodáriť a disponovať so svojím majetkom, uzatvárať pracovné zmluvy a dohody ako zamestnávatelia, prijímať dary a mnohé iné právne úkony.

Podmienky vzniku a právne postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní“).

Občianske združenie vzniká registráciou, kde registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „ministerstvo“). Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (označujú sa ako prípravný výbor). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia a síce: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

K návrhu je potrebné pripojiť stanovy v dvoch vyhotoveniach. Stanovy sú základným dokumentom fungovania občianskeho združenia. Stanovy musia obsahovať: 

  1. názov združenia,
  2. sídlo,
  3. cieľ jeho činnosti,
  4. orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
  5. ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  6. zásady hospodárenia.

K návrhu je taktiež potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Správny poplatok je určený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších poplatkoch (ďalej len „Zákon o správnych poplatkoch“). Ide o sumu 66 €, ktorá sa dá zaplatiť prostredníctvom tzv. e-kolku. Ak sa návrh na registráciu občianskeho združenia podá elektronicky, tak podľa § 6 ods. 2 Zákona o správnych poplatkoch sa sadzba poplatku zníži o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, t.j. poplatok za registráciu občianskeho druženia bude len 33 €.

Ak návrh nemá potrebné náležitosti podľa Zákona o združovaní, alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor do 15 dní od doručenia návrhu upozorní s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. Konanie o registrácii sa začína dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady.

Ministerstvo registráciu odmietne vtedy, ak z predložených stanov vyplýva, že:

  • ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti,
  • stanovy nie sú v súlade so Zákonom o združovaní,
  • ide o nedovolené združenie,
  • ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami Zákona o združovaní (§ 5).


O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad (opravný prostriedok proti rozhodnutiu).

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie v správnom konaní.

Ak potrebujete pomôcť pri založení občianskeho združenia, obráťte sa na našu kanceláriu, radi Vám pomôžeme.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >