Blog

Čo je premlčacia doba a koľko trvá?

Asi v každom dostupnom článku sa ihneď na začiatku dozviete, že premlčacia doba je podľa Občianskeho zákonníka tri roky. Samozrejme, v závislosti od prípadu sa dĺžka premlčacej doby môže líšiť. Preto, aby ste si boli istí, vždy sa o dĺžke premlčacej doby uistite, a to vyhľadaním konkrétneho prípadu v zákone, alebo poradou s právnikom (dobré je zistiť aj deň, kedy začína premlčacia doba plynúť).

Pozrime sa však najskôr na to, prečo niečo ako „premlčacia doba“ vôbec existuje.

Na prvý pohľad sa človek môže nechápavo pýtať: „Prečo by mal môj nárok časom zaniknúť?“ „O čo je môj nárok o 3 či 30 rokov menší?“

Vznik inštitútu premlčania však nebol vymyslený len tak náhodou a v skutočnosti jeho zámerom je situácie v praxi zjednodušiť. Vysvetlenie jeho vzniku je celkom jednoduché: pre veriteľov vykonáva funkciu „poháňača“, aby na svoje pohľadávky nezabúdali a čo najskôr ich uplatnili u svojich dlžníkov. V praxi by nebolo efektívne, keby si veritelia svoje pohľadávky nestrážili a uplatňovali ich u dlžníkov po 10, 20, či 30 rokoch. S touto skutočnosťou sa spája aj ďalší dôvod, pre ktorý inštitút premlčania vznikol, a síce, čím viac času od vzniku práva uplynie, tým zložitejšie je jeho dokazovanie. Preto inštitút premlčania má za úlohu predísť zložitým sporom, pri ktorých by dokazovanie jednej či druhej strany bolo naozaj komplikované a tým aj rozhodnutie súdu náročné.

Čo je o premlčacej dobe dobré vedieť?

Napríklad, keby ste sa ocitli na súde na strane dlžníka, pričom veriteľ sa snaží od vás vymôcť svoju pohľadávku po uplynutí premlčacej doby, súd na skutočnosť, že premlčacia doba uplynula, bude prihliadať v prípade, že sa na túto skutočnosť odvoláte. Ak sa na ňu neodvoláte, súd na uplynutie premlčacej doby prihliadať nemusí a môže veriteľovi nárok na pohľadávku uznať.

Tiež je dobré vedieť to, že aj po uplynutí premlčacej doby môže dlžník svoj dlh dobrovoľne splatiť. Ak tak urobí, nebude sa to u veriteľa považovať za bezdôvodné obohatenie, a tak dlžník splatený dlh už nemôže žiadať naspäť.

Netreba zabudnúť ani na to, že zmena osoby veriteľa nemá na dĺžku premlčacej doby vplyv.

Teraz sa teda pozrime na to, koľko premlčacia doba trvá v určitých prípadoch.

Ako sme už spomínali, podľa Občianskeho zákonníka: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“

Občiansky zákonník tiež hovorí: „Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva.“ Alebo: „Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.“

Podľa Obchodného zákonníka platí: „Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.“

Ako príklad toho, že premlčacia doba platí aj na trestné stíhanie, uvádzame, čo hovorí Trestný zákon: „Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie...“

Dúfame, že sme vám tému premlčania aspoň o trochu lepšie objasnili. Môžete však vidieť, že premlčacia doba môže v jednotlivých prípadoch trvať odlišnú dobu, pričom dôležité nie je len vedieť, koľko trvá, ale aj kedy začala plynúť a či je možné ju predĺžiť. So všetkými týmito otázkami vám vo vašej situácii radi pomôžeme.


Napísali o nás:

S advokátskou kanceláriou spolupracujem už niekoľko mesiacov a môžem skonštatovať, že som nadmieru spokojná. Nie len po profesnej ale aj po ľudskej stránke. Priama a príjemná komunikácia je na základe mojich skúsenosti jediným spôsobom komunikácie tejto kancelárie. Nie len, že mi pomohli vyriešiť môj právny problém, ale pocitovo to bola pre mňa príjemná spolupráca. A to je pre mňa rozhodujúci faktor. Vrelo odporúčam.

Lenka Karšayová, Riaditeľ, Best English


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >