Blog

Kyberšikana

V súvislosti s nedávnou novelizáciou trestného zákona si v dnešnom blogu predstavíme pojem kybaršikany, jeho predchádzajúcu legislatívnu úpravu a súčasnú právnu úpravu.

Kyberšikanu môžeme charakterizovať ako dlhodobú činnosť vykonávanú prostredníctvom komunikačných technológií a v technologickom priestore za účelom ponížiť, zastrašiť alebo inak obťažovať iné osoby.

Pred novelizáciou Trestného zákona nebola kyberšikana explicitne v Trestnom zákone vymedzená. Bolo možné ju subsumovať pod skutkové podstaty trestných činov ako nebezpečné prenasledovanie, vydieranie, nátlak, poškodzovanie cudzích práv, ohováranie a ďalšie iné.

Novelizáciou Trestného zákona s účinnosťou od 01.07.2021 sa do zákona vkladá §360b v nasledovnom znení:

§ 360b

Nebezpečné elektronické obťažovanie

(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak       obťažuje, alebo

b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo

c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

Ukotvenie kyberšikany ako trestného činu je reakciou na čoraz zvyšujúce sa presunutie komunikácie spoločnosti na technologickú úroveň v kyberpriestore. Má za následok zvýšiť ochranu najmä medzi mládežou, aj keď nie len medzi ňou sa nachádzajú obete tohto trestného činu. Problematika sa týka aj dospelých jedincov.

Sankcia za kyberšikanu môže predstavovať až 6 rokov odňatia slobody.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie o kyberšikane. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 5 >