Blog

Môže štát vyvlastniť pozemok?

Vlastnícke právo je jedno zo základných ľudských práv a slobôd, ktorému poskytuje ochranu v čl. 20 ods. 1 Ústava Slovenskej republiky. Môže dôjsť k prípadom, keď je toto právo potrebné obmedziť, a to najmä z dôvodu zabezpečenia potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva či verejného záujmu. Dochádza teda k vyvlastneniu ako najzávažnejšiemu zásahu do vlastníckych práv osôb, čím je spôsobený prechod práva z predchádzajúceho vlastníka na nového. Proces vyvlastňovania  v súčasnosti upravujú dva právne predpisy, a to stavebný zákon a zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb.

K vyvlastneniu dochádza po kumulatívnom splnení zákonných podmienok. Teda vyvlastniť možno len:

  1. v nevyhnutnej miere,
  2. vo verejnom záujme na účel ustanovený zákonom, pričom verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní,
  3. na účel ustanovený zákonom,
  4. za primeranú náhradu,
  5. ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť inak. 

Zároveň platí, že vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania, ktorý sa preukazuje vo vyvlastňovacom konaní a rozsah vyvlastnenia musí byť primeraný účelu, na ktorý sa vyvlastňuje. Nemožno rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva tam, kde stačí jeho obmedzenie.

Za vyvlastnenie musí byť poskytnutá primeraná náhrada, ktorá sa poskytuje v peniazoch alebo ak s tým vyvlastňovaný súhlasí, náhrada vo forme náhradného pozemku alebo náhradnej stavby. Dokonca spôsob náhrady vo forme náhradného pozemku alebo stavby má prednosť pred náhradou v peniazoch.

O vyvlastnení sa rozhoduje vo vyvlastňovacom konaní, na ktoré je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode, ktorého sa nachádza pozemok alebo stavba, o ktorej sa má konať, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo v určitých zákonom stanovených prípadoch aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Vyvlastňovacie konanie sa začína len na písomný návrh vyvlastniteľa. Ak sú splnené podmienky vyvlastnenia, vyvlastňovací orgán rozhodne samostatnými výrokmi o vyvlastnení práv k pozemku alebo ku stavbe a o náhrade za vyvlastnenie a o spôsobe jej úhrady. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení prechádza na vyvlastniteľa vlastnícke právo k pozemku alebo ku stavbe, alebo v jeho prospech vzniká, obmedzuje sa, alebo zaniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemku alebo ku stavbe, alebo sa obmedzuje v jeho prospech, alebo zaniká iné právo k pozemku alebo ku stavbe, alebo sa na pozemku alebo na stavbe zriaďujú iné opatrenia.

Vyvlastňovací orgán môže rozhodnutie o vyvlastnení úplne alebo čiastočne zrušiť, a to na návrh vyvlastneného, vyvlastniteľa alebo ich právnych nástupcov, ak sa v lehote určenej v rozhodnutí o vyvlastnení nezačalo s užívaním pozemku alebo stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnila, alebo ak vyvlastniteľ nezaplatí vyvlastnenému náhradu za vyvlastnenie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyvlastnení.


V prípade, že máte záujem o naše právne služby, napíšte nám:

* - povinné položky


1 2 3 4 >